Министерски съвет
брой: 22, от дата 13.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 43 от 12 март 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43  ОТ 12 МАРТ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.
(2) Със средствата по ал. 1 Министерството на здравеопазването финансира и мерките и дейностите по дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав съгласно Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., одобрен с Решение № 43 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) С възстановените през 2020 г. поради отпаднала необходимост средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер 52 500 000 лв. от сметката за чужди средства по чл. 1, ал. 6 от Постановление № 372 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение и за изграждане на хангар за съхранение и техническо обслужване на въздухоплавателното средство (ДВ, бр. 1 от 2020 г.) министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г. произтичащите промени в разходите и бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(2) Със сумата по ал. 1 министърът на финансите да извърши съответната промяна по централния бюджет за 2020 г. на бюджетното взаимоотношение с бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Произтичащите от промяната на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет по ал. 2 възстановени средства се използват за осигуряване на допълнителни трансфери за общини и допълнителни разходи по държавния бюджет за сметка на централния бюджет съгласно чл. 1, ал. 2 от Постановление № 32 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и  спорта за 2020 г. (ДВ, бр. 19 от 2020 г.) и чл. 3 от Постановление № 33 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. (ДВ, бр. 19 от 2020 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 15 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2440