Министерство на финансите
брой: 22, от дата 13.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Решение № 138 за изменение на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

 

РЕШЕНИЕ № 138
за изменение на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. – ДВ, бр. 105 от 2011 г. В сила от 22 август 2012 г.)
СЪВЕТЪТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ,
Отчитайки, че с приемането на Решение № 137 Съветът на управителите ще одобри изменение на Член 1 на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие („Споразумението“), по силата на което банката ще бъде оторизирана да изпълнява целта си в страните от Южното и Източното Средиземноморие;
Позовавайки се на Решение № 134 Възможно географско разширяване на района на действие на банката, прието на 21 май 2011 г., с което Съветът на управителите поиска от Съвета на директорите да внесе в Съвета на управителите препоръки относно, наред с останалото, възможните по-нататъшни стъпки, които да позволят операциите на банката в бъдещите страни получателки от разширения регион да започнат колкото може по-скоро;
След като разгледа и се съгласи с доклада на Съвета на директорите до Съвета на управителите за Географското разширяване на района на действие на банката в Южното и Източното Средиземноморие, и съдържащата се в него препоръка, наред с всичко останало, Съветът на управителите да одобри изменението на член 18 на Споразумението, за да позволи банката да използва Специални фондове за специални операции в тези потенциални страни получателки;
С НАСТОЯЩОТО РЕШАВА СЛЕДНОТО:
1. Изменя се Член 18 на Споразумението, както следва:
„ЧЛЕН 18: СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ
1. Решението да се допусне даден член да се квалифицира като потенциална страна получателка може да се вземе само ако този член е в състояние да отговори на изискванията да стане страна получателка. Тези изисквания са определени в Член 1 на настоящото Споразумение, така както гласи по времето на вземането на такова решение или както ще гласи след влизането в сила на изменение, вече одобрено от Съвета на управителите по времето на въпросното решение.
(iv)  Ако потенциална страна получателка не е станала страна получателка в края на периода, посочен в т. (ii), банката ще прекрати впоследствие всякакви специални операции в тази страна освен инцидентни операции, свързани с нормалната реализация, консервация и съхраняване на активите на Специалния фонд и разплащане на задълженията, възникнали във връзка с това.
2.  За създаването, администрирането и използването на всеки Специален фонд банката ще приеме съответните правила и инструкции. Тези правила и инструкции ще бъдат съвместими с клаузите на това Споразумение освен при клаузите, изрично приложими единствено за обикновените операции на банката.“
2. Членовете на банката да бъдат запитани дали приемат това изменение, като: (а) приемат и депозират в банката акт, заявяващ, че съответната страна членка е приела посоченото изменение в съответствие със своето законодателство; и (б) представят доказателство, с форма и съдържание, които да са удовлетворителни за банката, че изменението е прието и актът на приемането му е изпълнен и депозиран в съответствие със закона на тази страна членка.
3. Горното изменение ще влезе в сила седем дни след датата, на която банката е потвърдила официално до своите членове, че изискванията за приемането на изменението съгласно Член 56 на Споразумението за учредяване на банката са изпълнени.
(Прието на 30 септември 2011 г.)
2394