Министерство на отбраната
брой: 24, от дата 17.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 94 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 44 и 95 от 2014 г. и бр. 10 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
8. български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.“
§ 2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) За заседанията се съставят протоколи, които се подписват от присъстващите членове от състава на комисията и се утвърждават от ресорния заместник-министър.“
§ 3. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) На военноинвалидите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, на родителите и на преживелия съпруг (съпруга) на български граждани, загинали при или по повод изпълнение на военната служба по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, могат да се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните празници въз основа на утвърден от министъра на отбраната поименен списък.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 2, които имат предварително разрешение за трансгранично здравно обслужване, могат да получат еднократна помощ за медицински услуги, пътни разноски, застраховка „Злополука“ и лични нужди за тях, доколкото тези разходи не са възстановени при условията и по реда на чл. 80ж от Закона за здравното осигуряване, а тези, които имат заповед за лечение в чужбина, издадена от управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице, могат да получат еднократна помощ за медицински услуги, паспортни такси и визи, пътни разноски, застраховка „Злополука“ и лични нужди за тях, доколкото тези разходи не се възстановяват от НЗОК.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Размерът на помощта се определя от Комисията по материално подпомагане и се предлага за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 5. В чл. 14, ал. 2 думите „чл. 2, т. 1 и 5“ се заменят с „чл. 2, т. 1, 5 и 8“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се заличава;
б) точка 6 се изменя така:
„6. заповед за лечение в чужбина, издадена от управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице;“
в) създава се т. 13:
„13. копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или Оперативен архив на БА.“
2. В ал. 3 се създават т. 6, 7, 8 и 9:
„6. препис – извлечение от акт за смърт за втори и следващ път;
7. удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
8. удостоверение за раждане на дете – дубликат;
9. удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.“
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавят запетая и думите „което се подписва от председателя на комисията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицето, на което е отказано материално подпомагане, може да обжалва отказа в 14-дневен срок от получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „чл. 2, т. 2, 3 и 4“ се заменят с „чл. 2, т. 2, 3, 4 и 7“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 8. В чл. 19, ал. 2 думите „чрез СЕБРА“ се заличават.
§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 2, т. 1 и 5“ и „чл. 2, т. 2, 3 и 4“ се заменят с „чл. 2, т. 1, 5 и 8“ и „чл. 2, т. 2, 3, 4 и 7“.
2. В ал. 3 думите „чл. 2, т. 1, 5 и 6“ се заменят с „чл. 2, т. 1, 5, 6 и 8“.
§ 10. В § 1 т. 4 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„4. „Доходи“ са всички приходи с изключение на:
а) помощите, отпуснати по реда на тази наредба;
б) помощите, отпуснати по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика;
в) добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
г) помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца, и помощите, предоставяни от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане;
д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисии във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
ж) хуманитарните помощи;
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;
й) трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в програми и мерки за заетост, реализирани при условията и по реда на Закона за насърчаване на заетостта и на Националния план за действие по заетостта за съответната година;
к) стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националния план за действие по заетостта;
л) финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания;
м) еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен;
н) помощите, получени по програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;
о) трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, и свързаните с него плащания;
п) възнагражденията и свързаните с тях плащания на учениците, включени в дуалната система на обучение по Закона за предучилищното и училищното образование;
р) застрахователни обезщетения.“
Допълнителна разпоредба
§ 11. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Социална политика“ – МО“ се заменят с „дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“ – МО“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
2333