Министерски съвет
брой: 20, от дата 10.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.37


Поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 18 от 2020 г.)

 

Поправка. Министерският съвет прави поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 18 от 2020 г.): В § 2 думите „чл. 5, ал. 9“ да се четат „чл. 5, ал. 19“.
2264