Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 20, от дата 10.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Решение № 89 от 27 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 89 от 27 февруари 2020 г.
за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г., бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г., бр. 4 от 2014 г., бр. 54 от 2016 г., бр. 90 от 2017 г., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 10 от 2019 г.).
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Създава се чл. 50а със следното съдържание:
„Чл. 50а. Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите – физически лица, най-малко един план за телефонни услуги с включено време за разговори с географски и/или мобилни номера, в които се включват и разговори с номера след код 700, за всяка една от следните услуги, ако такива се предлагат:
1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга;
4. предплатена фиксирана телефонна услуга.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Алинея 2 на чл. 15а от Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 91 от 2015 г., бр. 10 от 2019 г.; изм., бр. 36 от 2019 г.) се отменя.
§ 3. Параграф 2 влиза в сила от деня на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
§ 4. Параграф 1 влиза в сила три месеца след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Иван Димитров
2259