Българска народна банка
брой: 21, от дата 13.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки (обн., ДВ, бр. 33 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2018 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 отчитат месечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, репосделки, кредити, дългови ценни книжа, акции и други капиталови инструменти, акции и дялове на фондове на паричния пазар, акции и дялове на инвестиционни фондове, нефинансови активи и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по първоначален матуритет или период на предизвестие, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: депозити, репосделки, кредити, издадени дългови ценни книжа, капитал и резерви и други пасиви;
3. размер на допълнителни позиции към баланса в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти за актива и пасива: вътрешногрупови депозити, репосделки и кредити, както и синдикирани кредити;
4. размер на вземанията по кредити в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне (включително кредити, предоставени чрез кредитни карти в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период), качеството и целта на използване на кредита;
5. размер на вземанията по кредити в структура по остатъчен матуритет и срок до следваща промяна на лихвения процент, валута и качество на кредита, както и по географска област и институционален сектор на контрагента;
6. размер на други активи и други пасиви в структура по вид, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
7. размер на начислените лихви по видовете активи и пасиви в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
8. прекласификации по инструментите от актива и пасива от баланса в структура по първоначален матуритет или период на предизвестие, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
9. прекласификации по допълнителните позиции към баланса в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
10. прекласификации на вземанията по кредити в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне (включително по кредити, предоставени чрез кредитни карти в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период), качеството и целта на използване на кредита;
11. прекласификации на други активи и други пасиви в структура по вид, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
12. прекласификации на начислените лихви по видовете активи и пасиви в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
13. отписвания на вземанията по кредити в структурата на баланса по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
14. отписвания на вземанията по вътрешногрупови и синдикирани кредити в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
15. отписвания на вземанията по кредити в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне (включително по кредити, предоставени чрез кредитни карти в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период), качеството и целта на използване на кредита;
16. корекции в стойността на инструментите от актива и пасива от баланса в структура по първоначален матуритет или период на предизвестие, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
17. корекции в стойността на допълнителните позиции към баланса в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
18. корекции в стойността на вземанията по кредити в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и според формата на предоставяне (включително по кредити, предоставени чрез кредитни карти в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период), качеството и целта на използване на кредита;
19. корекции в стойността на други активи и други пасиви в структура по вид, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
20. продажби на кредити в структура по географска област и институционален сектор на насрещната страна по сделката, по първоначален матуритет, цел и форма на предоставяне и на кредита, както и според географската област и институционалния сектор на кредитополучателя; изрично се посочват и продажбите на задбалансово отчитаните кредити;
21. покупки на кредити в структура по географска област и институционален сектор на насрещната страна по сделката, по първоначален матуритет, цел и форма на предоставяне и на кредита, както и според географската област и институционалния сектор на кредитополучателя.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 пред думата „матуритет“ се добавя „първоначален“.
2. Създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. размер на емитираните електронни пари в структура по вид и валута;
3. размер на кредитните линии, отчитани задбалансово в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
4. прекласификации на кредитните линии, отчитани задбалансово в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;“.
3. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8 и в тях се правят следните изменения:
а) в т. 5 след думата „предприятия“ се поставя запетая и се добавя „финансови предприятия“;
б) в т. 6 след думата „предприятия“ се поставя запетая и се добавя „финансови предприятия“, а преди думата „матуритет“ се добавя „първоначален“;
в) в т. 7 след думата „предприятия“ се поставя запетая и се добавя „финансови предприятия“;
г) в т. 8 след думата „предприятия“ се поставя запетая и се добавя „финансови предприятия“.
§ 3. В чл. 8, т. 1 думите „брой клонове в страната, както и брой овърнайт депозити, брой овърнайт интернет/компютърно свързани депозити, брой безсрочни депозити и брой безсрочни интернет/компютърно свързани депозити;“ се заменят с „избрани небалансови показатели според техния брой;“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. размер на активите от баланса в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, репосделки, кредити, дългови ценни книжа, акции и други капиталови инструменти, акции и дялове на фондове на паричния пазар, акции и дялове на инвестиционни фондове, нефинансови активи и други активи;“
б) в т. 2 пред думата „матуритет“ се добавя „първоначален“;
в) в т. 3 и 4 се заличават думата „матуритет“ и запетаята след нея;
г) точка 5 се изменя така:
„5. прекласификации по инструментите от актива и пасива на баланса в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;“
д) създават се т. 6, 7, 8 и 9:
„6. прекласификации на други активи и други пасиви в структура по вид, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
7. прекласификации на начислените лихви по видовете активи и пасиви в структура по валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
8. корекции в стойността на инструментите от актива и пасива на баланса в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
9. корекции в стойността на други активи и други пасиви в структура по вид, валута, географска област и институционален сектор на контрагента.“
2. В ал. 2 пред думата „матуритет“ се добавя „първоначален“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 2 отчитат годишно чрез статистически форми пред БНБ избрани небалансови показатели според техния брой; информацията за брой клонове в страната се представя съгласно класификацията на териториалните единици за статистически цели в България.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За целите на лихвената статистика институциите по чл. 3 отчитат месечно пред БНБ статистически форми според резидентността на контрагентите: за резиденти на Република България и за резиденти на еврозоната.
(2) Статистическите отчетни форми за резиденти на Република България включват информация за:
1. лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за нефинансови предприятия в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент, първоначален матуритет (включително по предоговорени кредити и по кредити за рефинансиране), количествена категория и валута;
2. лихвени проценти и обеми по нов бизнес по обезпечени кредити, различни от овърдрафт, за нефинансови предприятия, в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент, първоначален матуритет, количествена категория и валута;
3. лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за потребление за домакинства и НТООД в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент и валута (включително по обезпечени кредити); лихвени проценти и обеми по нов бизнес и годишен процент на разходите по първоначален матуритет и валута (включително по предоговорени кредити и по кредити за рефинансиране); лихвени проценти по салда по първоначален матуритет и валута;
4. лихвени проценти и обеми по нов бизнес по жилищни кредити за домакинства и НТООД в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент и валута (включително по обезпечени кредити); лихвени проценти и обеми по нов бизнес и годишен процент на разходите по първоначален матуритет и валута (включително по предоговорени кредити и по кредити за рефинансиране); лихвени проценти по салда по първоначален матуритет и валута;
5. лихвени проценти и обеми по нов бизнес по други кредити за домакинства и НТООД (в т.ч. на работодатели и самонаети) в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент и валута (включително по обезпечени кредити); лихвени проценти и обеми по нов бизнес по първоначален матуритет и валута (включително по предоговорени кредити и по кредити за рефинансиране); лихвени проценти по салда по първоначален матуритет и валута;
6. лихвени проценти по салда по кредити, различни от овърдрафт, за нефинансови предприятия и за домакинства и НТООД в структура по първоначален матуритет, остатъчен матуритет, срок до следваща промяна на лихвения процент и валута;
7. лихвени проценти по салда по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие (според срока на предизвестието), овърдрафт и кредити, предоставени чрез кредитни карти за нефинансови предприятия и за домакинства и НТООД в структура по валута;
8. лихвени проценти по нов бизнес и по салда, както и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет, репосделки и задължения по кредити на нефинансови предприятия и на домакинства и НТООД в структура по първоначален матуритет и валута;
9. лихвени проценти и обеми по нов бизнес и по салда по срочни депозити на нефинансови предприятия и на домакинства и НТООД в структура по първоначален матуритет и валута.
(3) Статистическите отчетни форми за резиденти на еврозоната са със същия обхват съгласно ал. 2.“
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „по чл. 8, т. 1“ се добавя „и чл. 9, ал. 3“.
2. В ал. 3 след думата „отписвания“ се поставя запетая и се добавя „корекции в стойността“.
§ 7. В допълнителната разпоредба – § 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Фондове на паричния пазар“ са колективни инвестиционни схеми, които отговарят на изисквания в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар.“
2. В т. 19 думите в третото изречение „когато възможността за такова предоговаряне не е заложена в него, както и предоговаряне на срок с активното участие на клиента.“ се заменят с „извършено с активното участие на клиента, когато в договора не е изразено предварителното съгласие на поне една от страните за извършване на конкретна промяна в дадено условие.“
3. Точка 22 се изменя така:
„22. „Нетна стойност на лизингово вземане по договори за финансов лизинг“ е по смисъла на МСФО 16 Лизинг.“
4. Точка 24 се изменя така:
„24. „Секюритизация“ представлява трансакция, която е „традиционна секюритизация“ по смисъла на чл. 2 (9) от Регламент (ЕС) № 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 или „секюритизация“ съгласно чл. 1, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (ЕЦБ/2013/40).“
5. Създава се т. 25:
„25. „Инициатор“ е съгласно чл. 1, т. 3 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (ЕЦБ/2013/40).“
Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 42 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 69 от 27 февруари 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител: Димитър Радев

2252