Върховен административен съд
брой: 21, от дата 13.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.48


Определение от 29 януари 2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г.

 

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 29 януари 2020 г.
по административно дело № 118 от 2020 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в закрито заседание в състав: председател: Ваня Анчева, членове: Павлина Найденова, Полина Богданова, изслуша докладваното от съдията Павлина Найденова по адм. дело № 118/2020 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба, подадена от „Варна Пропърти“ – ЕООД, срещу Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се одобрява окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“, както и на издадената въз основа на този акт последваща Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се утвърждават „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ и се нарежда създаването и поддържането на публичен регистър за всички пропуски, издадени по реда на правилата, утвърдени по т. 1, който да се публикува на сайта на Община Варна. Излага доводи, че със заповедите са одобрени подзаконови нормативни актове, тъй като са с многократно правно действие и засягат неограничен кръг лица.
Ответната страна представя становище, че оспорваните актове са общи административни актове.
На основание чл. 190, ал. 2 АПК жалбоподателят прави искане за спиране действието на двата акта с оглед поставянето на забранителни знаци В2 и указателни табели Т7 и Т17 на входовете към м. Салтанат от бул. Княз Борис I – към комплекс „Хоризонт“ и към „Делфинариума“, което му причинява значителна и труднопоправима вреда, включително големи парични загуби, като последица от невъзможността клиенти, работници и доставчици да достигнат до офиса, който дружеството притежава, с административен адрес: гр. Варна, местност Салтанат № 194, като представя доказателства, че дружеството е собственик на дворно място, намиращо се в гр. Варна, община Варна, по кадастрална карта, с адрес: СЗ „Приморски парк м. Салтанат“, трайно предназначение: урбанизирана територия, офис клуб № 2, намиращ се в сграда, построена в дворното място, паркоместа № 4 и № 5, намиращи се в двора на дворното място, които паркоместа не могат да бъдат ползвани от служители, гости, доставчици и други, макар предназначението им да е на тях да се паркират МПС. Сочи, че местността не представлява обществен парк, а по-голямата част от имотите в нея са частна собственост на физически и юридически лица или са имоти – частна държавна или частна общинска собственост, като територията е урбанизирана. Предназначението на имотите в местността е за обществено обслужване; търговски обекти; делфинариум; метеорологична станция; заведения за обществено хранене; еднофамилни и многофамилни жилищни сгради; заведения, предоставящи социални услуги и други подобни, и в тази си функция нямат установено предназначение по ПУП за парк. Счита, че в утвърдените правила липсва уредба относно притежавания от жалбоподателя имот, а има намерение да отдава имота си под наем. Правилата не уреждат всички възможни начини за ползване на имота и с тяхното приемане е ограничено правото му на собственост. В случая не се касае до затваряне на отделна улица и за относително кратък период, а до блокиране на достъпа до цял квартал на територията на гр. Варна, в който живеят и работят хиляди граждани. С утвърдените със заповедите актове се забранява движението на МПС по алейната мрежа на територията на местността, включително до имотите на жалбоподателя. Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. в своята графична част предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз Борис I и поставяне на забранителни пътни знаци В2, забраняващи влизането в двете посоки на моторни превозни средства на територията. Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. одобрява правила за достъп за собственици, живеещи на територията на м. Салтанат, за инвалиди, както и за обслужване на обекти с местонахождение в пътните участъци, където е въведена забраната. В м. Салтанат с утвърдените с двете заповеди актове се въвежда забрана за движение до сгради и обекти, разрешени за строителство от Община Варна, които са за изградени в съответствие с устройствени планове. В сградата, където жалбоподателят притежава самостоятелен обект, има законно изграден паркинг, който не може да използва. Актовете, утвърдени с двете заповеди, забраняват свободното придвижване на собственика на имота, на негови наематели, ползватели и държатели на имота на друго правно основание.
Настоящият състав намира, че с оглед тези изложени доводи искането за спиране действието на двата акта се явява основателно в частта, в която засяга правата на жалбоподателя – за местността, в която попада имотът на жалбоподателя, и за забраната за влизане на моторни превозни средства, касаеща неговия имот.
Като има предвид изложените мотиви, Върховният административен съд, седмо отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ в графичната част, която предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз Борис I и поставяне на забранителни пътни знаци В2, забраняващи влизането в двете посоки на моторни превозни средства на територията, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.
Спира действието на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“, в частта за местността Салтанат, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.
Отхвърля искането за спиране на действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ и на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ в останалата част.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател: Георги Чолаков

2250