Министерски съвет
брой: 20, от дата 10.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 36 от 5 март 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 5 МАРТ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. в размер 10 800 000 лв., в т. ч. 6 118 000 лв. по показател „Персонал“, за ресурсно осигуряване на изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат разходите по Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“, бюджетна програма „Преброяване 2021“, по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
(4) По бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. по Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“, бюджетна програма „Преброяване 2021“, да се създаде администриран разходен параграф „Разходи, свързани с преброяване 2021“ в размер до 5 310 000 лв.
Чл. 2. Средствата за общините по подготовката и провеждането на дейностите по „Преброяване 2021“ в размер до 310 000 лв. се осигуряват в рамките на средствата по чл. 1 чрез трансфер от бюджета на Националния статистически институт по бюджетите на общините на базата на фактически извършените разходи.
Чл. 3. Със сумата в размер 4 682 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 33, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 4. Председателят на Националния статистически институт да извърши съответните промени по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, чл. 45, ал. 3 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и чл. 74, ал. 1 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Националния статистически институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2227