Управителен съвет на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“    София
брой: 19, от дата 6.3.2020 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.92


общо събрание

 

1. – Управителният съвет на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.04.2020 г. от 16 до 20 ч. на адрес: София, ул. Сердика № 4, в заседателната зала на Института по философия и социология при БАН, при следния дневен ред: 1. приемане отчетите и доклада на председателя и на изпълнителния директор на УС на СГС „Щастливеца“ за дейността на управителния съвет от 2006 г. до 2016 г. и от 2016 г. до 2020 г.; 2. формиране на комисия по избор, представяне на кандидатури и провеждане на избор за нов управителен съвет и на председател на СГС „Щастливеца“ чрез тайно гласуване; 3. обсъждане на промени в устава и в правилника на СГС „Щастливеца“ по отношение на нов адрес на сдружението, членски внос и условия за членство, изисквания за свикване на общо събрание и добавяне на допълнителни образователни дейности към основните цели на сдружението; 4. представяне на план за развитие на сдружението от страна на новия управителен съвет.
2172