Министерски съвет
брой: 19, от дата 6.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 32 от 28 февруари 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. в размер до 25 000 000 лв. за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища съгласно списък, утвърден от министъра на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти“, бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2148