Министерски съвет
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 29 от 27 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 2 след думите „Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ се добавя „и на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
б) алинея 5 се отменя;
в) създава се нова ал. 7:
„(7) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжности в областта на летателната експлоатация, лицензиране на авиационния персонал и летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства по чл. 7, ал. 6 – 8 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива длъжности, може да надвишават с до 60 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 8.
2. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „чл. 11, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5“;
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 25а:
а) в ал. 2, в началото се добавя „В случаите по ал. 1“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Допълнителното възнаграждение по чл. 19, т. 6 за изпълнението и/или управлението на проекти и програми, по които съответната администрация е изпълнител, се определя от органа по назначаването/работодателя в рамките на средствата по проекта или програмата.“
4. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени

Нива на основните месечни заплати
Длъж-
ностни нива по КДА
Наименование на длъжностните нива по КДА
Основни месечни заплати по нива и степени в левове
1
2
3
4
мини- мална
макси- мална
мини- мална
макси- мална
мини- мална
макси- мална
мини- мална
макси- мална
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
Ръководно ниво 1
1500
3500
1600
4600
1700
4900
1800
5400
2
2
Ръководно ниво 2
1300
3300
1400
4300
1500
4700
1600
5200
3
3
Ръководно ниво 3А
1100
3200
1200
4100
1300
4450
1400
4900
4
3
Ръководно ниво 3Б
1000
3100
1100
4000
1200
4300
1300
4800
5
3
Ръководно ниво 3В
900
3000
1000
3850
1100
4200
1200
4700
6
4
Ръководно ниво 4А
800
2900
900
3700
1000
4100
1100
4600
7
4
Ръководно ниво 4Б
770
2800
850
3600
950
4000
1050
4450
8
5
Ръководно ниво 5А
750
2700
800
3500
900
3850
1000
4300
9
5
Ръководно ниво 5Б
740
2600
780
3400
880
3700
980
4200
10
5
Експертно ниво 1А
730
2500
770
3250
870
3600
970
4100
11
5
Експертно ниво 1Б
720
2400
760
3100
860
3500
960
3950
12
6
Ръководно ниво 6А
700
2300
750
3000
850
3400
950
3850
13
6
Ръководно ниво 6Б
680
2200
730
2900
830
3250
930
3700
14
6
Експертно ниво 2
660
2100
710
2800
810
3200
910
3600
15
7
Ръководно ниво 7А
650
2050
700
2750
800
3100
900
3500
16
7
Ръководно ниво 7Б
630
2000
680
2700
780
3050
880
3400
17
7
Експертно ниво 3
620
1950
660
2650
760
3000
860
3350
18
8
Ръководно ниво 8
615
1900
650
2600
750
2950
850
3300
19
8
Експертно ниво 4
610
1850
620
2500
720
2900
820
3250
20
9
Експертно ниво 5
610
1800
610
2450
700
2800
800
3200
21
10
Експертно ниво 6
610
1700
610
2350
610
2700
700
3100
22
11
Експертно ниво 7
610
1600
610
2200
610
2600
650
2950
23
11
Ниво специалист 1
610
1200
610
1600
610
1800
620
2050
24
12
Ниво стажант
610
1100
610
1450
610
1600
610
1900
25
12
Ниво специалист 2
610
1050
610
1400
610
1550
610
1750
26
13
Ниво специалист 3
610
1000
610
1300
610
1500
610
1600
27
13
Ниво сътрудник
610
900
610
1200
610
1400
610
1500
28
14
Ниво изпълнител
610
850
610
1150
610
1300
610
1450

§ 2. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г., бр. 44 и 85 от 2017 г. и бр. 5, 23 и 93 от 2019 г.), в чл. 5, ал. 9 се създава изречение второ: „Индивидуалните основни месечни заплати на заместник-председателите на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт се определят от Съвета за административна реформа.“
§ 3. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.), се създава чл. 15а:
„Чл. 15а. За покриване на разходите на командированите лица в чужбина при изпълнението на проекти и програми по чл. 21, ал. 4 от Закона за държавния служител, по които съответната администрация е изпълнител, могат да се изплащат дневни и/или квартирни пари (включително като обща сума) в размерите съгласно условията и в рамките на средствата по проекта или програмата. В тези случаи редът за отчетност и контрол се определя от ръководителя на ведомството.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 4, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2094