Президент на републиката
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.13


Указ № 39 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г.

 

УКАЗ № 39
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 465, т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г.
Отменям указ № 29 от 13 февруари 2020 г.
Издаден в София на 24 февруари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

2017