Министерство на здравеопазването
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 2020 г.)
Днес, 18.02.2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 168 ал. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 271, т. 1 числото „266“ се заменя с „269“.
§ 3. В чл. 285 ал. 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология“ изпълнителите на БМП задължително правят видеозапис чрез оперативния микроскоп. Записът се съхранява от лечебното заведение. За определени оперативни интервенции се генерира QR код, който се прилага към медицинската документация и е достъпен за контролните органи на НЗОК/РЗОК.“
§ 4. В чл. 312 думите „три месеца“ се заменят с „пет до седем месеца“.
§ 5. В чл. 329, ал. 2 думата „едновременно“ се заличава.
§ 6. В чл. 331 ал. 6 се изменя така:
„(6) Заплащането по ал. 5 се извършва при задължително подаване на информация за елементите на верификационния код ((Data Matrix) – в случай на налична информация за него, а именно – продуктов код; партиден номер; „годен до …“; сериен номер) към приложените лекарствени продукти и формирани, използвани или неизползваеми остатъци от лекарствени продукти, а в случаите, когато верификационен код липсва, се подава партиден номер.“
§ 7. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в таблицата числото на ред „84.1“ се изменя с „84“.
2. В ал. 1 в таблицата числото на ред „84.2“ се заличава, като думите в колони „Номенклатура“, „Обем (бр.)“ и „Цена (лв.)“ се изписват в шрифт „италик“:
3. В ал. 1 в таблицата на ред „119“ в колона „Цена (лв.)“ числото „13 500“ се заменя с „16 500“; на ред „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години“ в колона „Цена (лв.)“ числото „15 900“ се заменя с „16 500“.
4. В ал. 1 в таблицата на ред „120.1“ в колона „Цена (лв.)“ числото „13 500“ се заменя със „17 500“; на ред „За лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, при лица под 18 години“, в „Цена (лв.)“ числото „15 900“ се заменя със „17 500“.
5. Създава се ал. 20:
„(20) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебно заведение, изпълнител на БМП, за КП № 89.3 не повече от 15 % от общия брой преминали ЗОЛ по КП № 89.1 в същото лечебно заведение.“
§ 8. В чл. 339 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният чл. 339 става ал. 1.
2. В таблицата на ред „03“ в колона „Обем (бр.)“ се записва числото „159 157“, а в колона „Цена (лв.)“ се записва числото „426“.
3. В таблицата редове „03.1“ и „03.2“ се заличават.
4. Създава се ал. 2:
„(2) За КПр № 3 НЗОК заплаща цена 720 лв. за не повече от 30 % от общия отчетен брой случаи по КПр № 3 от съответното лечебно заведение за болнична помощ, изпълнител на тази КПр през 2019 г., но не повече от отчетените месечно случаи през 2019 г., в рамките на месечното разпределение през 2020 г.“
§ 9. В чл. 347 се създава ал. 5:
„(5) Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечението на едно ЗОЛ по КП № 89.3 не повече от един път за една календарна година. При необходимост от повторна хоспитализация по същата КП НЗОК заплаща на лечебното заведение по цената, определена за КП № 89.1.“
§ 10. В чл. 351 се създава ал. 14:
„(14) Националната здравноосигурителна каса не заплаща за лечение на едно и също ЗОЛ по КП № 89.3 и по КП № 89.1 в рамките на един отчетен период.“
§ 11. В чл. 352, ал. 1, т. 7 след думите „Спешна медицина“ се добавя „(по ред и условия, определени от НС на НЗОК и УС на БЛС)“.
§ 12. В чл. 368, ал. 12 думите „или 64 % към 36 %“ се заличават.
§ 13. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В КП № 1 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
2. В КП № 2 „Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременост с реализиран риск“:
В част „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац трети „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
3. В КП № 3 „Оперативни процедури за задържане на бременност“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
4. В КП № 4 „Преждевременно прекъсване на бремеността“:
В част КП № 4.2. „При прекъсване н бременността над 13 гест. с.“, в част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от тритедиагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
5. В КП № 5 „Раждане“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
6. В КП № 43 „Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“ след думите „-лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение“ се добавя „(само за лечение на лица до 18-годишна възраст)“.
7. В КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 1 след думата „патология“ се добавя „на територията на областта“.
8. В КП № 50 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза“:
8.1. В КП № 50.1 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години“:
1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 5 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 4 дни“.
2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“:
2.1. В т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 3 след думата „патология“ се добавя „на територията на областта“.
2.2. В т. 4 „Допълнителни изисквания за изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека“ думите „4.2 За Трансфонтанелна ехография – лекар със специалност по неонатология или детска неврология (съгласно медицински стандарт „Неонатология“)“ се заличават.
8.2. В КП № 50.2 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години“:
1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 5 дни “ се заменят с „Минимален болничен престой – 4 дни“.
2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 3 след думата „патология“ се добавя „на територията на областта“.
9. В КП № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“:
9.1. В КП № 51.1 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“, в част „Протокол за тромболитична терапия при остро настъпили исхемични мозъчни инсулти (ИМИ) с тъканен плазминогенен активатор“, в таблица „Противопоказания“, в т. 4 „Повишен риск от кървене“, в четвърто тире думите „- пациенти на антикоагулантно лечение с INR от 1.5 до 1.7“ се заменят с „- пациенти на антикоагулантно лечение с INR над 1.7“, а думите „6. Кръвна захар под 2,7 ммол/л“ се заменят с „6. Кръвна захар под 2,7 ммол/л или над 21.2 ммол/л“.
9.2. В КП № 51.2 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение“:
1. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, втори абзац, изречение второ „Първата се провежда при приема на пациента, но не по-късно до един час от началото на инсулта.“ се заменя с „Първата се провежда при приема на пациента, но не по-късно до първия час от приема.“
2. В част „Протокол за провеждане на интраартериална тромболиза“, в таблица „Противопоказания“, в „5. Повишен риск от кървене“, трета звезда, думите „пациенти на антикоагулантно лечение с INR от 1.5 до 1.7“ се заменят с „пациенти на антикоагулантно лечение с INR над 1.7“.
3. В част „Протокол за интраартерилна тромболитична терапия с тъканен плазминогенен активатор“:
3.1. Думите „Протокол за интраартерилна тромболитична терапия с тъканен плазминогенен активатор“ се заменят с „Протокол за интраартерилна тромболиза/механична тромбектомия/тромбаспирация“.
3.2. В част „Поведение“ се създава нова т. 2 със следното съдържание „Механична тромбектомия/тромбаспирация“, а досега съществуващите т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
3.3. След таблица „Поведение“ под думите „Приложен медикамент общо ……. мг“ се добавя „Край на процедурата ……“.
10. В КП № 52 „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив“:
В КП № 52.1 „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години“, в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“ думите „4. Допълнителни изисквания за изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека:
4.1. Трансфонтанелна ехография – лекар със специалност по неонатология или детска неврология (съгласно медицински стандарт по „Неонатология“)“ се заличават.
11. В КП № 53 „Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив“:
В КП № 53.1 „Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години“ в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 4 „Допълнителни изисквания за изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека:“ думите в т. 4.3 „Трансфонтанелна ехография – лекар със специалност по неонатология или детска неврология (съгласно медицински стандарт по „Неонатология“)“ се заличават.
12. В КП № 54 „Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)“:
1. В КП № 54.1 „Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години“, т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 1 „Индикации за хоспитализация“, под думите „• остра форма на синдром на Guillain-Barre“ се добавя „хронична форма на синдром на Guillain-Barre след неуспех на кортикостероидната терапия“.
2. В КП № 54.2 „Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години“, т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 1 „Индикации за хоспитализация“, под думите „• остра форма на синдром на Guillain-Barre“ се добавя „хронична форма на синдром на Guillain-Barre след неуспех на кортикостероидната терапия“.
13. В КП № 62 „Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи“:
В КП № 62.1 „Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години“ в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 4 „Допълнителни изисквания за изпълнение на алгоритъма на клиничната пътека“:
1. В т. 4.2 думите „детски невролог“ се заличават.
2. В т. 4.3 думите „детски невролог“ и изречението За трансфонтанелна ехография – лекар със специалност неонатология или детска неврология.“ се заличават.
14. В КП № 80 „Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека“:
В КП № 80.2 „Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“:
1. В абзац първи след думата „Педиатрия“ се поставя запетая и се добавя „както и от обхвата на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.
2. В т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 1 след думата „ендокринология“ се добавя „или клиника/отделение по ендокринология“.
3. В т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“, в първо тире след думата „жлеза“ се добавя „или в клиника/отделение по ендокринология III ниво – четирима лекари с призната специалност по ендокринология, поне двама – с квалификация за ехография на щитовидна жлеза“.
15. В КП № 82 „Диагностика на лица с метаболитни нарушения“:
В КП № 82.2 „Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години“, в част „Б. ПРИ ДЕЦА ДО 28 ДЕН“, в т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“, в частта „Лечение“, в абзац втори думите „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита като „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“, с бланка № … като отчитането на приложените лекарствени средства се извършва по установения ред.“ се заменят с „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита с АПр № 33 – „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“, с бланка № 8А, като отчитането на приложените лекарствени средства се извършва по установения ред.“
16. В КП № 83 „Лечение на лица с метаболитни нарушения“:
В КП № 83.2 „Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години“ в част „Б. ПРИ ДЕЦА ДО 28 ДЕН“, т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“, в частта „Лечение“, в абзац втори думите „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита като „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“, с бланка № … като отчитането на приложените лекарствени средства се извършва по установения ред.“ се заменят с „Ензим-заместваща терапия при пациенти с болестта на Гоше се отчита с АПр № 33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“, с бланка № 8А, като отчитането на приложените лекарствени средства се извършва по установения ред.“
17. В КП № 89 „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан“:
1. В КП № 89.1 „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан за лица над 18 години“:
1.1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни“.
1.2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ думите „(една от които задължително е КАТ (87.41) или МРТ (88.91 или 88.92)“се заличават.
2. В КП № 89.2 „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан за лица под 18 години“:
2.1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни“.
2.2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблица „Основни терапевтични процедури“, от „Изискване:“ думите „(една от които задължително е КАТ (87.41) или МРТ (88.91 или 88.92)“се заличават.
3. КП № 89.3 „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан“ е със следното съдържание:
 
 

ВИЖ КП № 89.3

 
 
 
18. КП № 90 „Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания“ се правят следните изменения:
1. В КП № 90.1 „Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години“:
1.1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни.
1.2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, в абзац първи думите „(една от които задължително е КАТ (87.41 или 88.01 или 88.38) или МРТ (88.94)“се заличават.
2. В КП № 90.2 „Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години“:
2.1. Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни“.
2.2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, в абзац първи думите „(а другата е КАТ (88.38) или МРТ (88.94)“се заличават.
19. В КП № 91 „Диагностика и лечение на дегенератични и обменни ставни заболявания“:
1.Под заглавието думите „Минимален болничен престой – 4 дни“ се заменят с „Минимален болничен престой – 2 дни“.
2. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, в абзац първи думите „(една от които задължително е КАТ (87.41 или 88.01 или 88.38) или МРТ (88.94)“ се заличават.
20. В КП № 107 „Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови“:
В част „2. ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ“, в „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в таблицата, в част „Основни терапевтични процедури“ в началото се добавя  

21. В КП № 130 „Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“, т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на оперативни процедури“ се заличават.
22. В КП № 131 „Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“, т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на оперативни процедури“ се заличават.
23. В КП № 158 „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
24. В КП № 160 „Нерадикално отстраняване на матката“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
25. В КП № 161 „Радикално отстраняване на женски полови органи“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
26. В КП № 162 „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
27. В КП № 163 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или интензивно изследване на женските полови органи“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
28. В КП № 164 „Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
29. В КП № 165 „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход“:
1. В част „Кодове на основни процедури“, в част „Основни диагностични процедури“ след  

2. Под таблицата „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
30. В КП № 166 „Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
31. В КП № 167 „Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация“:
Под таблицата, в „Изискване:“, абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
32. В КП № 168 „Асистирана с робот гинекологична хирургия при злокачествени заболявания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
33. В КП № 169 „Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
34. В КП № 170 „Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването“:
В част „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
35. В КП № 171 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
36. В КП № 172 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
37. В КП № 173 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
38. В КП № 174 „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
39. В КП № 175 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
40. В КП № 176 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
41. В КП № 177 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
42. В КП № 178 „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
43. В КП № 179 „Оперативни процедури върху апендикс“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
44. В КП № 180 „Хирургични интервенции за затваряне на стома“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
45. В КП № 181 „Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
46. В КП № 182 „Оперативни процедури при хернии“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
47. В КП № 183 „Оперативни процедури при хернии с инкарцерация“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
48. В КП № 184 „Конвенционална холецистектомия“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
49. В КП № 185 „Лапароскопска холецистектомия“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
50. В КП № 186 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
51. В КП № 187 „Оперативни процедури върху черен дроб“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
52. В КП № 188 „Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
53. В КП № 189 „Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
54. В КП № 190 „Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
55. В КП № 191 „Оперативни процедури върху далака“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
56. В КП № 192 „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
57. В КП № 193 „Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1“:
1. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“:
1.1. Абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се изменя така:
„Процедура 85.12 „отворена биопсия на гърда“ (31500-01 Отворена биопсия на гърда) не може да се използва самостоятелно за завършване на пътеката.“
1.2. Последният абзац „Пациентът постъпва по КП № 193, независимо от отчетния период, след извършено хистологично изследване по АПр № 44 с резултат, доказващ злокачествено заболяване, както и с налични: данни от предиктивни прогностични биомаркери при онкологични болести (изследване на хормонални рецептори, HER 2 – свръхекспресия и Ki-67) и данни от образно изследване на млечната жлеза (мамография или ехография на млечна жлеза или ЯМТ на гърда), осъществена задължителна класификация по BI-RADS системата 3 или по-голяма и решение на Клинична онкологична комисия.“ се заличава.
2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“:
2.1. В абзац първи след думата „стандарти“ се поставя запетая и се добавя „и от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана на второ ниво на компететност, съгласно утвърдени медицински стандарти за лица под 18 години“.
2.2. Абзац втори се отменя.
2.3. В т. 1. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“ т. 1 се изменя така: „Клиника/отделение по хирургия или клиника/отделение по детска хирургия или онкохирургия на млечната жлеза от III ниво на компетентност в състава на Специализирана АГ болница.“
2.4. В т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължителни звена/медицинска апаратура“:
2.4.1. В т. 1 след „РЕТ/SPECT CT“ се добавя „на територията на страната“.
2.4.2. В т. 2 думите „населеното място“ се заменят с „областта“.
2.4.3. Точка 3 „Акредитирана лаборатория по клинична патология“ се изменя така: „3. Отделение/лаборатория по клинична патология с възможности за провеждане на имунохистохимия с валидирани тестове или наличие на договор с такава на територията на страната.“
3. В т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“, вБлок 2. „Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:“, в тире първо думите „– четирима лекари с придобита медицинска специалност по хирургия или гръдна хирургия“ се заменят с „– четирима лекари с придобита медицинска специалност по хирургия
или
– двама лекари със специалност по детска хирургия или лекар със специалност по детска хирургия и лекар със специалност хирургия;“.
4. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“, в част „Видове операции с терапевтична цел (радикални и палиативни операции), буква Б „Органосъхраняващи операции“, в част „Хистологично изследване на оперативния материал, изпращане на част от тумора в лаборатория за изследване на хормонални рецептори, HER 2 – свръхекспресия и Ki-67“, след текста на т. 3 се добавя „Забележка. При неинвазивни карциноми може да не се изследват HER 2 и Ki 67.“
58. В КП № 194 „Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
59. В КП № 195 „Оперативно лечение при остър перитонит“:
1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека“, в част Блок 2. „Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години“ след думите „– лекар със специалност по клинична лаборатория“ се добавя „При спешни интервенции операциите могат да се извършват и от хирург без специалност детска хирургия.“
2. В т. II. „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 2 „Диагностично-лечебен алгоритъм“, в част „Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план“:
2.1. В т. 3 думата „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“ се заличава, а след думите „•Mannheim Peritonitis Index (MPI) score – в първите 24 часа след операцията на пациента;“ се добавя „Изчисляването на скоровите системи е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО, но не е задължително.“
2.2. В т. 3.1 думата „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“ се заличава.
2.3. В края на т. 3.2 след думата „системи“ се добавя „(не важи за пациенти под 18 г. възраст)“.
2.4. В края на т. 3.3 след думите „История на заболяването (ИЗ)“ се добавя „(не важи за пациенти под 18 г. възраст)“.
60. В КП № 196 „Оперативно лечение на интраабдоминални абцеси“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
61. В КП № 197 „Консервативно лечение при остри коремни заболявания“:
В част „Кодове на основни процедури“:
1. В част „Основни диагностични процедури“ думите 

се заличават.
2.Под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“се заличава.
62. В КП № 198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
63. В КП № 199.1 „Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
64. В КП № 199.2 „Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
65. В КП № 200 „Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
66. В КП № 201 „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност“:
1. В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се изменя така: „Оперативната процедура за тиреоидектомия – може да бъде изпълнена и с лазерна апаратура.“
2. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“ в абзац първи думите „на злокачествени заболявания“ се заличават.
67. В КП № 202 „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се изменя така: „Оперативната процедура за тиреоидектомия – може да бъде изпълнена и с лазерна апаратура.“
68. В КП № 203 „Хирургично лечение при надбъбречни заболявания“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“ абзац втори „Една от трите диагностични процедури задължително е образно изследване“ се заличава.
69. В КП № 217.1 „Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, под таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение“, в първото изречение думите „медицинските изделия“ се заменят с „интрамедуларни заключващи пирони при фрактури вследствие на костни метастази“.
70. В КП № 221 „Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, под таблица „Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение“ в първото изречение думите „медицинските изделия“ се заменят с „протези за раменна и лакътна става“.
71. В КП № 222 „Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник“:
В част „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ/АКМП“, текстът  

се заличава.
72. В КП № 260 „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“:
В част „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в таблица „Основни диагностични процедури“ след  

се добавя  

§ 14. В приложение № 18 „Амбулаторни процедури“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В амбулаторна процедура (АПр) № 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“ се правят следните изменения:
1. В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“, в т. 1 „За лица със солидни злокачествени тумори“:
1.1. В т. 1.2 след думите „медицински стандарт „Лъчелечение“ думата „и“ се заменя с „или“.
1.2. В т. 1.3 след думите „медицински стандарт „Медицинска онкология“ думата „и“ се заменя с „или“, а думите „Хирургия“, осъществявана най-малко на трето ниво“ се заменят с „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво“.
2. В част „Изисквания за структури по медицинска онкология“, в част „Договор за изпълнение на АПр № 5 от пакет „Комплексно лечение на злокачествени солидни тумори при лица над 18 години“:
2.1. В т. 1.1 след думата „лъчелечение“ думата „и“ се заменя с „или“.
2.2. Точка 1.2 се изменя така: „притежават собствени структури по медицинска онкология от минимум второ ниво на компетентност или структура по лъчелечение или нуклеарна медицина от минимум второ ниво на компетентност и хирургия от второ ниво на компетентност.“
2. В АПр № 14 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболяванията на хипофизата и надбъбрека“:
В част „Б. ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ“, в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“:
1. В абзац първи след думата „Педиатрия“ се поставя запетая и се добавя „както и от обхвата на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.
2. В т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 1 след думите „детска ендокринология“ се добавя „или клиника/отделение по ендокринология“.
3. В т. 3 „Необходими специалисти за изпълнение на амбулаторната процедура“, първо тире след думата „жлеза“ се добавя „или в клиника/отделение по ендокринология III ниво – четирима лекари с призната специалност по ендокринология, поне двама – с квалификация за ехография на щитовидна жлеза“.
3. В АПр № 20 „Хирургично лечение на глаукома“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“, т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на оперативни процедури“ се заличават.
4. В АПр № 21 „Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност“:
В част т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“, т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата „Задължително звено/медицинска апаратура“, в т. 2 след думата „микроскоп“ запетаята и думите „оборудван с видеоапаратура за запис на оперативни процедури“ се заличават.
5. В АПр № 36 „Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, абзац първи и втори се заличават.
6. В АПр № 44 „Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата“:
В т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната процедура“:
1. В т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на амбулаторната процедура“, в таблицата, думите в т. 6 „Акредитирана лаборатория (отделение) по клинична патология“ се заменят с „Лаборатория (отделение) по клинична патология“.
2. В т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на амбулаторната процедура, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблицата, думите в т. 2 „Акредитирана лаборатория по клинична патология с възможности за провеждане на имунохистохимия с валидизирани тестове или наличие на договор с такава на територията на областта“ се заменят с „Лаборатория по клинична патология с възможности за провеждане на имунохистохимия с валидизирани тестове или наличие на договор с такава на територията на страната“.
3.В т. II „Индикации за хоспитализация и лечение“, т. 4 „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в част „Довършване на лечебния процес и проследяване“, изречение първо „В цената на амбулаторната процедура влизат един контролен преглед и решението на онкологичната комисия /за назначено-отпада/ последващо лечение.“ се заменя с „В цената на амбулаторната процедура влиза един контролен преглед.“
§ 15. В приложение № 19 „Клинични процедури“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Клинична процедура (КПр) № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“, „КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3.1Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене в КАИЛ/ОАИЛ III ниво на компетентност“ се заличава.
2. Клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“, „КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3.2 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене в КАИЛ/ОАИЛ II и III ниво на компетентност“ се заличава.
3. Създава се нова КПр № 3 със следното съдържание:
 

ВИЖ КПр № 3

 
  
4. В КПр № 5 „Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст“:
В част „Кодове на основни процедури“, под таблицата, в „Изискване:“, в т. 3 код „93.39“ се заменя с „93.38“.
5. КПр № 6 „Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове“:
В т. III. „Документиране на дейностите по клиничната процедура“:
1. В т. 1 думите „част ІІ на“ се заличават.
2. В т. 4 думите „част ІІІ на“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1 март 2020 г., с изключение на:
– § 3, както и условието за сключване на договор, посочено в т. I. „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2. „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблица „Задължително звено/медицинска апаратура“: „Операционен микроскоп, оборудван с видеоапаратура за запис на оперативните процедури“ от диагностично-лечебния алгоритъм на КП № 132 и 135 и АПр № 19;
– § 7, т. 3 и 4,
които влизат в сила от 1 май 2020 г.
(2) В срок до 1 юни 2020 г. НС на НЗОК и УС на БЛС определят ред, условия и правила за контрол върху АПр № 19, в т. ч. и чрез възможност за генериране на видеозапис и QR код.
§ 17. Навсякъде в текстовете на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. думите „(КПр № 3.1 и № КПр № 3.2)“ се заличават.
§ 18. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 19. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
 
съвет на НЗОК:
 
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
Андрей Дамянов
Д-р Роза Анева
 
Д-р Гергана Николова
 
Д-р Александър Заимов
 
Д-р Евгени Душков

За управител на НЗОК:                                         
Д-р Йорданка Пенкова
                                                                         Съгласувал:
                                                       Министър на здравеопазването:
                                                                     Кирил Ананиев
2011