Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.107


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „необлагодетелстваните райони“ се заменят с „районите с природни или други специфични ограничения“;
б) в т. 2 думите „необлагодетелстваните райони“ се заменят с „районите с природни или други специфични ограничения“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и в други райони, засегнати от специфични ограничения, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в съответствие с чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Заповедта се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“.
2. В ал. 2 думите „необлагодетелстван район“ се заменят с „райони с природни или други специфични ограничения“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) По реда на тази наредба се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по чл. 1, ал. 2, т. 2, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.“
§ 3. В чл. 8, ал. 2 думите „необлагодетелстваните райони, различни от районите по чл. 7,“ се заменят с „други райони, засегнати от значителни природни ограничения“.
§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
(3) Нивата на плащане по ал. 1 подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“
§ 5. Създава се приложение към чл. 3, ал. 3:       
„Приложение към чл. 3, ал. 3
Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения

EKATTE
Област
Община
Наименование на населеното място
07377
Благоевград
Благоевград
Българчево
18366
Благоевград
Гърмен
Гърмен
47247
Благоевград
Петрич
Марино поле
72744
Благоевград
Петрич
Тополница
81832
Благоевград
Петрич
Чучулигово
65108
Благоевград
Хаджидимово
Садово
80813
Бургас
Айтос
Черна могила
02573
Бургас
Бургас
Банево
23090
Бургас
Бургас
Драганово
63183
Бургас
Бургас
Рудник
72151
Бургас
Бургас
Твърдица
27022
Бургас
Малко Търново
Евренозово
44425
Бургас
Поморие
Лъка
10731
Бургас
Приморско
Веселие
52129
Бургас
Приморско
Ново Паничарево
12975
Бургас
Созопол
Вършило
30822
Бургас
Созопол
Зидарово
32737
Бургас
Созопол
Индже войвода
40124
Бургас
Созопол
Крушевец
61114
Бургас
Созопол
Равна гора
67800
Бургас
Созопол
Созопол
03455
Бургас
Средец
Белила
04621
Бургас
Средец
Богданово
10166
Бургас
Средец
Варовник
15816
Бургас
Средец
Голямо Буково
23604
Бургас
Средец
Драчево
36938
Бургас
Средец
Кирово
40419
Бургас
Средец
Кубадин
29221
Бургас
Средец
Момина църква
02322
Бургас
Сунгурларе
Балабанчево
10327
Бургас
Сунгурларе
Везенково
44149
Бургас
Сунгурларе
Лозица
56959
Бургас
Сунгурларе
Подвис
10094
Бургас
Царево
Варвара
52115
Варна
Долни чифлик
Ново Оряхово
00583
Велико Търново
Велико Търново
Арбанаси
06940
Велико Търново
Велико Търново
Буковец
10447
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
87360
Велико Търново
Велико Търново
Ялово
05582
Видин
Белоградчик
Боровица
12632
Видин
Белоградчик
Върба
17765
Видин
Белоградчик
Граничак
24431
Видин
Белоградчик
Дъбравка
58671
Видин
Чупрене
Протопопинци
03438
Враца
Враца
Бели извор
11555
Враца
Враца
Власатица
12259
Враца
Враца
Враца
12704
Враца
Мездра
Върбешница
16256
Враца
Мездра
Горна Кремена
39709
Враца
Мездра
Крета
49031
Враца
Мездра
Моравица
69050
Враца
Мездра
Старо село
78135
Враца
Мездра
Царевец
40645
Враца
Роман
Кунино
40693
Враца
Роман
Курново
69554
Враца
Роман
Стояновци
69972
Враца
Роман
Струпец
14533
Габрово
Габрово
Гарван
18215
Габрово
Габрово
Гъбене
30973
Габрово
Габрово
Златевци
14859
Габрово
Дряново
Геша
66768
Габрово
Дряново
Скалско
66977
Габрово
Дряново
Славейково
87463
Габрово
Дряново
Янтра
16376
Габрово
Севлиево
Горна Росица
17542
Габрово
Севлиево
Градище
39431
Габрово
Севлиево
Крамолин
58339
Добрич
Добрич
Прилеп
07942
Кърджали
Кирково
Брегово
00120
Кърджали
Кирково
Върбен
24743
Кърджали
Кирково
Дюлица
27591
Кърджали
Кирково
Еровете
40988
Кърджали
Кирково
Кърчовско
54393
Кърджали
Кирково
Островец
59063
Кърджали
Кирково
Първица
62236
Кърджали
Кирково
Растник
65214
Кърджали
Кирково
Самодива
68953
Кърджали
Кирково
Старово
76159
Кърджали
Кирково
Фотиново
77092
Кърджали
Кирково
Хаджийско
83449
Кърджали
Кирково
Шопци
87415
Кърджали
Кирково
Янино
12190
Кърджали
Крумовград
Вранско
16287
Кърджали
Крумовград
Горна кула
24459
Кърджали
Крумовград
Дъждовник
30538
Кърджали
Крумовград
Звънарка
31142
Кърджали
Крумовград
Златолист
39058
Кърджали
Крумовград
Котлари
39970
Кърджали
Крумовград
Крумовград
53206
Кърджали
Крумовград
Овчари
57062
Кърджали
Крумовград
Подрумче
57248
Кърджали
Крумовград
Полковник Желязово
67297
Кърджали
Крумовград
Сливарка
69688
Кърджали
Крумовград
Странджево
07658
Кърджали
Кърджали
Бяла поляна
15000
Кърджали
Кърджали
Главатарци
18410
Кърджали
Кърджали
Гъсково
22134
Кърджали
Кърджали
Долна крепост
24445
Кърджали
Кърджали
Дъждино
29407
Кърджали
Кърджали
Жинзифово
38282
Кърджали
Кърджали
Конево
39894
Кърджали
Кърджали
Крин
40909
Кърджали
Кърджали
Кърджали
44700
Кърджали
Кърджали
Люляково
48074
Кърджали
Кърджали
Миладиново
54403
Кърджали
Кърджали
Островица
55840
Кърджали
Кърджали
Пепелище
63170
Кърджали
Кърджали
Рудина
66336
Кърджали
Кърджали
Сестринско
69715
Кърджали
Кърджали
Страхил войвода
69849
Кърджали
Кърджали
Стремово
69852
Кърджали
Кърджали
Стремци
72802
Кърджали
Кърджали
Тополчане
73136
Кърджали
Кърджали
Три могили
87672
Кърджали
Кърджали
Ястреб
02155
Кърджали
Момчилград
Багрянка
02292
Кърджали
Момчилград
Балабаново
43102
Кърджали
Момчилград
Лале
59361
Кърджали
Момчилград
Прогрес
52297
Кюстендил
Бобов дол
Новоселяне
83082
Кюстендил
Бобов дол
Шатрово
24791
Кюстендил
Дупница
Дяково
80491
Кюстендил
Дупница
Червен брег
02748
Кюстендил
Кочериново
Бараково
03962
Кюстендил
Кюстендил
Берсин
38432
Кюстендил
Кюстендил
Коняво
52400
Кюстендил
Кюстендил
Николичевци
66891
Кюстендил
Кюстендил
Скриняно
67790
Кюстендил
Кюстендил
Соволяно
51216
Кюстендил
Невестино
Невестино
51336
Кюстендил
Невестино
Неделкова Гращица
81284
Кюстендил
Невестино
Четирци
40943
Ловеч
Летница
Кърпачево
06536
Ловеч
Ловеч
Брестово
16883
Ловеч
Ловеч
Горно Павликене
20420
Ловеч
Ловеч
Деветаки
43952
Ловеч
Ловеч
Ловеч
58150
Ловеч
Ловеч
Прелом
66799
Ловеч
Ловеч
Скобелево
07357
Ловеч
Тетевен
Български извор
12108
Ловеч
Троян
Врабево
20300
Ловеч
Троян
Дебнево
15552
Ловеч
Угърчин
Голец
48060
Ловеч
Угърчин
Микре
15655
Ловеч
Ябланица
Голяма Брестница
21381
Ловеч
Ябланица
Добревци
31098
Ловеч
Ябланица
Златна Панега
05253
Монтана
Берковица
Бокиловци
14297
Монтана
Берковица
Гаганица
38131
Монтана
Берковица
Комарево
47723
Монтана
Берковица
Мездрея
23073
Монтана
Вършец
Драганица
69537
Монтана
Вършец
Стояново
17018
Монтана
Георги Дамяново
Горно Церовене
80368
Монтана
Георги Дамяново
Чемиш
67667
Монтана
Монтана
Смоляновци
00165
Пазарджик
Белово
Аканджиево
07586
Пазарджик
Брацигово
Бяга
58311
Перник
Радомир
Прибой
49309
Пловдив
Асеновград
Мулдава
12680
Пловдив
Брезово
Върбен
30750
Пловдив
Брезово
Зелениково
54465
Пловдив
Калояново
Отец Паисиево
55926
Пловдив
Калояново
Песнопой
03109
Пловдив
Карлово
Бегунци
10291
Пловдив
Карлово
Ведраре
40703
Пловдив
Карлово
Куртово
58616
Пловдив
Карлово
Пролом
67903
Пловдив
Карлово
Соколица
52221
Пловдив
Стамболийски
Ново село
73081
Пловдив
Стамболийски
Триводици
46646
Сливен
Котел
Малко село
67859
Сливен
Котел
Соколарци
72833
Сливен
Котел
Топузево
76073
Сливен
Котел
Филаретово
87031
Сливен
Котел
Ябланово
12320
София
Годеч
Връдловци
14338
София
Горна Малина
Гайтанево
16314
София
Горна Малина
Горна Малина
35630
София
Драгоман
Камбелевци
43757
София
Драгоман
Липинци
80426
София
Драгоман
Чепърлинци
04604
София
Елин Пелин
Богданлия
36422
София
Елин Пелин
Караполци
04813
София
Костинброд
Богьовци
20897
София
Правец
Джурово
07541
София
Сливница
Бърложница
70531
Стара Загора
Братя Даскалови
Съединение
49076
Стара Загора
Казанлък
Горно Черковище
83020
Стара Загора
Мъглиж
Шаново
57323
Стара Загора
Раднево
Полски Градец
46417
Стара Загора
Стара Загора
Малка Верея
63344
Стара Загора
Чирпан
Рупките
16211
Търговище
Антоново
Горна Златица
20479
Търговище
Антоново
Девино
24428
Търговище
Антоново
Дъбравица
46468
Търговище
Антоново
Малка Черковна
53641
Търговище
Антоново
Орач
58476
Търговище
Антоново
Присойна
58949
Търговище
Антоново
Пчелно
61769
Търговище
Антоново
Разделци
72062
Търговище
Антоново
Таймище
77120
Търговище
Антоново
Халваджийско
87271
Търговище
Антоново
Язовец
10392
Търговище
Омуртаг
Великденче
10687
Търговище
Омуртаг
Веренци
11212
Търговище
Омуртаг
Висок
16818
Търговище
Омуртаг
Горно Козарево
22280
Търговище
Омуртаг
Долна Хубавка
22664
Търговище
Омуртаг
Долно Козарево
32620
Търговище
Омуртаг
Илийно
39596
Търговище
Омуртаг
Красноселци
53535
Търговище
Омуртаг
Омуртаг
55327
Търговище
Омуртаг
Панайот Хитово
55381
Търговище
Омуртаг
Паничино
56112
Търговище
Омуртаг
Петрино
63104
Търговище
Омуртаг
Росица
68761
Търговище
Омуртаг
Станец
78166
Търговище
Омуртаг
Царевци
23087
Търговище
Търговище
Драгановец
04844
Хасково
Димитровград
Бодрово
29074
Хасково
Ивайловград
Железари
32024
Хасково
Ивайловград
Ивайловград
38248
Хасково
Ивайловград
Кондово
38964
Хасково
Ивайловград
Костилково
43128
Хасково
Ивайловград
Ламбух
47069
Хасково
Ивайловград
Мандрица
55748
Хасково
Ивайловград
Плевун
65704
Хасково
Ивайловград
Свирачи
12560
Хасково
Любимец
Вълче поле
44077
Хасково
Любимец
Лозен
22375
Хасково
Маджарово
Долни Главанак
66233
Хасково
Маджарово
Сеноклас
05983
Хасково
Минерални бани
Боян Ботево
47468
Хасково
Свиленград
Маточина
70055
Хасково
Свиленград
Студена
15610
Хасково
Стамболово
Голобрадово
22770
Хасково
Стамболово
Долно поле
30908
Хасково
Стамболово
Зимовина
57618
Хасково
Стамболово
Поповец
58815
Хасково
Стамболово
Пчелари
78094
Хасково
Стамболово
Царева поляна
21659
Хасково
Тополовград
Доброселец
68583
Хасково
Тополовград
Срем
75191
Хасково
Тополовград
Устрем
81654
Хасково
Тополовград
Чукарово
43548
Хасково
Харманли
Лешниково
16729
Хасково
Хасково
Горно Войводино
27200
Хасково
Хасково
Елена
31365
Хасково
Хасково
Зорница
80950
Шумен
Смядово
Черни връх
11658
Ямбол
Болярово
Воден
15881
Ямбол
Болярово
Голямо Крушево
17097
Ямбол
Болярово
Горска поляна
83051
Ямбол
Болярово
Шарково
44666
Ямбол
Стралджа
Люлин
57409
Ямбол
Стралджа
Поляна
15789
Ямбол
„Тунджа“
Голям манастир

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. За кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ, съгласно чл. 3, ал. 3, по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ се предоставя при спазване на изискванията по тази наредба на земеделски стопани от области, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, в размер левовата равностойност на 25 евро.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
2010