Министерство на вътрешните работи
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.124


Поправка в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (ДВ, бр. 18 от 2009 г.)

 

 

Поправка. Министерството на вътрешните работи прави следните поправки в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (ДВ, бр. 18 от 2009 г.):
1. В чл. 15, ал. 6 думите „предвидено в ал. 3“ да се четат: „предвидено в ал. 4“.
2. В чл. 15, ал. 8 думите „разпоредбите на чл. 14, ал. 4 да се четат: „разпоредбите на чл. 14, ал. 5“.
3. В чл. 17, ал. 2 думите „В тази връзка се прилага чл. 14.“ да се четат: „В тази връзка се прилага чл. 16.
2005