Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.85


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г., Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г., бр. 73 от 2018 г. и бр. 20 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Междинните култури следва да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.“
2. В ал. 4 думата „октомври“ се заменя със „септември“, а думата „декември“ – с „ноември“.
§ 2. В чл. 16, ал. 6 след думата „площ“ се добавя „по СЕПП“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „правила“ се заменя с „условия“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев – при подаване на заявлението за подпомагане; оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане, което се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;“.
§ 4. В чл. 19, ал. 4 след думите „планински райони“ се добавя „най-малко на 1500 кг мляко на млечна крава в преход или преминала период на преход към биологично производство“.
§ 5. В чл. 19а, ал. 2, т. 6 след думите „ал. 6“ се добавя „т. 2“.
§ 6. В чл. 21, ал. 2, т. 6 след думите „ал. 6“ се добавя „т. 2“.
§ 7. В чл. 23, ал. 2, т. 5 след думите „ал. 6“ се добавя „т. 2“.
§ 8. В чл. 27а, ал. 1:
1. В т. 6 накрая се добавя „което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция ІХ – Млечни продукти;“.
2. В т. 7 накрая се добавя „за изхранване на животните за кандидатите по схемите по чл. 19, 19а и 23;“.
3. Създава се т. 8:
„8. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните, за кандидатите по схемата по чл. 24, които са заявили за подпомагане до 50 броя животни.“.
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 18, т. 1, 2, 4, 5“ се добавя „и 8“, думите „първите 30“ се заменят с „първите 50“, думите „над 30-ото“ – с „над 50-ото“, а числата „1,1:1“ – с „1,25:1“.
2. В ал. 3 числото „100“ се заменя с „200“, думите „над 100-ото“ – с „200-ото“, а числата „1,1:1“ – с „1,25:1“.
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „които стопанисват“ се добавя „и заявяват за подпомагане по схемата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „добив от“ се добавя „допустимите площи със“, а след думата „култури“ се добавя „по ал. 1“;
б) създава се т. 4:
„4. установената култура съответства на заявената култура; площи, на които се установи култура, различна от заявената, се считат за наддекларирани.“
3. В ал. 3 думите „земеделските стопани са реализирали количество плодове“ се заменят с „е изпълнено условието“, а думата „представили“ се заменя с „представени“.
§ 11. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „които стопанисват“ се добавя „и заявяват за подпомагане по схемата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „добив от“ се добавя „допустимите площи със“, а след думата „култури“ се добавя „по ал. 1“;
б) създава се т. 4:
„4. установената култура съответства на заявената култура; площи, на които се установи култура, различна от заявената, се считат за наддекларирани.“
3. В ал. 3 думите „земеделските стопани са реализирали количество плодове“ се заменят с „е изпълнено условието“, а думата „представили“ се заменя с „представени“.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „по ал. 1“ се заличават и се създава изречение второ: „площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от домати, краставици, корнишони и патладжан, се считат за наддекларирани;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 4 след думите „добив от“ се добавя „допустимите площи със“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 13. В чл. 30а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от пипер, се считат за наддекларирани;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 след думите „добив от“ се добавя „допустимите площи със“.
§ 14. В чл. 30б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от картофи, лук и чесън, се считат за наддекларирани;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 след думите „добив от“ се добавя „допустимите площи със“.
§ 15. В чл. 30в, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от моркови, зеле, дини и пъпеши, се считат за наддекларирани;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 4 след думите „добив от“ се добавя „допустимите площи със“.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „година на заявяване от заявените“ се добавя „и допустими за подпомагане“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 се създава изречение второ: „площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от домати, пипер и краставици – оранжерийно производство, се считат за наддекларирани;“
б) точка 2 се отменя.
3. В ал. 4 след думата „подлежат“ се добавя „заявените и допустими за подпомагане площи“.
4. В ал. 5 след думата „брой“ се добавя „заявени и“.
§ 17. В чл. 31а се правят следните измения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „проверката“ се заменя с „административните проверки“, след думите „ДФЗ – РА“ се добавя „по чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП“, а думата „включва“ се заменя с „включват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите по ал. 1, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При извършване на проверките по ал. 2, както и при извършване на проверките на място от ДФЗ – РА, по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, Министерството на земеделието, храните и горите и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на площите по ал. 1 и по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите може да разпореди със заповед извършването на проверки по ал. 3 съвместно от служителите на Министерството на земеделието, храните и горите и ДФЗ – РА.“
§ 18. В чл. 32 се създава ал. 9:
„(9) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ – РА, в срок до 31 декември в годината на кандидатстване актуална извадка от списъка с кандидати, които имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2, във формат и по вид информация, посочени от ДФЗ – РА.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „стопанисват“ се добавя „и заявяват за подпомагане по схемата“.
2. В ал. 2 думата „отглеждана“ се заменя със „заявена и допустима“.
§ 20. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
a) точка 2 се изменя така:
„2. проверка на различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител на юридическо лице или е едноличен търговец (ЕТ);“
б) точка 3 се изменя така:
„3. проверка дали дадено физическо лице е собственик на поне 50 на сто от капитала на свързаните с него юридически лица;“.
2. В ал. 2 думите „лични и географски“ се заличават.
§ 21. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4а числото „18“ се заменя с „27“.
2. В т. 13 след думата „стопанин“ се добавя „за отглеждане на говеда, овце и/или кози, и/или биволи“.
3. В т. 15 се създава изречение второ: „При реализация в страната животните трябва да са пристигнали в животновъдния обект на приемащата страна по ветеринарномедицинското свидетелство и това да е отбелязано в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.“
4. Създава се т. 19:
„19. „Агротехнически мероприятия“ представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. За издадените документи в периода от 1 октомври 2019 г. до датата на влизане в сила на тази наредба за реализация на мляко по схемата по чл. 24, различни от случаите на чл. 27а, ал. 1, т. 8, се прилага новият ред.
§ 23. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г. и бр. 20 и 43 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, т. 30 след съкращението „(НР1)“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и подмярка 13.3. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения/(НР3)“.
2. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 3:
аа) в основния текст след думите „идентификацията на“ се добавя „блоковете на земеделското стопанство и“;
бб) създава се буква „з“:
„з) сорт коноп, когато се кандидатства по чл. 1, т. 1 за площите, засети с култура коноп;“
б) в т. 6:
аа) в основния текст думата „пчелите“ се заменя с „пчелните семейства“;
бб) в буква „б“ думите „и допустими за подпомагане по тези схеми“ се заличават;
вв) в буква „в“ думите „мярка 10 „Агроекологични плащания“ се заличават, след думата „животните“ се добавя „и пчелните семейства“, думите „и допустими за подпомагане по посочените мерки“ се заличават, думата „животно“ се заменя с „животно/пчелно семейство“, а думата „номер“ – с „номер/индивидуална идентификационна табела по чл. 7а от Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.)“;
в) точка 7 се отменя.
3. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Кандидатите по схемите за директни плащания, които използват площите за производство на коноп в съответствие с чл. 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347, 2013 г.), представят всички оригинални етикети от използваните опаковки семена. Държавен фонд „Земеделие“ маркира предоставените етикети с УРН на кандидата и година на кампанията на кандидатстване. Държавен фонд „Земеделие“ съхранява копия на маркираните етикети и при писмено искане от страна на кандидата връща оригиналите с приемно-предавателен протокол.“;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) Площите със заявена култура коноп са допустими за подпомагане по схемите за директни плащания, когато бенефициерите, заявили културата, са получили разрешение за отглеждане на коноп от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листна маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (ДВ, бр. 25 от 2018 г.) (Наредба № 1 от 2018 г.).“;
в) създава се ал. 7:
„(7) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ – РА, информация за издадените разрешителни за отглеждане на култура коноп и размера на площта, за която има издадено разрешение, в срок не по-късно от 1 декември в годината на кандидатстване.“;
г) създава се ал. 8:
„(8) Когато установена площ с култура коноп е по-голяма от тази, за която е получено разрешение за отглеждане на културата, съгласно Наредба № 1 от 2018 г. площта, надвишаваща разрешената, се счита за наддекларирана.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 9;
е) досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
4. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителите на общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите при въвеждане на данните за ползваните от тях площи и животни в заявленията за подпомагане в СРКЗПЗП и заявяването им по схеми и мерки за подпомагане.“
5. В чл. 7:
а) в ал. 1 думата „регистрирани“ се заменя с „очертани“, а думите „по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗПЗП“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „регистрират (очертават)“ се заменят с „очертават“;
в) в ал. 3:
аа) в основния текст навсякъде думата „регистрирането“ се заменя с „очертаването“;
бб) в т. 1:
ааа) в основния текст след думата „стопанство“ се добавя „и земеделски парцели“;
ббб) в буква „в“ накрая се добавя „за предходната кампания“;
г) в ал. 4 думата „регистрирането“ се заменя с „очертаването“, а думата „чрез“ – със „с“, и след думите „използване на“ се добавя „данни, създадени от“;
д) в ал. 5 думите „регистрирането (очертаването)“ се заменят с „очертаването“;
е) алинея 6 се изменя така:
„(6) За всички очертани в една общинска служба по земеделие площи при поискване земеделският стопанин получава на хартиен или електронен носител карта с местоположението на блоковете на земеделското стопанство и земеделските парцели и „Таблица на използваните парцели“, попълнена с наличните в СРКЗПЗП данни за тях, а ако земеделските парцели попадат в обхвата на Натура 2000 – и информация за наложени забрани за земеделска дейност на тези парцели, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000.“
6. В чл. 9, ал. 4 думата „регистрирани“ се заменя с „очертани“.
7. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „От всяко заявление, представено в ОСЗ“ и „попълнените в него“ се заличават;
б) в ал. 2 думата „регистрирането“ се заменя с „очертаването“, след думите „чл. 3“ се добавя „ал. 1“, думата „регистрираните“ се заменя с „очертаните“, думите „в частта, която е попълнена за съответния кандидат за подпомагане“ се заменят с „на кандидата“, а думите „и се подпечатва от кандидатите – юридически лица или еднолични търговци“ се заличават;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 5 се създава изречение второ: „Комплектуването на вече подадено заявление с липсващ документ, издаден в срока, определен в чл. 12, ал. 2, не се счита за редакция на завлението.“;
д) в ал. 8 думите „и подпечатано за кандидат – юридическо лице“ и „и подпечатването за юридическо лице“ се заличават.
8. В чл. 10а, ал. 3 думите „СРКЗПЗП, СИЗП и СИРЖ“ се заменят с „ИСАК“.
9. В чл. 10б, ал. 1 след думата „оторизации“ се добавя „и плащания“.
10. В чл. 12, ал. 3 думите „и/или приложените към него документи“ се заличават.
11. В чл. 14, ал. 6, т. 2 думите „по отношение на площите и/или животните, които са обект на проверка“ се заличават.
12. В чл. 15, ал. 1 думите „на заявление за регистрация по чл. 3а и на декларациите по чл. 33 от наредбата по чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП“ се заличават и накрая се добавя „с което изрично е упълномощено за подаване на заявление по схемите и мерките за директни плащания и документи, свързани с тях за конкретна кампания или кампании“.
13. В § 1, т. 5 на допълнителната разпоредба след думите „към заявлението“ се добавя „за подпомагане“.
14. Приложението се изменя така:
 

ВИЖ приложението

 
§ 24. В Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 21 и 101 от 2012 г., бр. 22 и 43 от 2014 г., бр. 16 от 2015 г.; изм. с Решение № 1155 на ВАС от 2015 г. – бр. 50 от 2015 г.; изм., бр. 90 от 2015 г., бр. 8 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 5 думите „преобладаващия, над 75 % от площта“ се заменят с „вида на реалния“, а думите „границите му“ – с „границите му – обработваема земя, постоянно затревена площ или трайно насаждение“, и се създава изречение второ: „При наличие на различно, смесено земеползване в рамките на един земеделски физически блок отделните видове ползване следва да бъдат изчислени като площ и/или географски обособени.“
2. В чл. 16а, ал. 5 накрая се добавя „по отношение на площите, които не са били обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП“.
3. В чл. 16в се създава ал. 3:
„(3) Не могат да бъдат предмет на възражение по ал. 2 парцели, чието одобрение за подпомагане не е свързано със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, включително парцели – обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, за съответната кампания, както и такива, за които не са заявени схеми и мерки за подпомагане.“
4. В чл. 16г ал. 5 се изменя така:
„(5) Одобреният от министъра на земеделието, храните и горите окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ се използва от РА при извършване на финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания на подадените заявления за подпомагане по отношение на площите, които не са били обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, и приема на заявления за подпомагане през следващата кампания.“
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Лозана Василева
1936