Българска народна банка
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.122


Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 15 се създава ал. 6:
„(6) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ при поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 51 от 13 февруари 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител: Димитър Радев
1924