Българска народна банка
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.122


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81 и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „институциите и органите по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 2“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Институциите и органите по чл. 4, ал. 1 и 2 при поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 52 от 13 февруари 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител: Димитър Радев
1923