Народно събрание
брой: 17, от дата 25.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.40


Решение за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Ердинч Исмаил Хайрула за член на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1922