Народно събрание
брой: 17, от дата 25.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.40


Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Кристина Георгиева Андонова-Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1920