Министерство на образованието и науката
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.113


Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1 от 19 февруари 2020 г.
за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.
(2) Изпитите по ал. 1 са:
1. задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование;
2. държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение;
3. изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация в професионалното обучение.
Чл. 2. (1) Изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 се провеждат по национални изпитни програми по чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗПОО.
(2) Националните изпитни програми за всяка специалност от професия от списъка по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО включват изпитните теми с кратко описание на учебното съдържание по всяка тема, указания за разработване на писмен тест по всяка изпитна тема за провеждане на изпитите по ал. 1 в частта по теория на професията, указания за съдържанието на индивидуалните задания за провеждане на изпитите по ал. 1 в частта по практика на професията и критериите за оценяване на резултатите от обучението.
(3) Националните изпитни програми за училищата по изкуствата по професиите от списъка по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО за провеждане на изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в частта по теория на професията включват указания за разработване на тест, съставен от три модула.
(4) Изпитът по чл. 1, ал. 2, т. 3 се провежда от обучаващата институция като писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика, определени от обучаващата институция след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците и служителите.
Чл. 3. (1) Изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 се провеждат в две части:
1. част по теория на професията;
2. част по практика на професията.
(2) Частта по теория на професията за изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 е писмена работа по изпитна тема, изтеглена в деня на изпита, или писмен тест, съставен на случаен принцип от база данни с въпроси по същата изпитна тема в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма по специалността от професията.
(3) Частта по теория на професията за изпита по чл. 1, ал. 2, т. 3 е писмена работа по изпитна тема или писмен тест, определени от обучаващата институция в съответствие със съдържанието на обучението за придобиване на професионална квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по специалност от професия.
(4) За всяка изпитна сесия/дата за изпит, определена от Националната агенция за професионално образование и обучение, обучаваните по една и съща специалност от професия в училището или в обучаващата институция полагат изпита в частта по ал. 1, т. 1 по една и съща изпитна тема или писмен тест по същата изпитна тема.
(5) Частта по практика на професията за изпит по чл. 1, ал. 2 се провежда по индивидуално задание по практика.
(6) Продължителността на изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в частта по теория на професията е до четири астрономически часа.
(7) Продължителността на изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в частта по практика на професията е до три последователни дни и не повече от 6 астрономически часа дневно.
(8) Продължителността на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 3 се определя от обучаващата институция и е не по-малко от 2 астрономически часа в частта по теория на професията и не-по-малко от 6 астрономически часа в частта по практика на професията. Изпитът в частта по теория на професията и в частта по практика на професията може да бъде проведен в рамките на един ден, като общата продължителност е не повече от 8 астрономически часа.
(9) Продължителността на изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 за ученици със специални образователни потребности и лица с увреждания, навършили 16 години, може да се удължи с до 90 минути и/или при заявено желание от ученика/лицето да му се осигури съответно учител-консултант или преподавател-консултант.
(10) Лицата, придобили право да полагат изпит по чл. 1, ал. 2, могат да се явяват на неограничен брой изпитни сесии/дати, определени в годишен график, утвърден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), до успешното му полагане.
(11) Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит по чл. 1, ал. 2 за придобиване на професионална квалификация, подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се обучават (приложение № 1), за всяка изпитна сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Раздел I
Комисии и дейности за подготовка, организиране и провеждане на изпитите
Чл. 4. (1) Подготовката, организирането и провеждането на изпитите по чл. 1, ал. 2 се извършват от:
1. комисия по допускане до изпита;
2. комисия по подготовка и организиране на изпита;
3. квестори за изпита – част по теория на професията;
4. комисия за подготовка и оценяване на изпита – част по теория на професията;
5. комисия за провеждане и оценяване на изпита – част по практика на професията;
6. комисия за придобиване на професионална квалификация.
(2) Директорът/ръководителят на обучаващата институция:
1. ръководи, координира и контролира дейността по подготовката, организирането и провеждането на изпит по чл. 1, ал. 2;
2. организира и контролира приемането на заявления на обучаемите за допускане до изпитите и допускането им до изпити;
3. предоставя информация и документи, свързани с изпитите;
4. определя със заповед за всеки изпит и за всяка от комисиите по ал. 1 поименния й състав, задълженията на нейните членове, мястото и срока за изпълнението на задълженията им и утвърждава инструктаж за ученика/обучаемия и квестора;
5. обявява публично на общодостъпно място в училището датата, началния час и мястото на изпит по чл. 1, ал. 2 за частта по теория на професията и за частта по практика на професията, както и срока и мястото за оповестяване на резултатите от двете части на изпита и на окончателната оценка най-късно до 3 работни дни преди датата за провеждане на изпита;
6. обявява публично на общодостъпно място в лицензирания център за професионално обучение или в професионалния колеж, както и на интернет страниците на обучаващата институция датата, началния час и мястото за провеждане на изпит по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 за частта по теория на професията и за частта по практика на професията, както и срока и мястото за оповестяване на резултатите от двете части на изпита и на окончателната оценка най-късно до 3 работни дни преди датата за провеждане на изпита; лицензираните центрове за професионално обучение задължително обявяват датата за провеждане на държавния изпит и в профила си в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение не по-късно от 10 работни дни преди провеждането на държавния изпит;
7. определя тридневен срок след получаване на копие от окончателния протокол с резултатите от изпит по чл. 1, ал. 2, в който обучаемият лично може да се запознае със своята оценена изпитна работа срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на комисията за придобиване на професионална квалификация;
8. организира при необходимост размножаването на изпитните материали на брайлов шрифт за обучаеми с нарушено зрение, на изпитните материали за обучаеми с нарушено зрение – уголемен шрифт 22 Arial, bold, или за обучаеми с обучителни трудности (дислексия или дискалкулия) – шрифт 16 Arial, bold;
9. организира осъществяването на видеозапис в помещенията за размножаване на изпитните материали от началото до края на размножаването, както и във всички изпитни зали от началото до края на изпита; видеозаписите се съхраняват до 3 месеца след провеждането на изпита по чл. 1, ал. 2 в училището/обучаващата институция;
10. организира осъществяването и на аудиозапис в изпитните зали за учениците/лицата с увреждания, навършили 16 години, които ще полагат устен изпит за времето на провеждането на изпита; след провеждането на изпита по чл. 1, ал. 2 аудиозаписите се съхраняват в училището/обучаващата институция;
11. определя при необходимост учител-консултант/преподавател-консултант, който оказва подкрепа при организиране и провеждане на изпита за ученици със специални образователни потребности и лица с увреждания, навършили 16 години.
(3) Родителите, настойниците, попечителите или лицата, които полагат грижи за обучавани, които ще полагат изпит по чл. 1, ал. 2, не могат да бъдат квестори, учители-консултанти/преподаватели-консултанти или да участват в състава на комисиите по ал. 1 в училището, в което се обучават децата им/в обучаващата институция, в която се обучават лицата, навършили 16 години. Всеки квестор, учител-консултант/преподавател-консултант или член на комисия по ал. 1 удостоверява обстоятелството с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката (приложение № 2).
(4) Комисията по ал. 1, т. 1:
1. взема решение за допускане или недопускане на обучаваните до изпитите по чл. 1, ал. 2 за съответната изпитна сесия/дата за изпит, определена от НАПОО;
2. изготвя протокол за допускане до изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (ДВ, бр. 57 от 2018 г.);
3. уведомява допуснатите и недопуснатите до изпит за придобиване на професионална квалификация, обучавани лично или чрез родителите, настойниците, попечителите им или лицата, които полагат грижи за тях.
(5) Комисията по ал. 1, т. 2:
1. взема решение за мястото на провеждане на изпита;
2. определя работното място на всеки обучаем;
3. взема решение за осигуряване на самостоятелни зали за лица с увреждания над 16 години или за ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано – по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в училището;
4. организира провеждане на устен изпит за ученици със специални образователни потребности и за лица с увреждания над 16 години, които не могат да полагат писмен изпит, след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето;
5. осигурява протоколи за дежурство при провеждане на изпита – частта по теория на професията съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, и други необходими материали за провеждане на тази част от изпита;
(6) Квесторите се определят за всяка специалност от професия, по която ще се полага изпит, в частта по теория на професията. За квестори се определят лица, които не са специалисти по съответната професионална подготовка.
(7) При провеждане на изпита – частта по теория на професията, квесторите:
1. правят инструктаж за задълженията на явилите се обучаеми преди частта от изпита по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. попълват протоколите за дежурство при провеждане на писмения изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години;
3. прошнуроват и прономероват папките с писмените работи на явилите се обучаеми заедно с протоколите за дежурство и ги предават на директора/ръководителя на обучаващата институция;
4. при необходимост съставят протокол за констатирани нарушения в случаите по чл. 5, ал. 3, уведомяват директора/ръководителя на обучаващата институция и отстраняват обучаемия от изпит.
(8) Съставът на комисиите по ал. 1, т. 4 и 5 се определя в съответствие с чл. 35, ал. 1 – 3 от ЗПОО за всяка специалност от професия, по която ще се полага изпит.
(9) Комисията по ал. 1, т. 4:
1. изготвя изпитен билет по всяка тема от националната изпитна програма, включващ темата, план-тезис на учебното съдържание, приложна задача и дидактически материали и критериите за оценяване на изпита – част по теория на професията, в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма;
2. въз основа на решение на педагогическия съвет в училището и писмено заявено желание на обучаемите в заявлението по чл. 3, ал. 11 може да изготви за изпит по чл. 1, ал. 2 писмен тест по всяка изпитна тема в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма;
3. при писмено заявено желание на обучаемите в центъра за професионално обучение или професионалния колеж, при спазване разпоредбата на чл. 3, ал. 3, може да изготви за изпит по чл. 1, ал. 2, т. 3 писмен тест в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма;
4. изготвя база данни с въпроси за съставяне на изпитен тест по всяка тема от националната изпитна програма за провеждане на изпита по чл. 1, ал. 2 в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма и изискванията за броя, вида и тежестта на въпросите за теста, посочени в нея;
5. организира и присъства при тегленето на изпитната тема в деня на изпита по чл. 1, ал. 2 за всяка специалност от професия, по която ще се полага изпит, и съставя протокол за изтеглената тема, в който вписва коя е изтеглената тема, името и фамилията на изтеглилия темата, в коя зала и в колко часа я е изтеглил;
6. съставя и размножава изпитните билети и/или изпитния тест в деня на изпита в присъствието на директора/ръководителя на обучаващата институция и членовете на комисията за подготовка и оценяване на изпита – част по теория на професията;
7. раздава изпитния билет или писмения тест по същата изпитна тема на всеки обучаем в зависимост от заявеното му желание; член от комисията написва на дъската изпитната тема, датата, началото и края на изпита;
8. оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 в частта по теория на професията, изготвя рецензия (писмена обосновка на поставената оценка) за всяка писмена работа и съставя протокол за резултатите от изпита в частта по теория на професията.
(10) Комисията по ал. 1, т. 5:
1. изготвя индивидуалните задания, които включват темата, насоките, критериите и показателите за оценяването на изпита – част по практика на професията, в съответствие със съдържанието на всяка тема от националната изпитна програма;
2. предоставя изпитни задания на обучаемите, при необходимост да изготвят макети, изделия и други материали в зависимост от спецификата на професията, не по-късно от три месеца преди датата на провеждане на изпита – частта по практика на професията;
3. прави инструктаж за задълженията на явилите се обучаеми преди изпит;
4. оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 в частта по практика на професията, съставя протокол за резултатите от изпита в частта по практика на професията.
(11) В състава на комисията по ал. 1, т. 6 се включват председател – заместник-директор/ръководител на обучаващата институция или учител по професионална подготовка/преподавател по професионална подготовка, и членове – председателите на комисиите по ал. 1, т. 4 и 5.
(12) Комисията по ал. 1, т. 6:
1. вписва в протокола за придобиване на професионална квалификация брой точки от изпита – частта по теория на професията, и брой точки от изпита – частта по практика на професията;
2. вписва окончателната оценка от изпита с качествен и количествен показател, а за учениците със специални образователни потребности (СОП) и за лицата с увреждания, навършили 16 години, които не са постигнали единиците резултати от ученето (ЕРУ) и резултатите от ученето (РУ), посочени в държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по съответната професия – окончателната оценка с качествен показател.
Чл. 5. (1) В зависимост от специалността от професия, по която се полага изпит в частта по теория на професията, обучаемият носи линия, пергел, триъгълник, химикал със син цвят, молив и гума или непрограмируем калкулатор, а учениците/лицата, навършили 16 години с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства – в съответствие с потребностите на ученика/лицето, навършило 16 години, с нарушено зрение.
(2) Обучаемите изслушват инструктаж за задълженията си по време на изпита.
(3) Отстранява се от изпит и напуска сградата обучаем, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг обучаем;
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
(4) За отстраняването на обучаемия се съставя протокол, подписан от квесторите в изпитната зала и от директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
(5) Изпитната работа на обучаем, отстранен от изпит в случаите по ал. 3, не се оценява.
Раздел II
Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование
Чл. 6. Задължителният държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация в професионалното образование се полага след успешно завършен XII клас и приключване на професионалното образование по рамкови програми „В“ за придобиване на средно образование и професионална квалификация.
Чл. 7. (1) Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование се провежда в три сесии:
1. през май – юни;
2. през август – септември;
3. през януари.
(2) Датите за изпитните сесии по ал. 1, за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по теория на професията, както и сроковете за подаване на заявленията за допускане до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, се определят в началото на учебната година по график, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) Датите за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията, се определят със заповед на директора на училището за всяка изпитна сесия.
Чл. 8. Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация се провежда в училището, в което е проведено обучението, а когато училището е закрито или преобразувано – в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието.
Чл. 9. (1) Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, подават заявлението по чл. 3, ал. 11 в сроковете по чл. 7, ал. 2 до директора на училището, в което се обучават.
(2) Учениците, които по здравословни причини не могат да положат писмен изпит, полагат устен изпит в частта по теория на професията след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, или друг медицински документ, издаден от лекар специалист.
(3) Учениците, които са придобили правото да полагат задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, но не са се явили или не са го положили успешно в предишни изпитни сесии, подават заявлението по ал. 1 до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до началника на регионалното управление на образованието, и полагат изпита в посочено от него училище.
Раздел III
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение
Чл. 10. (1) Държавният изпит за придобиване на първа, втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация в професионалното обучение се полага след приключване на професионалното обучение от обучаваните по рамкови програми А, Б, Г и Е.
(2) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация се провежда в училището или обучаващата институция, съответно в което или в която е проведено обучението, а когато училището или професионалният колеж са закрити или преобразувани, или центърът за професионално обучение (ЦПО) е преустановил дейността си поради прекратяване или отнемане на лицензията – в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието.
(3) Държавният изпит за учениците, обучавани за придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация в системата на училищното образование, се провежда в сесиите и на датите по чл. 7.
(4) Държавният изпит по ал. 1 за лица, навършили 16 години, обучавани за придобиване на първа, втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация, се полага в сесии, определени от училището или професионалния колеж, като първата от тях е не по-късно от 15 работни дни след приключване на обучението, а в ЦПО – държавният изпит се провежда два пъти в месеца на дати, определени в годишен график, утвърден от НАПОО.
Раздел IV
Изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация в професионалното обучение
Чл. 11. (1) Изпитът за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация в професионалното обучение, се провежда в институциите по чл. 18, т. 1 – 4 и т. 6 от ЗПОО.
(2) Изпит за придобиване на професионална квалификация по ал. 1 се провежда в училището или в обучаващата институция, съответно в което или в която е проведено обучението, а когато училището или професионалният колеж са закрити или преобразувани, или ЦПО е преустановил дейността си поради прекратяване или отнемане на лицензията – в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието.
Чл. 12. (1) Изпитът за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация, се полага след успешното приключване на професионалното обучение по рамкови програми Д и Е.
(2) Комисиите по чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 подготвят изпитни билети или тестове за изпита в частта по теория на професията и индивидуални задания за изпита в частта по практика на професията и критерии за оценяване на резултатите от изпита в частта по теория и в частта по практика на професията. Изпитните материали и критериите за оценяване трябва да са съобразени с учебното съдържание на проведеното професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професията или за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация и да са свързани с ЕРУ и РУ, посочени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия.
Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 13. (1) Оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2 се извършва в точки, съответно за всяка част на изпита:
1. за частта по теория на професията – максимален брой 100 точки;
2. за частта по практика на професията – максимален брой 100 точки.
(2) Окончателната оценка от изпита по чл. 1, ал. 2 в брой точки се формира след успешното полагане на всяка част от изпита по ал. 1 и се изчислява в зависимост от степента на професионална квалификация, която се придобива по формула, съответно за:
1. първа степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,3 х получения брой точки от частта по теория на професията + 0,7 х получения брой точки от частта по практика на професията;
2. втора степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,4 х получения брой точки от частта по теория на професията + 0,6 х получения брой точки от частта по практика на професията;
3. трета и четвърта степен на професионална квалификация – окончателната оценка в брой точки е равна на 0,5 х получения брой точки от частта по теория на професията + 0,5 х получения брой точки от частта по практика на професията.
(3) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки се превръща в цифрова оценка с точност до 0,01 по формулата:
Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки х 0,06.
(4) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 е с количествен и качествен показател с точност до 0,01 и се определя, както следва:
1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 – качествен показател „слаб“;
2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 – качествен показател „среден“;
3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 – качествен показател „добър“;
4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 – качествен показател „много добър“;
5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 – качествен показател „отличен“.
(5) Окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2 за учениците със СОП и за лицата с увреждания, навършили 16 години, които не са постигнали ЕРУ и РУ, посочени в ДОС за придобиване на квалификация по съответната професия, е с качествен показател, както следва:
1. постига изискванията;
2. справя се;
3. среща затруднения.
Чл. 14. (1) Оценяването на писмените работи от изпит по чл. 1, ал. 2 се извършва от комисията за подготовка и оценяване на изпита – част по теория на професията.
(2) Всеки член на комисията за подготовка и оценяване на изпита – част по теория на професията, оценява писмената работа и вписва индивидуалната си оценка – брой точки, в протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.
(3) Председателят на комисията за подготовка и оценяване на изпита в частта по теория на професията формира оценката за тази част от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01 и я вписва в протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.
(4) Всяка писмена работа се подписва от комисията за подготовка и оценяване на изпита – част по теория на професията, след вписване на рецензията и оценката по ал. 3.
(5) Изпитните билети, писмените работи на обучаемите от писмения изпит – част по теория на професията, и аудиозаписите от устния изпит – част по теория на професията за обучаемите по чл. 4, ал. 5, т. 4, заедно с протоколите за дежурство при провеждане на изпита се съхраняват 5 години след провеждане на последната изпитна сесия за учебната година в училището или след провеждане на изпита в обучителната институция. Комисия, назначена със заповед на директора/ръководителя на обучаващата институция след изтичане на срока за съхранение, унищожава изпитните билети и писмените работи на обучаемите.
Чл. 15. (1) Оценяването на индивидуалните задания от изпит по чл. 1, ал. 2 – част по практика на професията, се извършва от комисията за провеждане и оценяване на изпита по показатели в съответствие с критериите, определени в националната изпитна програма, или в съответствие с критериите за оценяване, изготвени по реда на чл. 12, ал. 2, за обучението за придобиване на професионална квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.
(2) Комисията за провеждане и оценяване на изпит по чл. 1, ал. 2 – част по практика на професията, организира и наблюдава изпълнението на индивидуалното задание и може да се намеси само в случаите, които водят до злополука, изхабяване на материали и повреда на техниката и инструментите.
(3) Всеки член на комисията оценява изпълнението на индивидуалното задание, като вписва своята оценка – брой точки, в протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.
(4) Председателят на комисията за провеждане и оценяване на изпита в частта по практика на професията формира оценката за тази част от изпит по чл. 1, ал. 2 в брой точки като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01 и я вписва в протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.
(5) Изработените материали от изпита в частта по практика на професията се съхраняват и използват по ред, определен от педагогическия съвет в училищата, а за професионалните колежи и ЦПО – от директора/ръководителя на обучаващата институция.
Чл. 16. (1) Комисията за придобиване на професионална квалификация вписва в протокола за придобиване на професионална квалификация съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години:
1. оценки в брой точки от протоколите по чл. 14, ал. 3 и чл. 15, ал. 4;
2. окончателната оценка от изпита в брой точки, изчислена съгласно чл. 13, ал. 2;
3. окончателната оценка от изпита с качествен и количествен показател или окончателната оценка с качествен показател, определена съответно по чл. 13, ал. 4 или ал. 5.
(2) Обучаваният може да се запознае с рецензията на писмената си работа от изпит по чл. 1, ал. 2 до 3 дни след обявяването на резултатите при представяне на документ за самоличност в присъствието на представители на комисиите по чл. 4, ал. 1, т. 4 и/или т. 5.
Чл. 17. (1) Всеки изпит по чл. 1, ал. 2 се счита за успешно положен при успешното полагане на двете му части – част по теория на професията и част по практика на професията.
(2) Всяка част от изпита по ал. 1 е успешно положена при постигане на 50 на сто от максималния брой точки, определени за тази част в националната изпитна програма.
(3) Когато изпит по чл. 1, ал. 2 не е положен успешно в една от двете му части – част по теория на професията и част по практика на професията, обучаваният може да се явява отново на съответната част от изпита без ограничение на възрастта му и броя изпитни сесии/дати до успешното й полагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Изпитите по чл. 1, ал. 2 се организират и провеждат при условията и по реда на тази наредба за учениците, които през учебната 2017 – 2018 г. са постъпили в VIII клас и ще се явят на изпит през учебната 2019 – 2020 г. за придобиване на първа степен на професионална квалификация, съответно през учебната 2020 – 2021 г. – за придобиване на втора степен на професионална квалификация, и през учебната 2021 – 2022 г. – за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и завършват обучението си с полагане на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория на професията и специалността и по практика на професията и специалността при условията и по реда, определени в разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, действащи до 1 август 2016 г.
§ 2. (1) До утвърждаване на националните изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 за учениците и лицата, навършили 16 години, се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени при условията и по реда на разпоредбите на ЗПОО, действащи до 1 август 2016 г.
(2) Всеки успешно положен от държавните изпити по теория на професията или по практика на професията от учениците и лицата по ал. 1 се признава за успешно издържана част от изпит по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2.
(3) След утвърждаване на националните изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО окончателната оценка от изпит по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 за ученици или лица, навършили 16 години, които са положили успешно с количествен показател 3,00 един от държавните изпити по теория на професията или по практика на професията, се формира след успешното полагане и на частта от изпита – по теория на професията или по практика на професията, която не е положена. Полученият брой точки се приравняват към оценка с количествен показател по формулата – 6 по получения брой точки от обучаемия, разделено на 100. Окончателната оценка от изпита се изчислява като средноаритметична от получените оценки за всяка част от изпита с количествен и качествен показател с точност до 0,01.
§ 3. До утвърждаване на националните изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО изпитните теми и критериите за оценяване на държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация в професионалното обучение се определят от обучаващата институция в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 1 от ЗПОО.
Министър: Красимир Вълчев
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 11
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
 

ВИЖ приложенията

 
 
1905