Министерски съвет
брой: 17, от дата 25.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.41


Постановление № 27 от 20 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 68 от 2018 г. и бр. 16 и 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Членове 9 и 10 се изменят така:
„Чл. 9. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“;
2. дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;
3. дирекция „Анализ и административно обслужване“;
4. дирекция „Информационни системи“;
5. дирекция „Правна и обществени поръчки“.
Чл. 10. Дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“:
1. осъществява организацията по набиране и назначаване на служителите в агенцията;
2. изготвя всички актове, които са свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;
3. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на агенцията;
4. оказва организационна и методическа помощ по цялостния процес на разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
5. организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на служителите в агенцията;
6. планира и организира обучението и развитието на служителите, като предлага и осъществява програми за обучение и професионална квалификация на служителите в агенцията;
7. участва в изготвянето на система от индикатори за измерване на изпълнението и обвързването й с правилата за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в агенцията;
8. организира и координира дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в агенцията;
9. регистрира и съхранява декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси на служителите в агенцията и води нормативно предвидените регистри за тях;
10. организира, координира и контролира публичните изяви на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори, главния секретар и служителите на агенцията и представянето на дейността на агенцията пред обществеността.“
§ 2. Създава се чл. 10г:
„Чл. 10г. Дирекция „Правна и обществени поръчки“:
1. оказва правна помощ на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори, главния секретар и на административните звена на агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;
2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на изпълнителния директор на агенцията;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията, с изключение на делата за финансиране със средства от фондове на Европейския съюз;
4. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията, с изключение на вземанията от фондове на Европейския съюз;
5. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други държавни органи за съгласуване;
6. изготвя проекти на договори, които са свързани с дейността на агенцията, и дава становища за законосъобразността на проекти на договори;
7. изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация;
8. планира, програмира, координира и контролира дейностите във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и участва в разработването на документациите им, с изключение на процедурите на обществени поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;
9. подготвя и провежда централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя договорите за възлагането им, като осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорните административни звена, с изключение на процедурите на обществени поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;
10. осъществява наблюдение и контрол за законосъобразност на договорната и административната дейност на агенцията;
11. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки.“
§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“ 25“ се заменя с „дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ 16“.
2. След ред „дирекция „Информационни системи“ 19“ се създава ред „дирекция „Правна и обществени поръчки“ 9“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 7 от Закона за социално подпомагане и чл. 55 от Закона за администрацията.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1899