Народно събрание
брой: 18, от дата 28.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

 

УКАЗ № 44
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г.
Издаден в София на 25 февруари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, подписан на 13 май 2019 г. в София.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1897