Министерство на здравеопазването
брой: 16, от дата 24.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.207


Поправка в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г., обнародвано като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“ към бр. 7 от 24.01.2020 г.

 

Поправка. Министерството на здравеопазването прави следните поправки в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г., обнародвано като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник към бр. 7 от 24.01.2020 г.:
1. На стр. 1, в схемата, след четвърти ред „Протоколи за ........“, средно каре най-долу, към изискуемите документи след „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК – обр. МЗ-НЗОК се добавя в скоби: „(подписан от членовете на комисията), и карето следва да има следното съдържание:

 
2. На стр. 2, в раздел II „Общи положения“ се добавя нова т. 1.5. „Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ – бл. МЗ-НЗОК № 13“.
3. Досегашната т. 1.5. „Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)“ става т. 1.6.
4. На стр. 6 подписите на представителите на Надзорния съвет на НЗОК, Управителния съвет на БЛС, управителя на НЗОК и министъра на здравеопазването са, както следва:
За Националната здравно-
За Българския лекарски съюз:
осигурителна каса:
 
Председател на НС на НЗОК:
Председател на УС на БЛС:
Жени Начева
д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
 
д-р Бойко Пенков
проф. д-р Николай Габровски
Галя Димитрова
д-р Николай Брънзалов
Росица Велкова
д-р Стоян Борисов
д-р Иван Кокалов
д-р Атанас Атанасов
Теодор Василев
доц. д-р Христо Шивачев
Григор Димитров
д-р Нели Нешева
Оля Василева
д-р Роза Анева
Андрей Дамянов
д-р Гергана Николова
 
д-р Александър Заимов
 
 
Управител на НЗОК:
 
д-р Дечо Дечев
 
 
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
                                        Кирил Ананиев
 
                                             УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
                                             ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
 
                                                                      Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ“.
 
 
1893