Министерски съвет
брой: 16, от дата 24.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 26 от 20 февруари 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер до 500 000 лв. за финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за проекти по утвърдена от Министерския съвет програма съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
(2) По бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“, да се създаде администриран разходен параграф за финансиране на проекти на български общности в чужбина в размер до 500 000 лв.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. на база на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1883