Министерски съвет
брой: 16, от дата 24.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 25 от 20 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думите „със слабопродуктивни земеделски земи“ се заменят с „определени в съответствие с чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ, L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.) и са със среднопретеглена категория на земеделските земи шеста или по-неблагоприятна“.
§ 2. В допълнителните разпоредби в § 1 т. 2 се отменя.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 „Планински райони“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред:

23460
Благоевград
Гоце Делчев
Драгостин

се заличава.
2. Ред:

68391
Благоевград
Гоце Делчев
Средна

се заличава.
3. Ред:

06834
Благоевград
Кресна
Будилци

се заличава.
4. Ред:

35924
Бургас
Сунгурларе
Каменско

се заличава.
5. Ред:

68151
Кърджали
Джебел
Модрен

се заличава.
6. Ред:

81952
Перник
Перник
Черна гора

се заличава.
7. Ред:

76011
Смолян
Златоград
Фабрика

се изменя така:

78241
Смолян
Златоград
Цацаровци

8. Ред:

29088
Търговище
Омуртаг
Железари

се заличава.
9. След ред:

00789
Варна
Дългопол
Аспарухово

се създава ред:

20599
Варна
Дългопол
Дебелец

10. След ред:

22006
София
Долна баня
Долна баня

се създава ред:

87816
София
Долна баня
Свети Спас

§ 4. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 „Райони с ограничения, различни от планинските“ се изменя така:
„Приложение № 2   към чл. 4, ал. 2
Райони с ограничения, различни от планинските

ЕКАТТЕ
Област
Община
Наименование на  населено място
07168
Благоевград
Благоевград
Бучино
30702
Благоевград
Благоевград
Зелендол
62699
Благоевград
Благоевград
Рилци
05606
Благоевград
Гоце Делчев
Борово
02381
Благоевград
Гърмен
Балдево
24267
Благоевград
Гърмен
Дъбница
47408
Благоевград
Гърмен
Марчево
53326
Благоевград
Гърмен
Огняново
77222
Благоевград
Гърмен
Хвостяне
22842
Благоевград
Петрич
Долно Спанчево
23563
Благоевград
Петрич
Дрангово
35081
Благоевград
Петрич
Кавракирово
36083
Благоевград
Петрич
Капатово
39935
Благоевград
Петрич
Кромидово
40539
Благоевград
Петрич
Кулата
40912
Благоевград
Петрич
Кърналово
47189
Благоевград
Петрич
Марикостиново
48458
Благоевград
Петрич
Митино
48578
Благоевград
Петрич
Михнево
52091
Благоевград
Петрич
Ново Кономлади
62623
Благоевград
Петрич
Рибник
49312
Благоевград
Петрич
Рупите
69119
Благоевград
Петрич
Старчево
03335
Благоевград
Сандански
Белевехчево
11168
Благоевград
Сандански
Виногради
12200
Благоевград
Сандански
Враня
12471
Благоевград
Сандански
Вълково
20780
Благоевград
Сандански
Джигурово
20910
Благоевград
Сандански
Зорница
36693
Благоевград
Сандански
Катунци
43150
Благоевград
Сандански
Ласкарево
43243
Благоевград
Сандански
Левуново
43565
Благоевград
Сандански
Лешница
44121
Благоевград
Сандански
Лозеница
52074
Благоевград
Сандански
Ново Делчево
52307
Благоевград
Сандански
Ново Ходжово
56352
Благоевград
Сандански
Пиперица
57176
Благоевград
Сандански
Поленица
65334
Благоевград
Сандански
Сандански
66785
Благоевград
Сандански
Склаве
68223
Благоевград
Сандански
Спатово
77361
Благоевград
Сандански
Хотово
77565
Благоевград
Сандански
Хърсово
04399
Благоевград
Хаджидимово
Блатска
77058
Благоевград
Хаджидимово
Хаджидимово
30805
Бургас
Айтос
Зетьово
44817
Бургас
Айтос
Лясково
56321
Бургас
Айтос
Пещерско
72727
Бургас
Айтос
Тополица
06776
Бургас
Бургас
Брястовец
32425
Бургас
Бургас
Изворище
51500
Бургас
Несебър
Несебър
27440
Бургас
Поморие
Белодол
14057
Бургас
Поморие
Габерово
24253
Бургас
Поморие
Дъбник
56513
Бургас
Приморско
Писменово
21333
Бургас
Руен
Добра поляна
30243
Бургас
Руен
Зайчар
15967
Бургас
Руен
Подгорец
68401
Бургас
Руен
Средна махала
72864
Бургас
Руен
Топчийско
03349
Бургас
Средец
Белеврен
72059
Бургас
Средец
Вълчаново
17720
Бургас
Средец
Гранитец
17779
Бургас
Средец
Граничар
23529
Бургас
Средец
Драка
59015
Бургас
Средец
Пънчево
66585
Бургас
Средец
Синьо камене
67413
Бургас
Средец
Сливово
76039
Бургас
Средец
Факия
76056
Бургас
Сунгурларе
Велислав
17909
Бургас
Сунгурларе
Грозден
47096
Бургас
Сунгурларе
Манолич
66682
Бургас
Сунгурларе
Скала
72299
Бургас
Сунгурларе
Терзийско
40066
Варна
Аврен
Круша
21988
Варна
Аксаково
Долище
61741
Варна
Белослав
Разделна
07394
Варна
Долни чифлик
Бърдарево
69020
Варна
Провадия
Староселец
80710
Варна
Провадия
Черковна
55261
Велико Търново
Елена
Палици
53672
Велико Търново
Свищов
Ореш
39582
Велико Търново
Сухиндол
Красно градище
10937
Видин
Белоградчик
Вещица
17734
Видин
Белоградчик
Гранитово
67400
Видин
Белоградчик
Сливовник
56616
Видин
Видин
Плакудер
36885
Видин
Макреш
Киреево
18486
Видин
Ружинци
Гюргич
68518
Видин
Чупрене
Средогрив
38875
Враца
Враца
Костелево
78015
Враца
Мездра
Цаконица
23947
Габрово
Дряново
Дряново
81726
Габрово
Дряново
Чуково
00206
Кърджали
Джебел
Албанци
10389
Кърджали
Джебел
Великденче
12468
Кърджали
Джебел
Вълкович
20746
Кърджали
Джебел
Джебел
24195
Кърджали
Джебел
Душинково
29564
Кърджали
Джебел
Жълти рид
35184
Кърджали
Джебел
Казаците
37736
Кърджали
Джебел
Козица
49268
Кърджали
Джебел
Мрежичко
55436
Кърджали
Джебел
Папрат
56589
Кърджали
Джебел
Плазище
56976
Кърджали
Джебел
Подвръх
57412
Кърджали
Джебел
Полянец
62801
Кърджали
Джебел
Рогозари
62846
Кърджали
Джебел
Рогозче
66723
Кърджали
Джебел
Скалина
67502
Кърджали
Джебел
Слънчоглед
68120
Кърджали
Джебел
Софийци
72211
Кърджали
Джебел
Телчарка
73804
Кърджали
Джебел
Тютюнче
80128
Кърджали
Джебел
Чакалци
03825
Кърджали
Кирково
Бенковски
18558
Кърджали
Кирково
Горно Кирково
20496
Кърджали
Кирково
Дедец
20554
Кърджали
Кирково
Делвино
21631
Кърджали
Кирково
Добромирци
22928
Кърджали
Кирково
Домище
23892
Кърджали
Кирково
Дрянова глава
30106
Кърджали
Кирково
Завоя
30140
Кърджали
Кирково
Загорски
37071
Кърджали
Кирково
Китна
47531
Кърджали
Кирково
Медевци
48845
Кърджали
Кирково
Могиляне
57039
Кърджали
Кирково
Подкова
81565
Кърджали
Кирково
Чорбаджийско
02141
Кърджали
Крумовград
Багрилци
02751
Кърджали
Крумовград
Бараци
15713
Кърджали
Крумовград
Голяма Чинка
18071
Кърджали
Крумовград
Гулийка
47860
Кърджали
Крумовград
Метлика
62774
Кърджали
Крумовград
Рогач
11346
Кърджали
Кърджали
Вишеград
27512
Кърджали
Кърджали
Енчец
35136
Кърджали
Кърджали
Невестино
53638
Кърджали
Кърджали
Опълченско
55422
Кърджали
Кърджали
Панчево
56928
Кърджали
Кърджали
Повет
65975
Кърджали
Кърджали
Седловина
67982
Кърджали
Кърджали
Соколяне
68336
Кърджали
Кърджали
Срединка
68984
Кърджали
Кърджали
Старо място
80594
Кърджали
Кърджали
Черешица
86030
Кърджали
Момчилград
Върхари
30154
Кърджали
Момчилград
Загорско
36350
Кърджали
Момчилград
Карамфил
38409
Кърджали
Момчилград
Конче
51473
Кърджали
Момчилград
Неофит Бозвелиево
65098
Кърджали
Момчилград
Садовица
65961
Кърджали
Момчилград
Седлари
66500
Кърджали
Момчилград
Синделци
80087
Кърджали
Момчилград
Чайка
05089
Кърджали
Черноочене
Божурци
29132
Кърджали
Черноочене
Железник
29461
Кърджали
Черноочене
Житница
35047
Кърджали
Черноочене
Каблешково
44820
Кърджали
Черноочене
Лясково
48307
Кърджали
Черноочене
Минзухар
58731
Кърджали
Черноочене
Пряпорец
58829
Кърджали
Черноочене
Пчеларово
81236
Кърджали
Черноочене
Черноочене
87103
Кърджали
Черноочене
Ябълчени
04532
Кюстендил
Бобошево
Бобошево
04354
Кюстендил
Дупница
Блатино
57830
Кюстендил
Кочериново
Пороминово
16198
Кюстендил
Кюстендил
Горна Гращица
36659
Кюстендил
Кюстендил
Катрище
43709
Кюстендил
Невестино
Лиляч
38933
Монтана
Берковица
Костенци
62311
Монтана
Берковица
Рашовица
67221
Монтана
Берковица
Слатина
87237
Монтана
Берковица
Ягодово
47812
Пазарджик
Белово
Мененкьово
35571
Пазарджик
Лесичово
Калугерово
43369
Пазарджик
Лесичово
Лесичово
55275
Пазарджик
Лесичово
Памидово
78478
Пазарджик
Лесичово
Церово
63032
Пазарджик
Пазарджик
Росен
27406
Пазарджик
Панагюрище
Елшица
22681
Пазарджик
Панагюрище
Левски
57580
Пазарджик
Панагюрище
Попинци
36124
Пазарджик
Пещера
Капитан Димитриево
10820
Пазарджик
Септември
Ветрен
67009
Пазарджик
Септември
Славовица
04368
Пазарджик
Стрелча
Блатница
65807
Пазарджик
Стрелча
Свобода
00744
Плевен
Никопол
Асеново
80697
Плевен
Никопол
Черковица
22839
Пловдив
Асеновград
Долнослав
81308
Пловдив
Брезово
Чехларе
22931
Пловдив
Карлово
Домлян
47250
Пловдив
Карлово
Марино поле
61412
Пловдив
„Марица“
Радиново
11627
Пловдив
Първомай
Воден
32826
Пловдив
Първомай
Искра
59032
Пловдив
„Родопи“
Първенец
23426
Пловдив
Съединение
Драгомир
39579
Пловдив
Хисаря
Красново
46752
Пловдив
Хисаря
Мало Крушево
48564
Пловдив
Хисаря
Михилци
77270
Пловдив
Хисаря
Хисаря
51679
Русе
Русе
Николово
58637
Русе
Русе
Просена
17436
Сливен
Котел
Градец
36681
Сливен
Котел
Катунище
65958
Сливен
Котел
Седларево
02734
Сливен
Нова Загора
Баня
39757
Сливен
Нова Загора
Крива круша
51161
Сливен
Нова Загора
Научене
66812
Сливен
Сливен
Скобелево
70679
Сливен
Твърдица
Сърцево
80474
Сливен
Твърдица
Червенаково
57100
София
Божурище
Пожарево
72014
София
Драгоман
Табан
53343
София
Елин Пелин
Огняново
53607
София
Костинброд
Опицвет
00223
София
Сливница
Алдомировци
32411
София
Сливница
Извор
67372
София
Сливница
Сливница
06183
Стара Загора
Братя Даскалови
Братя Даскалови
10673
Стара Загора
Братя Даскалови
Верен
22736
Стара Загора
Братя Даскалови
Долно Ново село
46588
Стара Загора
Братя Даскалови
Малко Дряново
70562
Стара Загора
Братя Даскалови
Сърневец
22767
Стара Загора
Гурково
Паничерево
14951
Стара Загора
Гълъбово
Главан
57515
Стара Загора
Гълъбово
Помощник
87212
Стара Загора
Мъглиж
Ягода
27379
Стара Загора
Стара Загора
Елхово
63149
Стара Загора
Стара Загора
Лозен
67154
Стара Загора
Стара Загора
Сладък кладенец
87182
Стара Загора
Стара Загора
Яворово
11082
Стара Загора
Чирпан
Винарово
32456
Стара Загора
Чирпан
Изворово
48831
Стара Загора
Чирпан
Могилово
68463
Стара Загора
Чирпан
Средно градище
69376
Търговище
Антоново
Стойново
10728
Търговище
Омуртаг
Веселец
59029
Търговище
Омуртаг
Първан
65574
Хасково
Димитровград
Светлина
68669
Хасково
Димитровград
Сталево
05904
Хасково
Ивайловград
Ботурче
06625
Хасково
Ивайловград
Брусино
07733
Хасково
Ивайловград
Бялградец
18054
Хасково
Ивайловград
Гугутка
29101
Хасково
Ивайловград
Железино
36508
Хасково
Ивайловград
Карловско
37410
Хасково
Ивайловград
Кобилино
38317
Хасково
Ивайловград
Конници
43308
Хасково
Ивайловград
Ленско
51857
Хасково
Ивайловград
Нова ливада
53789
Хасково
Ивайловград
Орешино
56633
Хасково
Ивайловград
Планинец
57145
Хасково
Ивайловград
Покрован
59197
Хасково
Ивайловград
Пъстроок
62935
Хасково
Ивайловград
Розино
67862
Хасково
Ивайловград
Соколенци
03544
Хасково
Любимец
Белица
10286
Хасково
Любимец
Васково
14787
Хасково
Любимец
Георги Добрево
34014
Хасково
Любимец
Йерусалимово
46574
Хасково
Любимец
Малко градище
54033
Хасково
Любимец
Оряхово
46557
Хасково
Маджарово
Малко Брягово
06803
Хасково
Минерални бани
Брястово
11106
Хасково
Минерални бани
Винево
36325
Хасково
Минерални бани
Караманци
38042
Хасково
Минерални бани
Колец
68237
Хасково
Минерални бани
Спахиево
70250
Хасково
Минерални бани
Сусам
72103
Хасково
Минерални бани
Татарево
10152
Хасково
Свиленград
Варник
20674
Хасково
Свиленград
Дервишка могила
43205
Хасково
Свиленград
Левка
43877
Хасково
Свиленград
Лисово
48533
Хасково
Свиленград
Михалич
48698
Хасково
Свиленград
Младиново
49446
Хасково
Свиленград
Мустрак
55645
Хасково
Свиленград
Пашово
61131
Хасково
Свиленград
Равна гора
23964
Хасково
Симеоновград
Дряново
38368
Хасково
Симеоновград
Константиново
65721
Хасково
Симеоновград
Свирково
73821
Хасково
Симеоновград
Тянево
11822
Хасково
Стамболово
Войводенец
39400
Хасково
Стамболово
Кралево
59207
Хасково
Стамболово
Пътниково
65629
Хасково
Стамболово
Светослав
68727
Хасково
Стамболово
Стамболово
73585
Хасково
Стамболово
Тънково
07346
Хасково
Тополовград
Българска поляна
24013
Хасково
Тополовград
Капитан Петко войвода
49219
Хасково
Тополовград
Мрамор
53802
Хасково
Тополовград
Орешник
53895
Хасково
Тополовград
Орлов дол
56664
Хасково
Тополовград
Планиново
58428
Хасково
Тополовград
Присадец
61491
Хасково
Тополовград
Радовец
65156
Хасково
Тополовград
Сакарци
72761
Хасково
Тополовград
Тополовград
76100
Хасково
Тополовград
Филипово
77325
Хасково
Тополовград
Хлябово
06080
Хасково
Харманли
Браница
07315
Хасково
Харманли
Българин
23011
Хасково
Харманли
Доситеево
23741
Хасково
Харманли
Дрипчево
32487
Хасково
Харманли
Изворово
38011
Хасково
Харманли
Коларово
51041
Хасково
Харманли
Надежден
53237
Хасково
Харманли
Овчарово
54448
Хасково
Харманли
Остър камък
62832
Хасково
Харманли
Рогозиново
77181
Хасково
Харманли
Харманли
80552
Хасково
Харманли
Черепово
83377
Хасково
Харманли
Шишманово
18232
Хасково
Хасково
Гълъбец
39863
Хасково
Хасково
Криво поле
51682
Хасково
Хасково
Николово
51891
Хасково
Хасково
Нова Надежда
83288
Хасково
Хасково
Широка поляна
12588
Ямбол
Болярово
Вълчи извор
20657
Ямбол
Болярово
Денница
32264
Ямбол
Болярово
Иглика
35756
Ямбол
Болярово
Камен връх
39356
Ямбол
Болярово
Крайново
53504
Ямбол
Болярово
Оман
66679
Ямбол
Болярово
Ситово
69674
Ямбол
Болярово
Странджа
12530
Ямбол
Елхово
Вълча поляна
15730
Ямбол
Елхово
Голям Дервент
43116
Ямбол
Елхово
Лалково
43459
Ямбол
Елхово
Лесово
46615
Ямбол
Елхово
Малко Кирилово
47768
Ямбол
Елхово
Мелница
61738
Ямбол
Елхово
Раздел
00816
Ямбол
Стралджа
Атолово

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Параграфи 1 – 4 не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1882