Министерски съвет
брой: 16, от дата 24.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Решение № 101 от 20 февруари 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса

 

РЕШЕНИЕ № 101  ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса
На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, съгласно приложението.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
 
 
Приложение към т. 1
СПИСЪК
на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса
 

ВИЖ приложението

 

1866