Народно събрание
брой: 17, от дата 25.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.37


Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

 

УКАЗ № 35
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г.
Издаден в София на 21 февруари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и да поддържат система за контрол на изхвърлянията на радиоактивни вещества“.
2. Точка 16 се отменя.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Срокът за отстраняване на нередовности по заявленията е не по-кратък от 14 дни и не по-дълъг от сроковете, определени в ал. 1 – 3 за всеки конкретен случай.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5, т. 4“ се заменят с „ал. 6, т. 4“.
§ 3. В чл. 26 ал. 7 се изменя така:
„(7) Към съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа се прилагат изискванията, нормите и правилата съгласно наредбите по ал. 2.“
§ 4. В чл. 33 ал. 9 се отменя.
§ 5. В чл. 36, ал. 3 думите „прилежащата площадка на ядреното съоръжение и на зоните с особен статут“ се заменят с „площадката на ядреното съоръжение“.
§ 6. В глава трета, раздел ІІІ се създава чл. 44а:
„Чл. 44а. Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната, може да определи зони над определени ядрени съоръжения, в които се въвеждат забрани и ограничения по отношение на въздушното пространство.“
§ 7. В глава трета, раздел ІІІ се създава чл. 44б:
„Чл. 44б. Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, се осъществява от специализирано звено, пряко подчинено на ръководителя на лицензианта, експлоатиращ ядрена централа, и под методическото ръководство на председателя на агенцията.“
§ 8. В чл. 66, ал. 2 изречение второ се изменя така: „В комисията могат да участват представители на агенцията, на Министерството на здравеопазването, както и други лица, определени от председателя на агенцията, които отговарят на условията по ал. 4.“
§ 9. Глава шеста „Зони с особен статут“ с чл. 104 – 110 се отменя.
§ 10. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Органите на изпълнителната власт и лицата, които осъществяват дейности по въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения или дейности по производство, превозване, съхраняване и използване на ядрен материал или източник на йонизиращо лъчение, определят мерки за аварийно планиране и аварийна готовност, като се прилага степенуван подход.
(2) Мерките за аварийно планиране и аварийна готовност се установяват със:
1. външен авариен план, който определя функциите и действията на органите на изпълнителната власт за защита на населението в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки;
2. вътрешен авариен план, който определя функциите и действията на лицензианта или титуляря на разрешение в границите на площадката, където се намира ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение.
(3) Действията на органите и лицата по ал. 1 се координират в Единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия.“
§ 11. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Външният авариен план по чл. 117, ал. 2, т. 1 е задължителна част от Националния план за защита при бедствия, който се разработва, приема, поддържа, преразглежда и актуализира съгласно Закона за защита при бедствия.“
§ 12. Член 120 се изменя така:
„Чл. 120. (1) Лице, което въвежда в експлоатация ядрено съоръжение, представя за съгласуване вътрешен авариен план на председателя на агенцията, на специализирания държавен орган по пожарна безопасност и защита на населението, на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите 6месеца преди планираното начало за въвеждане в експлоатация на съоръжението. Указанията на съответния съгласувателен орган в рамките на неговите правомощия са задължителни за изпълнение.
(2) Титулярят на разрешението за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение проверява и оценява вътрешния авариен план преди въвеждане в експлоатация на съоръжението.
(3) Лицензиантът, който експлоатира ядрено съоръжение, проверява и оценява вътрешния авариен план по време на експлоатацията на съоръжението, както и на отделните части на плана през определени интервали от време.“
§ 13. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицензиантът, който експлоатира ядрено съоръжение, осъществява при авария радиационен мониторинг на площадката в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки.“
§ 14. Член 136 се отменя.
§ 15. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 9 думите „чл. 123“ се заменят с „чл. 26, ал. 3“;
б) създават се т. 11а и 11б:
„11а. „Зона за неотложни защитни мерки“ е територия около площадката на ядрено съоръжение, в която се създава организация за прилагане на неотложни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване на облъчването на лица от населението над допустимите нива на дозите, които се определят с наредбата по чл. 26, ал. 3. Защитните мерки се предприемат въз основа на резултатите от радиационния мониторинг и/или конкретните аварийни условия на съоръжението.
11б. „Зона за превантивни защитни мерки“ е територия около площадката на ядрено съоръжение, в която се създава организация за прилагане на незабавни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване или минимизиране на евентуални тежки детерминистични ефекти. Защитните мерки се предприемат преди или непосредствено след радиоактивни изхвърляния или облъчване в зависимост от конкретните аварийни условия на съоръжението.“;
в) в т. 14, изречение първо думите „включително затваряне на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво“ се заличават;
г) точка 17 се изменя така:
„17. „Инцидент“ е всяко нежелано събитие, реалните или потенциалните последствия от което не може да бъдат пренебрегнати от гледна точка на ядрената безопасност и/или радиационната защита.“;
д) създава се т. 28а:
„28а. „Площадка“ е територия, на която е разположено ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение, в границите на която се осъществява разрешена дейност по този закон.“;
е) в т. 38 думите „включително един или повече откази на оборудване, грешка или грешки на персонала и/или недостатъци на инструкциите и процедурите“ и запетаята след тях се заличават;
ж) в т. 40а след думите „повдигателни съоръжения, които“ се добавя „са специално разработени за използване в ядрената техника и“;
з) точка 48 се изменя така:
„48. „Ядрен материал“ е всеки изходен ядрен материал или специален ядрен материал, съдържащ радиоактивни вещества с концентрации и в количества, превишаващи установените в нормативен акт стойности.“
2. Създава се § 1и:
„§ 1и. (1) В зоната за превантивни защитни мерки се забранява изграждането на жилищни и обществени сгради, детски, лечебни и здравни заведения и заведения за хранене, обекти с промишлено, социално и културно предназначение и други обекти, несвързани с ядреното съоръжение.
(2) Ограничения по използване на земите, горите и водните обекти на територията на зоната за превантивни защитни мерки може да бъдат налагани от министъра на здравеопазването, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите в рамките на компетентността им по закон.“
Заключителна разпоредба
§ 16. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г, бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 64 от 2019 г.) в чл. 199 ал. 4 се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1610