Народно събрание
брой: 17, от дата 25.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

 

УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г.
Издаден в София на 18 февруари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.; изм., бр. 17 и 24 от 2019 г.)
§ 1. В глава трета се създава чл. 10а:
„Чл. 10а. За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1585