Министерски съвет
брой: 14, от дата 18.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 20 от 13 февруари 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2005 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 35 и 68 от 2006 г. и бр. 10 и 67 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2 т. 11 се изменя така:
„11. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология; в центрове и структури за трансфузионна хематология; в диализни центрове и структури за диализно лечение; в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

1577