Министерски съвет
брой: 13, от дата 14.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Поправка в Постановление № 18 на Министерския съвет от 6 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.)

 

Поправка. Редакцията прави поправка на явна техническа грешка в Постановление № 18 на Министерския съвет от 6 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.), като в § 1, т. 4, в новосъздадения в глава трета раздел Vа „Звено за мрежова и информационна сигурност“, чл. 32а, ал. 4, т. 12, думите „компютърната сигурност в съответствие ++-с“ да се четат „компютърната сигурност в съответствие с“.
1496