Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 13, от дата 14.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.; изм., бр. 54 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6а, ал. 1 след думите „Е22“ се поставя запетая и се добавя „Е26“.
§ 2. В чл. 18, ал. 2 се създават т. 6 – 8:
„6. А41 „Образувано задръстване“ – фонът е в жълт цвят;
7. А42 „Намалена видимост“ – фонът е в жълт цвят;
8. А43 „Настъпило пътнотранспортно произшествие“ – фонът е в жълт цвят.“
§ 3. В чл. 21, ал. 2 думите „трябва да е сигнализирана съгласно“ се заменят с „отговаря на поне едно от условията по“.
§ 4. В глава трета, раздел I се създават чл. 48б – 48г:
„Чл. 48б. (1) Пътен знак А41 „Oбразуванo задръстване“ се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които се е образувало задръстване, което водачите би могло да не забележат своевременно.
(2) Пътният знак по ал. 1 е за временна организация на движението и се изобразява на табели с променящо се съдържание (С24) съгласно приложение № 1 към чл. 6, чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) (Наредба № 3 от 2010 г.).
Чл. 48в. (1) Пътен знак А42 „Намалена видимост“ се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които видимостта е намалена поради мъгла, дъжд, снеговалеж, задимяване, запрашаване или други подобни условия.
(2) Пътният знак по ал. 1 е за временна организация на движението и се изобразява на табели с променящо се съдържание (С24) съгласно приложение № 1 към чл. 6, чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Наредба № 3 от 2010 г.
Чл. 48г. (1) Пътен знак А43 „Настъпило пътнотранспортно произшествие“ се използва за сигнализиране на настъпило пътнотранспортно произшествие, което създава опасност или затруднение за движението.
(2) Пътният знак по ал. 1 е за временна организация на движението и се монтира на преносима стойка (С26) съгласно приложение № 3 към чл. 22, ал. 6 и чл. 29, ал. 1 от Наредба № 3 от 2010 г. или се изобразява на табели с променящо се съдържание (С24) съгласно приложение № 1 към чл. 6, чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от същата наредба.“
§ 5. В чл. 61 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато дължината на зоната на действие на въведена забрана с пътни знаци В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“, В25 „Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“ и В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“ е по-голяма от 4000 m при автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали и от 2000 m при останалите пътища и улици, пътният знак се повтаря съответно на всеки 2000 m и 1000 m.“
§ 6. В чл. 66, ал. 2 думата „цифра“ се заменя с „число“.
§ 7. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато допустимата максимална скорост предстои да се ограничи с повече от 20 km/h, тя се намалява постепенно, неколкократно с 20 km/h, като пътен знак В26 се поставя на разстояния съгласно приложение № 16.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато допустимата максимална скорост на движение се ограничава с 30 km/h, намалението е еднократно.“
§ 8. В чл. 98, ал. 1, т. 3 думите „Д24 и Д25“ се заменят с „Д24, Д25, Д25.1, Д25.2 и Д26“.
§ 9. В чл. 121а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) С пътен знак Д25.1 „За използването на пътя се изисква платена винетна или тол такса“ се сигнализира републикански път от платената пътна мрежа съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за пътищата.
(3) С пътен знак Д25.2 „За използването на пътя се изисква платена тол такса“ се сигнализира републикански път от платената пътна мрежа съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.
(4) Знаците се поставят на мястото, от което възниква задължението за плащане на такса.“
§ 10. В глава трета, раздел V се създава чл. 121б:
„Чл. 121б. Пътен знак Д26 „Място за паркиране на електрически превозни средства за зареждане“ се използва за сигнализиране на място, предназначено само за паркиране на електрически превозни средства по време на зареждане.“
§ 11. В чл. 122, ал. 4 се създават т. 6 и 7:
„6. пътен знак Е25 – символът е в зелен цвят, върху който е поставен символ за електрически ток в бял цвят;
7. пътен знак Е26 – символът е в зелен цвят с бял надпис.“
§ 12. В чл. 129, ал. 1 думите „Е18 „Вода за пиене“ и Е19 „Тоалетна“ се заменят с „Е18 „Вода за пиене“, Е19 „Тоалетна“, Е25 „Зарядна станция за зареждане на електрически превозни средства“ и Е26 „Зарядна станция за зареждане с водород“.
§ 13. В чл. 146, ал. 3 се създава изречение второ: „В този случай задължителната посока за движение се отнася само за пътни превозни средства или за състави от превозни средства, чиято маса надвишава указаната стойност.“
§ 14. В чл. 168, ал. 2 се създава изречение второ: „В този случай действието на знака съответно се отнася или не се отнася само за пътни превозни средства или за състави от превозни средства, чиято маса надвишава указаната стойност.“
§ 15. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 19 „Предупредителни пътни знаци за опасност – група „А“ след пътен знак „А40 Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“ се добавят пътни знаци „А41 „Образувано задръстване“, А42 „Намаленa видимост“ и А43 „Настъпило пътнотранспортно произшествие“, както следва:
 

 
§ 16. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 2, т. 2, буква „г“ и чл. 99 „Пътни знаци със специални предписания – група „Д“ след пътен знак „Д25 „За използването на пътя се изисква платена винетна такса“ се добавят пътни знаци „Д25.1 „За използването на пътя се изисква платена винетна или ТОЛ такса“, Д25.2 „За използването на пътя се изисква платена ТОЛ такса“ и Д26 „Място за паркиране на електрически превозни средства за зареждане“, както следва:
 


     § 17. В приложение № 6 към чл. 2, ал. 2, т. 3, буква „а“ и чл. 123 „Пътни знаци, даващи допълнителна информация – група „Е“ след пътен знак „Е24 „Контрол с автоматизирани средства или системи“ се добавят пътни знаци „Е25 „Зарядна станция за зареждане на електрически превозни средства“ и Е26 „Зарядна станция за зареждане с водород“, както следва:

 
      § 18. В приложение № 8 към чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 163 „Допълнителни табели – група „Т“ се правят следните изменения:
1. След табела Т14 „При сняг и зимни условия“ се добавя табела Т14.1 „При дъжд и мокра настилка“, както следва:

      2. След табела Т17 „Табела с текст“ се добавят табели Т18.1 „Принудително отстраняване на ППС“ и Т18.2 „Поставяне на ограничителни средства“, както следва:

      § 19. В приложение № 9 към чл. 6, ал. 2 „Символи за изобразяване на видовете превозни средства“ след символа „пътно превозно средство, теглено от животни“ се добавя символът „електрически автомобил“, както следва:

 

Допълнителна разпоредба
§ 20. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (ДВ, бр. 64 от 2004 г.).
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
Министър на вътрешните работи: Младен Маринов
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Росен Желязков
1474