Президент на Републиката
брой: 13, от дата 14.2.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.30


Указ № 21 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, на 14 юни 2020 г.

 

УКАЗ № 21
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 6 февруари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1443