Министерство на младежта и спорта
брой: 13, от дата 14.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Наредба № 1 от 5 февруари 2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 1 от 5 февруари 2020 г.
за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), воденето и съхраняването на регистрите, процедурите, които осигуряват функционирането им като единна информационна система, както и достъпът на други административни органи до данните в тях.
Чл. 2 . Регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се създават и поддържат с цел осигуряване на:
1. публичност на актовете, издавани от министъра на младежта и спорта или оправомощени от него длъжностни лица в изпълнение на правомощията им по ЗФВС;
2. достъп до обществена информация за лицата и обектите по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗФВС.
Чл. 3. Регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се създават и поддържат от Министерството на младежта и спорта (ММС) при спазване на изискванията на Закона за електронното управление, Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г.), Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB, L 119, 4.05.2016).
Глава втора
ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ В ТЯХ
Чл. 4. (1) В регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се съдържат данни относно обстоятелствата, посочени в глава трета.
(2) Въвеждането, актуализирането и заличаването на данни в регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на младежта и спорта, при спазване на сроковете и изискванията, регламентирани в ЗФВС, правилника за прилагането му, тази наредба и другите приложими нормативни актове по прилагане на ЗФВС.
Чл. 5. (1) Регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС са електронни бази данни, които се водят чрез единна информационна система, структурирана в следните дялове:
1. „Спортни организации“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
2. „Други организации в областта на спорта“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
3. „Спортни обекти“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС;
4. „Треньорски кадри“ – регистър по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС.
(2) За всяко лице или обект, които подлежат на вписване в регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС, се създава партида със структура, съдържание и връзки към други партиди съгласно глава трета.
Чл. 6. (1) Информацията в регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се систематизира и организира хронологично с възможност за проследяване на историята на вписванията и заличаванията.
(2) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(3) Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно заличеното вписване.
(4) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира сигурността на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
Чл. 7. За воденето на регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се осигурява електронен обмен на информация, както и възможност за интегриране с други публични системи и регистри.
Чл. 8. Единната информационна система на регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС осигурява възможност за генериране на справки от съдържащата се в тях информация. Справките могат да бъдат в графичен и табличен формат.
Чл. 9. Потребители на единната информационна система на регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС са:
1. потребители с права за въвеждане, актуализиране и заличаване на данни, определени съгласно чл. 4, ал. 2;
2. публични потребители – лица, които ползват публичната част на системата без оторизация и регистрация.
Чл. 10. Публичните потребители имат свободен и безплатен достъп до данни от регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС чрез интернет страницата на ММС.
Чл. 11. Единната информационна система, достъпна чрез интернет страницата на ММС, позволява търсенето и преглеждането на информация, съдържаща се във всички регистри по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС, по следните критерии: наименование или име на юридическо или физическо лице, ЕИК, населено място, вид спорт, наименование на спортен обект, ключови думи.
Глава трета
РEГИСТРИ
Раздел I
Спортни организации
Чл. 12. Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС съдържа данни за:
1. лицензираните спортни федерации;
2. спортните клубове – членове на лицензираните спортни федерации.
Чл. 13. (1) За всяка лицензирана спортна федерация в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС се създава партида, която се състои от две части – „Данни за лицето“ и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер на спортния лиценз;
3. номер и дата на заповедта за издаване на спортния лиценз;
4. наименование;
5. единен идентификационен код (ЕИК) съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
6. вид или сходни видове спорт (с определяне на спорта като военно-приложен, когато е приложимо) или обединяващ принцип;
7. седалище и адрес на управление;
8. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
9. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
10. данни за международна спортна организация, когато членува в такава;
11. данни за прекратяване или отнемане на спортния лиценз.
(3) В частта „Членове“ се съдържа списък на членуващите във федерацията спортни клубове и се създават връзки към партидите им по чл. 14.
Чл. 14. За всеки спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация, в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС се създава партида, структурирана в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. дата на вписване;
3. номер и дата на удостоверението за вписване;
4. наименование и правна форма;
5. ЕИК съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
6. вид или сходни видове спорт или обединяващ принцип;
7. седалище и адрес на управление;
8. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
9. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
10. лицензираната спортна федерация, в която членува, и датата на приемането му за член;
11. членство в националната организация за университетски спорт, ако има такова;
12. наименование на обединен спортен клуб, ако членува в такъв;
13. наименование на лицензирана спортна федерация по военно-приложен спорт, ако членува в такава;
14. право на осъществавяне на дейност съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗФВС, когато е налице такова;
15. данни за заличаване от регистъра.
Чл. 15. В партидата на спортния клуб се създават връзки към партидите на:
1. лицензираната спортна федерация, в която членува, както и на националната организация за университетски спорт и на лицензирана спортна федерация по военно-приложен спорт, ако членува в такива;
2. обединените спортни клубове по чл. 14, т. 12.
Раздел II
Други организации в областта на спорта
Чл. 16. Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС съдържа данни за:
1. националната организация за спортно-туристическа дейност и туристическите дружества, които членуват в нея;
2. националната организация за университетски спорт и спортните клубове, които членуват в нея;
3. обединените спортни клубове и техните членове.
Чл. 17. (1) В регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се създава партида на националната организация за спортно-туристическа дейност, която се състои от две части – „Данни за лицето“ и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на заповедта за вписване в регистъра и на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
8. данни за заличаване от регистъра.
(3) В частта „Членове“ се съдържа списък на членуващите в организацията туристически дружества и се създават връзки към партидите им по чл. 18.
Чл. 18. За всяко туристическо дружество, членуващо в националната организация за спортно-туристическа дейност, в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се създава партида, структурирана в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
8. дата на приемане за член на организацията;
9. данни за заличаване от регистъра.
Чл. 19. (1) В регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се създава партида на националната организация за университетски спорт, която се състои от две части – „Данни за лицето“ и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на заповедта за вписване в регистъра и на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
8. данни за заличаване от регистъра.
(3) Частта „Членове“ се състои от два раздела:
1. спортни клубове, учредени с решение на Академичния съвет на висшето училище, по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
2. спортни клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(4) Във всеки от разделите по ал. 3 се съдържат списъци на съответните спортни клубове, членуващи в националната организация за университетски спорт, и се създават връзки към партидите им по чл. 20.
Чл. 20. (1) За всеки спортен клуб, членуващ в националната организация за университетски спорт, в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се създава партида, структурирана в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. наименование на висшето училище, в което клубът осъществява дейността си;
5. вид или сходни видове спорт;
6. ЕИК съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел – за спортните клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
7. номер и дата на решението на Академичния съвет на висшето училище за учредяване на клуба – за спортните клубове по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
8. седалище и адрес на управление;
9. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
10. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
11. данни за заличаване от регистъра.
(2) За спортен клуб, който е член и на лицензирана спортна федерация, не се създава самостоятелна партида по ал. 1, а вписванията се извършват по партидата му по чл. 14.
Чл. 21. (1) За всеки обединен спортен клуб, вписан по реда на чл. 44 от ЗФВС, в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се създава партида, която се състои от две части – „Данни за лицето“ и „Членове“.
(2) Частта „Данни за лицето“ се структурира в полета, които съдържат:
1. регистрационен номер;
2. номер и дата на заповедта за вписване в регистъра и на удостоверението за вписване;
3. наименование;
4. ЕИК съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел;
5. седалище и адрес на управление;
6. адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по седалището и е посочен такъв;
7. контактни данни – телефон, електронна поща, интернет страница;
8. административната област по чл. 45, ал. 2 от ЗФВС;
9. спортните обекти, които ползва или управлява, и се създава връзка към партидата на всеки от спортните обекти;
10. данни за заличаване от регистъра.
(3) В частта „Членове“ се съдържа списък на членуващите в сдружението спортни клубове и се създават връзки към партидите им по чл. 14.
Раздел III
Спортни обекти
Чл. 22. (1) Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС съдържа информация относно спортните обекти – държавна, общинска и частна собственост.
(2) Партидата на всеки спортен обект е структурирана в полета, съдържащи следните данни:
1. регистрационен номер;
2. наименование на спортния обект;
3. адрес на местонахождението му;
4. идентификация по кадастралната карта, кадастрален или регулационен план;
5. функционално предназначение;
6. собственик, наемател и/или лице, на което е предоставено право на управление или ползване;
7. информация за контакт за връзка с обекта.
(3) Когато спортен обект е собственост на или се ползва или управлява от лице, вписано в регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС, се създава връзка към партидата на съответното лице.
Чл. 23. (1) Вписването в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС се извършва по заявление на:
1. ръководителите на ведомства, на които са предоставени за управление спортни обекти;
2. кметовете на общини – за спортните обекти, общинска собственост;
3. други лица – собственици, наематели или на които е предоставено правото на управление или ползване.
(2) В заявлението трябва да се съдържа информация за обстоятелствата по чл. 22, ал. 2, т. 2 – 7 и подпис на заявителя. Към заявлението се прилага скица на имота в случаите, когато не е налице одобрена кадастрална карта.
(3) Документите по ал. 2 се подават в деловодството на ММС или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.
(4) По реда на предходните алинеи се заявява вписване на промени в обстоятелствата по чл. 22, ал. 2, т. 2 – 7.
Раздел IV
Треньорски кадри
Чл. 24. (1) Регистърът по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС съдържа информация за треньорските кадри, вписани по реда на Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри (ДВ, бр. 13 от 2019 г.).
(2) Партидата на всяко лице по ал. 1 е структурирана в полета, съдържащи:
1. регистрационен номер;
2. имена;
3. единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец;
4. длъжността по чл. 3 от Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри;
5. вид спорт;
6. дата на вписване;
7. основание за вписване съгласно Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри;
8. контактни данни – телефон, електронна поща;
9. входящ номер на заявлението;
10. вносител на заявлението;
11. номер на заповедта за вписване.
(3) Данните от полетата по ал. 2, т. 3 и т. 7 – 11 не са публично достъпни за потребителите по чл. 9, т. 2 чрез интернет страницата на ММС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По партидите на юридическите лица с нестопанска цел до пререгистрацията им в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписва кодът им по БУЛСТАТ.
§ 2. До изграждането на единната информационна система по чл. 5 и нейните функционалности регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС се поддържат и са достъпни на интернет страницата на ММС като самостоятелни модули, функциониращи като уеб базирани информационни системи, със съществуващите към датата на влизане в сила на наредбата структури, полета и функционалности.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красен Кралев
1437