Държавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка
брой: 13, от дата 14.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.46


Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ИНСТРУКЦИЯ № І-1 от 30 януари 2020 г.
за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на

Държавнаагенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките
за превенция наизползването на финансовата система за целите на изпирането на пари
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С настоящата инструкция се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Българската народна банка (БНБ) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по отношение на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Чл. 2. От страна на ДАНС общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция се осъществява от председателя на ДАНС, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция – от директора на САДФР на ДАНС.
Чл. 3. От страна на БНБ ръководството и контролът по изпълнение на настоящата инструкция се осъществяват, както следва:
1. по отношение на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1, буква „а“ – от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, или от оправомощени от него лица;
2. по отношение лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1, буква „б“ – от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, или от оправомощени от него лица.
Чл. 4. Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване на разпоредбите на съответните законови и подзаконови актове, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация или друга защитена от закон информация.
Глава втора
СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
Чл. 5. (1) САДФР на ДАНС и БНБ могат да извършват съвместни проверки на място по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от ЗМИП.
(2) Съвместни проверки се извършват по предложение на САДФР на ДАНС или на БНБ.
(3) Съвместната проверка се извършва въз основа на писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и съответния подуправител на БНБ по чл. 3 или оправомощени от него длъжностни лица, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и имената и длъжностите на контролните органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 1 от ЗМИП, на които е възложено да извършат проверката.
(4) Целите на проверката се определят в зависимост от резултатите на анализа по чл. 114, ал. 1 от ЗМИП или възникналата необходимост за извършване на проверка. С оглед целите на проверката се изготвя план за нея, който съдържа разпределението на темите, предмет на проверката съгласно изискванията на ЗМИП, между контролните органи на двете институции в рамките на техните законоустановени правомощия.
(5) Заповедта за проверка се изготвя в три екземпляра: по един за всеки от контролните органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 1 от ЗМИП и един за проверяваното лице, който му се връчва срещу подпис, ведно с писмо – искане на справки и документи.
(6) За всяка извършена проверка на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се подписва от контролните органи по чл. 108, ал. 2 и ал. 6, т. 1 от ЗМИП, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.
(7) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на САДФР на ДАНС и БНБ по чл. 123 от ЗМИП в рамките на законоустановените им правомощия и предвиденото в плана по ал. 4 разпределение.
(8) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от подуправителя на БНБ съгласно чл. 3 или от оправомощени от него длъжностни лица, в рамките на законоустановените им правомощия.
Чл. 6. Съвместните проверки по чл. 5, ал. 1 се извършват чрез прилагане на основан на риска подход по чл. 114 и 115 от ЗМИП, както и на Съвместни насоки на Европейските надзорни органи (ЕНО) относно характеристиките на рисково-базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск (ESAs/2016/72, Насоки за рисково-базирания надзор).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“: Димитър Георгиев
Управител на Българската народна банка: Димитър Радев
1414