Народно събрание
брой: 6, от дата 23.1.2009 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за политическите партии

 

УКАЗ № 11
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в “Държавен вестник” Законът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, приет от ХL Народно събрание на 13 януари 2009 г.
Издаден в София на 21 януари 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г.)
 
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думата “български” се заличава и накрая се добавя “съгласно българското законодателство”.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “Български гражданин” се заменят с “Гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство”.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
“(1) Не могат да членуват в политическа партия наборните и кадровите военнослужещи, служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователите, прокурорите, съдиите, служителите в дипломатическата служба, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия.”
§ 4. В чл. 10, ал. 1 думите “български граждани с избирателни права” се заменят с “граждани с избирателни права съгласно българското законодателство”.
§ 5. В чл. 11, ал. 1 думите “български граждани с избирателни права” се заменят с “граждани с избирателни права съгласно българското законодателство”.
§ 6. В чл. 12, ал. 2 думите “български граждани” се заменят с “граждани с избирателни права съгласно българското законодателство”.
§ 7. В чл. 15, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите “български граждани с избирателни права” се заменят с “граждани с избирателни права съгласно българското законодателство”.
2. В т. 7 числото “5000” се заменя с “2500”.
§ 8. Създава се чл. 19а:
“Чл. 19а. Политическите партии представят в Софийския градски съд извлечение от протокол, с който се удостоверява проведено заседание на техния върховен орган, определен с устава на партията, независимо дали са налице обстоятелствата, подлежащи на вписване, в срок до един месец от провеждане на заседанието.”
§ 9. В чл. 22, ал. 1 след думата “дейност” се поставя запетая и се добавя “освен в случаите по чл. 23, ал. 1, т. 6”.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000 лв.”
3. В ал. 4 думите “и по ал. 2” се заличават.
4. В ал. 5 думите “и 2” се заличават.
§ 11. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. Политическите партии не могат да получават:
1. анонимни дарения;
2. средства от юридически лица и от еднолични търговци;
3. средства от религиозни институции;
4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.”
§ 12. Член 25 се изменя така:
“Чл. 25. (1) Държавната субсидия се отпуска ежегодно на четири равни транша от централния бюджет за финансиране на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители.
(2) Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия или коалиция.
(3) Държавната субсидия, отпускана на всяка коалиция по ал. 1, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение. При липса на коалиционно споразумение или промяна на членския състав на парламентарните групи на политическите партии или коалициите, образувани в резултат на последните парламентарни избори, държавната субсидия се разпределя, като се предоставя на политически партии, учредени преди парламентарните избори, които имат съдебна регистрация и сформирана парламентарна група, или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка.”
§ 13. В чл. 27, ал. 1 думите “2 на сто” се заменят с “5 на сто”.
§ 14. Създава се чл. 28а:
“Чл. 28а. Политическите партии декларират пред Сметната палата разкритите от тях банкови сметки в 14-дневен срок от откриването им.”
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
 “(2) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:
1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;
2. декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;
3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;
4. обстоятелствата по чл. 17;
5. притежаваните недвижими имоти;
6. разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;
7. годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.
(4) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.”
§ 16. В чл. 32 ал. 2 се изменя така:
“(2) Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.”
§ 17. Наименованието на глава четвърта се изменя така: “Публичност и финансов контрол”.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Политическите партии изготвят финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството.”
2. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
“(4) До 31 март всяка година политическите партии представят на Сметната палата финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения.
(5) Годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията на ал. 1 и/или ал. 4 относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията по ал. 4, се смята за неподаден.
(6) Сметната палата публикува на интернет страницата си в срок до 15 април на текущата година отчетите и декларациите по ал. 4, списък с наименованията на партиите, които не са подали отчети в срока по ал. 4, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.”
§ 19. Член 35 се изменя така:
“Чл. 35. (1) В 6-месечен срок от изтичането на срока за получаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит за съответствие с изискванията на този закон и на Закона за счетоводството на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са:
1. получавали държавна субсидия;
2. ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост;
3. участвали в избори, ако такива са провеждани.
(2) При извършване на одита по ал. 1 органите на Сметната палата имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовата дейност на политическите партии;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с извършването на одитите, включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън съответната политическа партия, свързани с възможни случаи на незаконна дейност;
5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с изпълнение на одита.
(3) При отказ за предоставяне на информация по ал. 2, т. 4 председателят на Сметната палата има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация. При възпрепятстване на проверката от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
(4) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 3 са неразделна част от документацията за извършения одит.”
§ 20. Създава се чл. 35а:
“Чл. 35а. (1) След изтичането на срока по чл. 34, ал. 6 органите на Националната агенция за приходите извършват действия по компетентност по реда на глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на политическите партии, които получават държавна субсидия и които не са подали в срок отчетите си пред Сметната палата.
(2) Националната агенция за приходите извършва действията по ал. 1 в сроковете по чл. 114, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) След изтичането на сроковете по ал. 2 изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща на Сметната палата информация за предприетите от нея действия, включително за издадените ревизионни актове.
(4) Сметната палата публикува на интернет страницата си доклада от одита по чл. 35, ал. 1 и получената информация от Националната агенция за приходите в срок до един месец от приемането на доклада, съответно получаването на информацията по ал. 3.”
§ 21. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
“(2) При установени от органите на Сметната палата в процеса на одита нарушения на политическа партия при набирането или разходването на средства, при управлението на предоставеното имущество или при финансовата отчетност с решение на Сметната палата докладът в съответната му част, както и събраните доказателства се изпращат на Софийската градска прокуратура в 7-дневен срок от приемането му.”
§ 22. Член 37 се изменя така:
“Чл. 37. (1) Сметната палата издава удостоверения за представените и/или непредставените в срока по чл. 34, ал. 4 годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация.
(2) Удостоверението по ал. 1 се предоставя от политическата партия пред съответната централна избирателна комисия при регистриране за участие в избори.”
§ 23. В глава четвърта се създава чл. 37а:
“Чл. 37а. (1) В срок до един месец след провеждане на избори политическите партии декларират пред Сметната палата на електронен и хартиен носител отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства.
(2) Отчетите по ал. 1 се изготвят съгласно образци, утвърдени от Сметната палата за съответния вид избори.
(3) Сметната палата публикува отчетите по ал. 1 на интернет страницата си в 15-дневен срок след изтичането на срока за подаването им.”
§ 24. В чл. 40, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
“4. не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години;
5. не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.”
§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) На политическа партия, която не представи в срок финансов отчет по чл. 34, ал. 1 и декларация по чл. 34, ал. 4 или не изпълнява задължението си за създаване и водене на публичен регистър, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Лице от политическа партия, което възпрепятства извършването на одит от Сметната палата, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.”
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите “възмездна или” се заличават.
2. Точки 3 и 6 се отменят.
§ 27. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. До 31 март 2009 г. прокуратурата извършва проверка и внася в съда предложение за разпускане на политическите партии, които не отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 - 4.
§ 29. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон регистрираните политически партии декларират банковите си сметки по чл. 28а.
(2) Сметната палата утвърждава образците по чл. 37а, ал. 2 на отчетите за набраните и изразходваните в предизборните кампании средства в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 30. (1) До 31 март 2009 г. политическите партии представят на Сметната палата заедно със заверения финансов отчет и декларация по образец, към която се прилага списък на юридическите лица, направили дарения на партията, техния вид, размер, стойност и цел, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.
(2) Декларация по ал. 1 подават и юридическите лица с нестопанска цел, които са направили дарение в полза на политическа партия.
(3) Сметната палата публикува в интернет страницата си в срок до 15 април 2009 г. декларациите по ал. 1 и имената на политическите партии, които не са ги подали.
(4) Лице, определено от ръководните органи на политическа партия или на юридическо лице с нестопанска цел, което не подаде декларация по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 13 януари 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 Председател на Народното събрание: Георги Пирински

963