Министерски съвет
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 18 от 6 февру­ари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33, 48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 74 от 2013 г., бр. 81, 86 и 94 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2, 9 и 80 от 2016 г., бр. 41 и 86 от 2017 г. и бр. 12 и 70 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се създава нова т. 17:
„17. приема политика за мрежова и информационна сигурност на министерството, която се преразглежда редовно, но не по-рядко от веднъж годишно, и при необходимост се актуализира;“.
2. В чл. 27 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 19 дирекции, инспекторат, финансови контрольори, звено за вътрешен одит, звено за мрежова и информационна сигурност и служител по сигурността на информацията.“;
б) в ал. 2 числото „383“ се заменя с „381“.
3. В чл. 30, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“.
4. В глава трета се създава раздел Vа „Звено за мрежова и информационна сигурност“ с чл. 32а:
„Раздел Vа
Звено за мрежова и информационна сигурност
Чл. 32а. (1) Звеното за мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на министъра и осъществява функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното за мрежова и информационна сигурност:
1. организира дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на министерството за мрежова и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и документираната информация;
3. разработва, предлага на министъра за утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
4. следи за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;
5. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната сигурност;
6. организира, координира и отговаря за периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
7. периодично (не по-рядко от веднъж годишно) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в министерството и ги представя на министъра;
8. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
9. организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;
10. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;
11. отговаря за водене на регистъра на инцидентите и за реагиране при инциденти с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
12. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие ++-с изискванията за уведомяване при инциденти на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.);
13. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях;
14. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер и дава препоръки;
15. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;
16. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им;
17. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
18. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
19. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, уреждащи изискванията към мерките за информационна и мрежова сигурност.“
5. В чл. 33 т. 13 се отменя.
6. В чл. 35, т. 25 след думите „обществена информация“ се добавя „и по Закона за защита на личните данни“.
7. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст числото „17“ се заменя с „16“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“;
в) точка 8 се отменя.
8. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „Политики за стратегическо развитие“ се заменят с „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“;
б) създават се нови т. 12 – 20:
„12. отговаря за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти;
13. организира и отговаря за разработването и актуализирането на нормативната уредба, свързана с квалификацията, кариерното развитие, атестирането и диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
14. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти;
15. организира и ръководи дейностите по разработване на държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“;
16. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти съобразно професионалните нужди по места, контролира и координира изпълнението им от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
17. координира взаимоотношенията с държавни институции, с училищата и с неправителствени организации, работещи в областта на квалификацията на учителите и кариерното развитие, както и със социалните партньори;
18. организира дейностите по установяване съответствие на квалификацията на лицата с изискванията за заемане на учителски длъжности в Република България;
19. отговаря за дейностите, свързани с оценяването и одобряването на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и с оценяването и одобряването на промени на съдържанието на одобрените програми и промени на обучителите;
20. организира и отговаря за поддържането на информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и за вписването на обстоятелства в него.“
9. В чл. 41:
а) в т. 1 след думата „децата“ се добавя „и учениците“;
б) в т. 9 след думата „деца“ се добавя „и ученици“.
10. В чл. 42а се създават т. 22 и 23:
„22. отговаря за дейностите по въвеждането и функционирането на системата на обучение чрез работа (дуалната система на обучение);
23. подпомага дейностите, свързани с взаимодействието на министерството с браншовите организации при създаването на секторни съвети за връзката между професионалното образование и обучение и бизнеса.“
11. Член 44а се отменя.
12. В чл. 45 т. 4 и 5 се отменят.
13. В чл. 51а, т. 7 думите „въвеждането на правила за информационна сигурност и“ се заличават.
14. Приложението към чл. 27, ал. 3 се изменя така:
„Приложениекъм чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на образованието и науката – 381 щатни бройки

Политически кабинет, в т.ч.:
11
съветници и експерти към политическия кабинет
5
Главен секретар
1
Инспекторат
9
Финансови контрольори
3
Звено за вътрешен одит
11
Звено за мрежова и информационна сигурност
2
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация, в т.ч.:
78
дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“
41
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
7
дирекция „Стопански и счетоводни дейности“
30
Специализирана администрация, в т.ч.:
265
дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“
16
дирекция „Приобщаващо образование“
12
дирекция „Учебници и училищна документация“
12
дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
24
дирекция „Професионално образование и обучение“
14
дирекция „Организация и контрол“
16
дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“
13
дирекция „Висше образование“
19
дирекция „Наука“
15
дирекция „Международно сътрудничество“
12
дирекция „Външни европейски програми“
11
дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“
32
дирекция „Финанси“
27
дирекция „Правна“
20
дирекция „Информационни и комуникационни технологии“
11
дирекция „Управление и изпълнение на проекти“
11“

 
§ 2. В Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2018 г. и бр. 6 и 24 от 2019 г.) в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 в т. 4 числото „45“ се заменя с „49“.
§ 3. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26 и 54 от 2019 г.) в приложението към чл. 2, ал. 3 на ред № 5 „Регионални здравни инспекции“ числото „2470“ се заменя с „2468“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1396