Министерски съвет
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 17 от 6 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г., бр. 27, 56, 80, 84, 85 и 108 от 2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г., бр. 27, 63 и 66 от 2016 г., бр. 79 от 2018 г. и бр. 3 и 73 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 32ж се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. изготвя справочни материали по информация от открити източници за нуждите на информационно-аналитичната дейност на агенцията.“
2. Точки 13 и 14 се отменят.
§ 2. В чл. 32к се създават т. 10 – 12:
„10. изготвя обзорни и справочни документи по информация от открити източници във връзка със законово установените дейности на агенцията;
11. осъществява връзки с обществеността по ред, определен от председателя на агенцията;
12. прави предложения за развитие на интернет сайта на ДАНС и организира информационното му осигуряване по ред, определен от председателя на агенцията.“
§ 3. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 40, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 3 навсякъде в текста думите „чл. 40, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Посещенията в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, от представители на международни организации, свързани с изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, се осъществяват по реда на съответния международен договор, като представителите на международните организации се придружават от служител, получил разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2.“
§ 4. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. са определени за надеждни за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Надеждност на лицето за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, е налице, когато липсват данни относно:
1. осъществяване на дейност, насочена срещу националната сигурност;
2. осъществяване на дейност, насочена срещу обществения ред;
3. извършване на действия, създаващи заплаха за нормалното функциониране на стратегическия обект или нормалното изпълнение на стратегическата дейност;
4. укриване или даване на невярна информация по повод искането за издаването на разрешение по чл. 44, ал. 1 от лицето, за което се иска издаването на разрешение;
5. факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето, за което е отправено искането за издаване на разрешение по чл. 44, ал. 1.“
3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
§ 5. В чл. 46 думите „чл. 40, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
§ 6. В чл. 46а, ал. 1 думите „чл. 40, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 2“.
§ 7. В чл. 86 ал. 1 се изменя така:
„(1) Оценките по чл. 83 на административния секретар, директорите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, началниците на самостоятелните териториални отдели, финансовите контрольори и на ръководителя на звеното за вътрешен одит се извършват от председателя на агенцията или от заместник-председателите съобразно определените им от председателя правомощия. Оценките на директорите на специализираните административни дирекции се извършват от административния секретар. Получените оценки са окончателни.“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 3 от 2019 г.), в чл. 67 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1395