Народно събрание
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Крум Костадинов Зарков като член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.
2. Избира Георги Георгиев Михайлов за член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1381