Министерство на отбраната
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбрана, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2011 г., бр. 4 от 2013 г.; доп., бр. 25 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 37б, ал. 1 думите „20 март“ се заменят с „10 март“.
§ 2. Член 37в се изменя така:
„Чл. 37в. (1) До 30 март назначените в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната комисии за допускане изпращат във висшите военни училища списък на кандидатите с приложени копия на дипломи за придобитата от тях образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“ за установяване на съответствието с гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища. В списъка се посочват и модулите, по които кандидатите желаят да се обучават.
(2) До 5 май началниците на висшите военни училища изпращат в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната препис-извлечение на протоколите от заседание на Академичния съвет с решение за съответствие на специалността на кандидатите съгласно чл. 37а, т. 1.“
§ 3. В чл. 37г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисиите по чл. 37в, ал. 1, след получаване на препис-извлечение на протоколите от заседание на Академичния съвет по чл. 37в, ал. 2, изготвят протоколи за допускане на кандидатите за обучение.“
2. В ал. 2 думите „чл. 37в“ се заменят с „чл. 37в, ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „30 април“ се заменят с „30 май“.
§ 4. В чл. 37д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът „15 май“ се заменя с „10 юни“.
2. В ал. 3 думите „бригада „Специални сили“ се заменят със „Съвместното командване на специалните операции“.
3. В ал. 4 думите „30 май“ се заменят с „20 юни“.
§ 5. В чл. 37ж се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Началникът на висшето военно училище издава“ се заменят с „Началниците на висшите военни училища издават“.
2. В ал. 4 думите „1 юни“ се заменят с „1 март“.
3. В ал. 5 думите „Началникът на висшето военно училище решава“ се заменят с „Началниците на висшите военни училища решават“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
1346