Министерство на отбраната
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г., бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11, 31 и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10, 49, 66 и 96 от 2018 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 15а, ал. 1 думите „без летателния състав и ръководителите на полети“ се заменят с „без летателния състав, ръководителите на полети и щатните водолази“.
§ 2. Създават се чл. 32а и 32б:
„Чл. 32а. (1) На водолазния състав се изплаща допълнително възнаграждение при изпълнение на водолазни спускания с експериментален характер, при изпитване и валидиране на нови режими за декомпресия и рекомпресия, при изпитания на новопридобита техника и при технически изпитания на водолазна техника след заводски ремонт и ресурсни изпитвания.
(2) Командирът на военното формирование издава заповед за провеждане на изпитанията, в която писмено се определят военнослужещите, чиято дейност при извършване на изпитанията е свързана с повишен риск и отговорност.
(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 1 се изплащат въз основа на протокол за завършени изпитвания. Протоколът се подписва от членовете на комисия, назначена със заповедта по ал. 2, и се утвърждава от командира на военното формирование.
(4) На личния състав, обявен в заповедта по ал. 2, след завършване на изпитанията се заплаща допълнително възнаграждение, както следва:
1. на водолаз за всеки отработен час под вода – възнагражденията по чл. 32, ал. 1 се удвояват;
2. на ръководителя на водолазното спускане за всяко водолазно спускане, което ръководи – част от възнаграждението по т. 1, в размер 25 на сто;
3. на останалия водолазен състав, участващ във водолазния разчет, за всяко водолазно спускане, което са осигурявали от повърхността – част от възнаграждението по т. 1, в размер 10 на сто.
(5) На водолазния състав, на който се изплащат допълнителни възнаграждения по ал. 1 и 4, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Чл. 32б. (1) На водолазния състав от Българската армия се изплаща допълнително възнаграждение за присвоена/потвърдена основна водолазна квалификация, както следва:
1. инструктор-водолаз – 56 лв.;
2. старши инструктор-водолаз – 83 лв.;
3. водолазен специалист – 112 лв.
(2) Водолазната квалификация се придобива последователно в следния ред: инструктор-водолаз, старши инструктор-водолаз и водолазен специалист.
(3) Изискванията за придобиването й, длъжностните лица, които имат право да я присвояват/потвърждават, както и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на водолазната квалификация се определят със заповед на началника на отбраната.
(4) Допълнителното възнаграждение за водолазна квалификация на военнослужещите и цивилните служители по ал. 1 се изплаща считано от датата на заповедта за присвояване/потвърждаване на съответната квалификация.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
1345