Министерство на здравеопазването
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 и 44 от 2011 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 25 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 19 ал. 3, 4 и 5 се отменят.
§ 2. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Републикански консултант може да бъде изключен от списъка:
1. по негово писмено искане;
2. при констатирано нарушение при изпълнението на заеманата от лицето длъжност и/или упражняване на съответната медицинска специалност или медицинска дейност;
3. при неизпълнение на задълженията по чл. 25, ал. 2;
4. по решение на министъра на здравеопазването извън случаите по т. 1 – 3.
(2) Министърът задължително изменя списъка при:
1. промяна на данните по чл. 18, ал. 3, т. 4, 5 и 6;
2. при лишаване на републиканския консултант от правото му да упражнява професията си;
3. при лишаване от свобода;
4. по други обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение на задълженията на републиканския консултант.
(3) Заповедта за промяната в списъка се помества на официалната електронна страница на министерството незабавно.
§ 3. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „центрове по здравеопазване“ се заменят със „здравни инспекции“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Размерът на възнаграждението по ал. 4 не може да е по-малко от:
1. за извършена консултация без оперативна намеса – 15 % от цената на съответната клинична пътека/клинична процедура/амбулаторна процедура, приложима към момента на извършване на консултацията;
2. за извършена консултация с оперативна намеса – 30 % от цената на съответната клинична пътека/клинична процедура/амбулаторна процедура, приложима към момента на извършване на консултацията.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Лечебните заведения, които са потърсили съдействие от републикански консултант, сключват договор с него за всяка конкретна консултация непосредствено преди нейното извършване.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се прилага за дейности, извършени от републиканските консултанти, от 1 януари 2020 г.
Министър: Кирил Ананиев
1344