Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 29 от 2018 г. и бр. 66 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 2 думите „ръководителя на специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „члена на управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 думите „ръководителя на специализираното звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 3. В чл. 66а думите „със Специализирано­то звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „с НБРПВВЖТ“, а думата „звеното“ се заменя с „борда“.
§ 4. В чл. 69, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
2. В изречение второ след думата „акт“ се добавя „или вътрешни правила“, а след думата „инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „включени в неговата СУБ“.
§ 5. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага на специализираното звено за разследване на произшествия в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „я предоставя на члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия с цел“, а думата „вида“ се заменя с „категорията“.
2. В ал. 2 думите „ръководителят на специализираното звено за разследване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията потвърждава или променя“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия анализира информацията, определя“, а след думите „управителя на железопътната инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „железопътното предприятие, имащо участие в събитието“.
§ 6. В чл. 74, ал. 1 думите „Техническото разследване“ се заменят с „Разследването във връзка с безопасността“.
§ 7. В чл. 75, ал. 5 думите „Специализирано­то звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Инспекторите по разследване на железопътни произшествия в НБРПВВЖТ“, думата „участва“ се заменя с „участват“ и думите „е получило“ се заменят със „са получили“.
§ 8. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В ал. 2 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
3. В ал. 3 думите „директора на дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
4. В ал. 6 думите „специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ по образец, утвърден от управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
§ 9. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ръководителя на специализираното звено“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“, а думите „директора на дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт“ се заменят с „председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ по предложение на члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
2. В ал. 2 думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
3. В ал. 8 думите „ръководителя на специализираното звено по ал. 2“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 10. В чл. 80 думите „специализираното звено“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 11. В чл. 87 думите „ръководителя на специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“, а думата „звеното“ се заменя с „НБРПВВЖТ“.
§ 12. В чл. 89, ал. 2, т. 1 думите „специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „ръководителя на специализираното звено“ се заменят с „члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 13. В чл. 90 думите „специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 14. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
б) изречение второ се изменя така: „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не могат да участват в разследването, изготвянето на окончателния доклад за причините за железопътно произшествие или инцидент и при формулиране на препоръките за безопасност, дадени от НБРПВВЖТ.“
3. В ал. 3 думите „ръководителят на звеното за разследване“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“ и думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
4. В ал. 4 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия“.
§ 15. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
2. В ал. 4 думите „веднъж годишно на ръководителя на специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти за изпълнението на дадените препоръки“ се заменят с „периодично на члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия за взетите или планирани мерки като следствие от препоръките“.
§ 16. В чл. 95 думите „специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 17. В чл. 96, ал. 3 думите „Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 18. В чл. 97 думите „Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 19. В чл. 99, ал. 1 думите „Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 20. В заглавието на раздел IV от глава пета след думата „разследвания“ се добавя „на железопътни произшествия и инциденти“, а думите „Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 21. Член 99а се изменя така:
„Чл. 99а. Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия разработва и представя на управителния съвет бюджет за следващата финансова година и тригодишна бюджетна прогноза. При представянето им членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия заявява и ресурсните потребности за разследване на железопътни произшествия.“
§ 22. В чл. 100 думите „разследвани от Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт“ и запетаята след тях се заличават, а думите „Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 23. В чл. 101 думите „Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 24. В чл. 102 думите „Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
§ 25. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 26. В Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия (обн., ДВ, бр. 12 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2004 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 4 от 2007 г., бр. 90 от 2012 г., бр. 6 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)“;
б) в ал. 5 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на управителния съвет на НБРПВВЖТ“, а думите „експерт от звеното по чл. 3“ се заменят с „инспектор от НБРПВВЖТ“.
2. В чл. 3 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализирано звено за разследване на авиационни събития, създадено на основание чл. 16ж на Закона за гражданското въздухоплаване“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено по ал. 1“ се заменят с „борда по ал. 1“, а думите „ръководител на звеното“ се заменят с „члена на управителния съвет на борда с компетентност за разследване на авиационни събития“;
в) в ал. 3 думите „Специализираното звено по ал. 1“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
г) в ал. 4 думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“, а думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
3. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
аб) в т. 2 запетаята след думата „България“ и думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития уведомява“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
4. В чл. 6, ал. 3 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
5. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
6. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
7. В чл. 9, ал. 1 навсякъде в текста думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
8. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с „председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ по предложение на члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност във въздушния транспорт“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 6 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
г) в ал. 7 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
9. В чл. 13, ал. 5 думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
10. В чл. 17 се правят следните изменения:
а) в ал. 4 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“, а думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 6 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на управителния съвет на НБРПВВЖТ“.
11. В чл. 20, ал. 2 думите „Специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
12. В чл. 22 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 4 навсякъде в текста думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 5 думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“, думите „Специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
г) в ал. 6 навсякъде в текста думите „Специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
д) в ал. 7 думите „специализираното звено по чл. 3“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
13. В чл. 23 се правят следните изменения:
а) в ал. 3 думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 4 думата „Евроконтрол“ и скобите се заличават.
14. В чл. 24 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
15. В чл. 25 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
16. В чл. 26 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думите „специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
17. В чл. 27 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с абревиатурата „НБРПВВЖТ“.
18. В § 7 от допълнителните разпоредби думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на управителния съвет на НБРПВВЖТ“, а думите „действие на специализираното звено за“ се заменят с „дейностите по“.
19. Параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
20. Параграф 15 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 27. В Наредба № 23 от 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на наредбата думите „произшествия в морските пространства“ се заменят с „морски произшествия и инциденти“.
2. В чл. 1 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „произшествия в морските пространства“ се заменят с „морски произшествия и инциденти“;
б) в ал. 4 думите „произшествията в морските пространства както по отношение на плавателните съдове, така и на екипажите им, се извършва от постоянно действащо и независимо специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (специализирано звено)“ се заменят с „морски произшествия и инциденти се извършва от инспектори по разследването – служители в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)“;
в) в ал. 5 думите „произшествие в морските пространства на Република България“ се заменят с „морски произшествия и инциденти“, а абревиатурата „ИМО“ се заменя с „IMO“;
г) в ал. 6 думите „специализираното звено“ се заменят с „инспекторите по разследването“, думата „ръководи“ се заменя с „ръководят“, думите „Резолюция А.849 (20) на ИМО и“ се заличават, думите „Кодекса за разследване на произшествия на ИМО“ се заменят с „Кодекса на международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия или морски инциденти“ и думата „за“ се заменя с „на“;
д) алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Бордът по ал. 4 изпълнява задачите си възможно най-ефективно и обективно – без натиск или упражняване на влияние, при осигурена независимост на дейността му. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или което и да е друго лице, чиито интереси биха могли да влязат в конфликт с дейността на борда, не могат да участват в разследването, изготвянето на докладите за причините за произшествието или морския инцидент и при формулиране на препоръките за безопасност.
(8) Управителният съвет на НБРПВВЖТ разработва и представя в дирекция „Финанси“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бюджет за следващата финансова година и тригодишна бюджетна прогноза. При разработването им членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти заявява ресурсните потребности за разследване на морските произшествия и инциденти.“
3. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. улесняване на бързото провеждане на разследванията във връзка с безопасността и точен анализ на морските произшествия и инциденти, за да се определят причините за тях;“
аб) в т. 2 думите „разследванията на“ се заменят с „разследванията във връзка с“;
б) в ал. 3 думите „Специализираното звено е задължено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е задължен“.
4. В наименованието на раздел II думата „на“ се заменя с „във връзка с“.
5. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
б) в ал. 2 думата „на“ се заменя с „във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
г) в ал. 4 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
д) в ал. 5 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
е) в ал. 5 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
6. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
б) в ал. 2:
ба) в изречение първо думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“, думите „разследване на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
бб) в изречение второ думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят със „се“, думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай на тежко произшествие, когато членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти реши да не се извършва разследване във връзка с безопасността, същият изготвя писмени мотиви и уведомява за това Европейската комисия, като изпраща информацията по чл. 17, ал. 2.“;
г) в ал. 5 думите „разследвания на“ се заменят с „разследвания във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“ и думите „то е водещо“ се заменят с „той е водещ“;
д) в ал. 6:
да) изречение първо се изменя така:
„При провеждане на разследвания във връзка с безопасността НБРПВВЖТ следва принципите на общата методика за разследване на морски произшествия и морски инциденти, съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 9 декември 2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно член 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.“;
дб) в изречение второ думите „на произшествия в морските пространства“ се заличават;
е) в ал. 7 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думата „на“ се заменя с „във връзка с“.
7. В основния текст на чл. 6, ал. 1 думите „ръководителя на специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“.
8. В наименованието на раздел V думата „на“ се заменя с „във връзка с“.
9. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
б) в ал. 2:
ба) в изречение първо думите „разследване на“ се заменят с „разследване във връзка с“, а думите „ръководителят на специализираното звено“ с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“;
бб) в изречение четвърто думите „Ръководителят на звеното“ се заменят с „Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“;
в) в ал. 3 думите „специализираното звено отговаря за разследването на“ се заменят с „НБРПВВЖТ отговаря за разследването във връзка с“;
г) в ал. 4 думата „на“ се заменя с „във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“ и думата „водещо“ се заменя с „водещ“;
д) в ал. 5 думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
е) в ал. 6 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
ж) в ал. 7 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
з) в ал. 8 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а думите „разследване на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
и) в ал. 9 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“.
10. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разследването на морски произшествия и инциденти се извършва от комисия с председател члена на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти и членове – инспектори по разследване на морски произшествия, определена със заповед на председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ. До определянето на комисията членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти предприема действия за организиране и започване на разследване на произшествието или морския инцидент.“;
б) в ал. 2 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „ръководителя на звеното“ се заменят с „председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ“;
в) в ал. 3 думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
г) в ал. 4:
га) в основния текст думите „от специализираното звено“ се заличават;
гб) в т. 7 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“;
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) За всеки инспектор се съставя годишен план за обучение и повишаване на квалификацията му. Средствата за обучения и за повишаване на квалификацията се определят от председателя на управителния съвет на НБРПВВЖТ при заявяване на ресурсните потребности на НБРПВВЖТ по чл. 1, ал. 8. Обученията се подбират така, че да се гарантира, че инспекторите притежават необходимата компетентност и познания за изпълнение на задълженията си, както и достатъчен практически опит, за да изпълняват правомощията си по разследване.“
11. В чл. 9 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „разследване на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
б) в т. 1 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“;
в) в т. 2 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“.
12. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) навсякъде в текста думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“;
б) абревиатурата „ЕМСА“ се заменя с „EMSA“.
13. В чл. 11 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „разследванията на“ се заменят с „разследванията във връзка с“, а думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“, а думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Сътрудничеството на Република България при разследване във връзка с безопасността, провеждано от значително заинтересована трета държава, не засяга установените с наредбата изисквания за провеждане и докладване на разследвания във връзка с безопасността. Когато значително заинтересована трета държава ръководи разследване във връзка с безопасността, което засяга Република България, НБРПВВЖТ може да реши да не провежда паралелно разследване във връзка с безопасността, при условие че разследването във връзка с безопасността, ръководено от третата държава, се провежда в съответствие с Кодекса на международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия или морски инциденти.“
14. В чл. 12 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“, а абревиатурите „ИМО“ и „ЕМСА“ се заменят съответно с „IMO“ и „EMSA“;
в) в ал. 3 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“.
15. В чл. 13 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „разследването на“ се заменят с „разследване във връзка с“;
б) в т. 4 думите „разследванията на“ се заменят с „разследванията във връзка с“.
16. В чл. 14 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „Разследванията на“ се заменят с „разследванията във връзка с“, а думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“;
в) в ал. 3 навсякъде в текста думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“;
г) в ал. 4 навсякъде в текста думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думата „съгласно“ се заменя със „съгласен“;
д) в ал. 5 думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“, а думите „Специализираното звено“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
17. В чл. 15 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, думите „ръководителя на специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“ и думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Управителният съвет на НБРПВВЖТ“;
б) в ал. 2 думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Управителният съвет на НБРПВВЖТ“, а думите „разследвания на“ се заменят с „разследвания във връзка с“.
18. В чл. 16 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“ и думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“;
б) в ал. 2 думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“, думите „специализираното звено“ се заменят с „управителният съвет на НБРПВВЖТ“ и думите „ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“.
19. В чл. 17 се правят следните изменения:
а) думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ , а думата „органи“ се заменя с „лица“;
б) в ал. 2 думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“;
в) в ал. 3 думите „Ръководителят на специализираното звено“ се заменят с „Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти“, а думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“.
20. В чл. 18 абревиатурата „ИМО“ се заменя с „IMO“.
21. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
а) в т. 4 думите „специализираното звено“ се заменят с „НБРПВВЖТ“, а думата „на“ се заменя с „във връзка с“;
б) в т. 5 абревиатурата „ИМО“ са заменя с „ІMO“, а думите „приложен към Резолюция A.849(20) на Асамблеята на ИМО от 27 ноември 1997 г.“ се заличават;
в) в т. 8 навсякъде в текста абревиатурата „ИМО“ се заменя с „IMO“;
г) в т. 9:
га) в буква „а“ думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“;
гб) в буква „б“ думите „разследвания на“ се заменят с „разследвания във връзка с“;
д) в т. 11 думите „Разследване на“ се заменят с „Разследване във връзка с“;
е) в т. 14 навсякъде в текста абревиатурата „ИМО“ се заменя с „IMO“.
22. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 1 навсякъде в текста думите „разследването на“ се заменят с „разследването във връзка с“.
23. В т. 33 от приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 думите „разследване на“ се заменят с „разследване във връзка с“.
§ 28. В т. 1.3 от приложение № 11 към чл. 40а, ал. 2 от Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 109 от 1999 г., бр. 34 от 2007 г., бр. 88 от 2014 г.) думите „Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии чрез дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ се заменят с „Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 29. В чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2014 г., бр. 83 от 2015 г., бр. 10 от 2017 г.) след думите „и съобщенията“ се добавя „или от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 30. В чл. 95 от Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 7 от 2014 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.; доп., бр. 55 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Специализираното звено за разследване на авиационни събития по чл. 16ж ЗГВ“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
2. В ал. 2 думите „Специализираното звено за разследване на авиационни събития“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 31. В чл. 44, ал. 2, т. 6 от Наредба № 3 от 2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2015 г.) думите „структурното звено за разследване на авиационни произшествия в Министерството на транспорта“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 32. В чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори (обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.; доп., бр. 55 от 2019 г.) думите „Специализираното звено за разследване на авиационни събития в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.
§ 33. Наредбата влиза в сила от 1.02.2020 г.
Министър: Росен Желязков
1333