Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 11, от дата 7.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

 

НАРЕДБА № 2 от 23 януари 2020 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 368 от 23.01.2020 г.
Председател: Николай Данчев
1303