Министерство на отбраната
брой: 12, от дата 11.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР
(LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2019 г. – ДВ, бр. 100 от 2019 г. В сила от 20 декември 2019 г.)
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Писмо за предлагане и приемане на оферта (LOA) BU-B-UCB
Въз основа на писмото на Министерството на отбраната на Република България от 10 април 2019 г., Тема: Писмо-молба за писмо за оферта и приемане.
Съгласно Закона за контрол на износа на оръжие, правителството на САЩ (USG) предлага да продаде на Република България, чрез U.S. DAO, София, България, на вниманието на Държавния департамент (PMR), Вашингтон, Окръг Колумбия 20520, отбранителни изделия или отбранителни услуги (които могат да включват отбранителни проекти и строителни услуги), наричани общо „позиции“, изложени тук, при спазване на разпоредбите, сроковете и условията в настоящото LOA.
Настоящото LOA е за предоставяне на Материали, Доставка на оборудване, Софтуер, Актуализации, услуги и обучение за поддръжка на универсална строителна машина за метални конструкции UBM.

Предвидена цена: $ 478,651
Първоначален депозит: $ 478,651

 
Условия за продажба:
Заплащане в брой след приемане
Тази оферта изтича на 23 октомври 2019 г. Офертата ще бъде прекратена на посочената дата, освен ако не бъде подадена молба за удължаване от страна на Купувача и тя бъде одобрена от правителството на САЩ.
Настоящото LOA се състои от страница 1 до страница 18.
Долуподписаните са упълномощени представители на техните правителства и по този начин предлагат и приемат, съответно, настоящото LOA.

(П)     16 август 2019 г.
       27 ноември 2019 г.
(U.S. Подпис)    (Дата)
(Подпис на купувача)    (Дата)
Жаклин Ф. Уилямс,
Красимир Каракачанов,
зам.-директор, EUCOM/AFRICOM Регионални Оп
министър на отбраната
Позиция и име (печатно)
Позиция и име (печатно)
Командване за подпомагане на Сигурността
на армията на САЩ, Redstone Arsenal, AL 35898
Министерство на отбранатана Република България
Изпълнителна Агенция
 Агенция
DSCA Прегледано/Одобрено 20 август 2019 г.
 
DSCA          Дата
 

 
Необходима информация от Купувача:
Код на изпълнителя: ________ Код на спедитор: ________ Код на агенцията-получател на Купувача: ________ Название и адрес на службата на Купувача, извършваща плащането:
Това LOA влиза в сила за Република България от деня на уведомяване на Съединените американски щати за изпълнение на българските процедури по влизането му в сила.
Позициите, които трябва да бъдат доставени (разходитe и месеците за доставкаса приблизителни)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Изде-лие
 
Описание/състояние
Коли-чество,
ед. мярка
Цена
SC/MOS/ TA
Източник /Месец на доставка/ адрес
Код на офер-тата
Код за достав-ка
(а) Единична
(б)
Общо
001
K
 
K5A9K5A001NDSTRL
ПРОМИШЛЕНИ ДОСТАВКИ И МАТЕРИАЛИ
(Бележка(и) 1)
a. Промишлени доставки и материали за поддръжка на универсална строителна машина
за метални конструкции UBM
(N)(N)
(R)
(XXI)
1 PG
 
 
 
 
$ 184,184.00
$ 184,184.00
Общо по линията
 
$ 184,184.00
P (24-24)
TA5
X
7
002
K
 
J7J 709Z00UNCL SSW
SOFTWARE, UNCLASSIFIED
(Бележка(и) 2)
a. M.I.C. строителен софтуер, включващ актуализации
(N)(N)(R)(-)
1 PG.
 
 
 
$ 50,600.00
$ 50,600.00
Общо по линията
$ 50,600.00
P (24-24)
TA5
SP
X
7
003
K
3
 
M1E 205000TAUSGP
ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ – ПЕРСОНАЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ (ЕКИПИ ЗА НЕТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ)
Техническа помощ от USG за програмата UBM (TACOMA SAND)
(Бележка(и) 3)
(Y)(N)(R)
(XXI)
XX.
 
$ 67,941
S(-) TA3
Окт 2019
Окт 2020
 
-
-
004
K
3
 
N0O 000000FMSTRNG
ОБУЧЕНИЕ
Доставчикът предоставя OCONUS
Обучение
(Бележка(и) 4)
(N)(N)(R)
(IX)
XX.
 
$ 151,800
P (26-28)
TA5
-
-

 
Общо Очаквани разходи:

(8) Планиран нетен разход
$ 454,525
(9) Опаковане и обработка
0
(10) Административна такса
14,545
(11) Транспортиране
9,581
(12) Други
0
(13) Обща прогнозна стойност
$ 478,651

 
За да подпомогне фискалното планиране, правителството на САЩ предоставя следните очаквани разходи за това Писмо за предлагане и приемане на оферта:
РАЗЧЕТЕН ГРАФИК ЗА ПЛАЩАНЕ
Дата на плащане                          Тримесечно                                            Кумулативно
 
Първоначален депозит                   $ 478,651                                               $ 478,651
Обяснение за съкращенията и кодовете и финансовата информация могат да бъдат намерени в „Писмо за предлагане и приемане на оферта“.
Разпространение на подписано копие:
1. След приемане Купувачът трябва да върне подписан екземпляр от това LOA на Финансовата и счетоводна служба на Отбраната – Индианаполис ATTN: Счетоводство за подпомагане на сигурността, DFAS-JAX/IN 8899 E.56-а улица, Индианаполис, IN 46249-0230. Едновременно с това банков превод на първоначалния депозит или сума, дължима с приемането на това ПОП (ако е необходимо), трябва да се направи в ABA # 021030004, U.S. Treasury NYC, Код на агенцията: 00003801, Бенефициент Агенция DFAS-JAX/IN, основание „BU-B-UCB, плащане от България“ или чек за първоначалния депозит, платим на Министерството на финансите на САЩ, изпратен до Финансовата и счетоводна служба на Отбраната, ATTN: Разплащателна операция – сделка FMS Col 135D, 8899 Е. 56-а улица, Индианаполис, IN 46249, основание: „BU-B-UCB, плащане от България“, предпочита се банков превод.
2. Едно разписано копие трябва да бъде върнато в Department of the Army, Commander, U.S. Army Security Assistance Command, ATTN: AMSAC-REA, 4402 Martin Road, Redstone Arsenal, AL 358985000.
Бележка 1. ПОЗИЦИЯ 001 – ПРОМИШЛЕНИ ДОСТАВКИ И МАТЕРИАЛИ
РЕД 001 е за промишлени доставки и материали.
Подред 001 касае промишлени доставки и строителни материали, необходими за изграждане на до две (2) конструкции/сгради на място, посочено от клиента/място/места.
Списък на доставките и материалите ще бъде на разположение след възлагане на поръчката.
Бележка 2. ПОЗИЦИЯ 002 – M.I.C. СТРОИТЕЛЕН СОФТУЕР
РЕД 002 е за M.I.C. Строителен Софтуер.
Подред 002a е за M.I.C. Софтуер за строителни работи (без лаптоп) и включва три (3) порт ключа. Базираният на Windows софтуер за структурен анализ и управление на строителството, специално създаден за постигане на ефективен, безопасен дизайн и изграждане на сгради с Ultimate Building Machine (UBM), извършва подробен анализ на крайни елементи от UBM сградите, резултатите от които ще бъдат импортирани в програмното управление на UBM, за да бъдат прехвърлени към сградните системи. Той е способен за бързо създаване на профил на строителството, анализ на разходите и различни параметри на проектирането. Софтуерът е лесен за научаване и използване и се предлага с изчерпателно Ръководство и файл за помощ. Софтуерът може да бъде инсталиран на Intel Hard Drive и 1GB RAM. Програмата отговаря на най-актуалната версия на приложимите строителни норми и стандарти.
Бележка 3. ПОЗИЦИЯ 003 – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ (TACOM SAMD)
РЕД 003 е за TACOM SAMD служителите на правителството на САЩ, които ще пътуват до обекта на CONUS OEM за среща за начало на работа и за България. Тези разходи включват финансиране за Ръководителя по сделката, Мениджър Оръжейни системи (WSM) (2) и Инженер (1). Старшият WSM ще служи като представител на доставчика (COR) по тази програма.
Бележка 4. ПОЗИЦИЯ 004 – ДОСТАВЧИКЪТ ОСИГУРЯВА OCONUS ОБУЧЕНИЕ
РЕД 004 е за осигуреното от доставчика OCONUS обучение за оператори и техници.
Практическото обучение ще включва подробна учебна програма за експлоатация и поддръжка на всичките десет (10) конфигурации на строителната система UBM.
Обучението ще включва разконсервиране, настройка, експлоатация, изработка, довършителни работи, безопасност и поддръжка, както и подробности за свързването на сградата. Обучението по разработения от M.I.C. – Prosoft софтуерен пакет за анализ на структурите, или по M.I.C. – софтуер за строителни работи, също ще бъде включено.
Обучението ще бъде за до двадесет (20) български обучаеми и ще се провежда от двама (2) M.I.C. Специалисти по техническа поддръжка, един (1) за цялото осем (8) седмично обучение и вторият техник за период от четири (4) седмици през осемте (8), на договорено с клиента място или строителен обект.
Обучението ще включва също изграждането на (частично или цялостно) две (2) сгради на територия на клиента, като неразделна част от учебната програма за обучение.
Изисквания към Клиента:
За това обучение клиентът трябва да предостави следното:
– Подходяща площадка и основа за сгради
– Мотокар 5K-10K
– Кран
– Премахване или преместване на електропроводи и/или дървета, които могат да възпрепятстват/спрат изграждането.
Бележка 5. СЪХРАНЕНИЕ И ОПАКОВАНЕ
В съответствие с насоките, описани в Стандартната практика за търговски опаковки, Американско дружество за тестване и материали (ASTM), Регистрация: D3951-15, търговското опаковане и запазване ще бъде осигурено за материалите, предлагани в това писмо за оферта и приемане. (P12.A)
Бележка 6. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ
Командването за подпомагане на сигурност­та на армията на САЩ ще подготви всички заявки за материалната част и/или услугите на настоящото LOA. Материалната част ще се доставя по DOD 4000.25-1-M MILSTRIP (AR 725-50) процедури и DOD 4000.25-8-M MAPAD. (R11.B)
Бележка 7. ИЗПРАЩАНЕ НА СТОКАТА
Продуктите могат да бъдат изпращани от складове на правителството на Съединените щати или от завода на изпълнителя. Крайната доставка до посочената точка се определя от наличието на транспорт и действителното време, необходимо за движението на материалната част. (S8A)
Бележка 8. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОДАЧ
Купувачът ще предостави преводач(и), колкото изисква обучението. Преводачът(ите)ще са достъпни ежедневно в процеса на обучение. Ефективността на преводачите е изискване за осигуряване на непрекъснатост на обучението.
Допълнителни преводачи трябва да бъдат на разположение при повикване за необходимата връзка/координация/административна помощ. Ако ръководителят на екипа установи, че преводаческите услуги са неадекватни, средства от настоящото LOA могат да бъдат изразходвани за наемане на местни преводачи чрез отдела за персонал в посолството при стандартни нива на заплата. (I5)
Бележка 9. ЦЕНА И НАЛИЧНОСТ
Понастоящем количеството не е определено чрез договор, нито са започнати преговори на тази тема. Затова отразената цена и наличност се основават само на установени процедури за оценка на разходите за обществени поръчки. Ако цената и наличността се променят в резултат на действителни преговори по договор, уведомяването за такива промени ще бъде предоставено съгласно настоящите процедури. (P13.A)
Бележка 10. ПРИДОБИВАНЕ, ИЗВЪРШЕНО ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ПЪЛЕН И ОТВОРЕН КОНКУРС
Купувачът е поискал в писмо от 7 август 2019 г. M.I.C. Industries, Inc. да се определи като основен изпълнител за редове 001 – 002 и 004 от настоящото писмо за оферта и приемане. Тази бележка е потвърждение, че купувачът писмено е поискал конкретно обозначаване на доставчика и Департаментът на отбраната е приел искането.
Бележка 11. НЕВЪЗСТАНОВИМИ РАЗХОДИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ – FMS
Невъзстановими разходи не се прилагат.
Бележка 12. ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
1. Паспорти, визи, лицензи и разрешения
а. Прогнозите за цена и доставка на правителството на САЩ и/или негов посредник, посочени тук, да се дискутират предварително спрямо желанията на Купувача, в рамките на неговите закони, да се гарантира своевременното издаване на визи за работа, влизане или излизане; разрешителни за работа, водач на превозно средство, пребиваване или пътуване в страната; и всякакви други необходими лицензи или разрешителни, изисквани от персонала, включително от подчинените, които извършат тези дейности.
б. Правителството на САЩ и/или негов посредник ще бъдат отговорни за навременното и пълно подаване на необходимата информация и формуляри директно до съответната агенция на Купувача за необходимите паспорти, визи, лицензи или разрешителни. Правителството на САЩ и/или негов посредник ще отговарят за спонсорството на своите служители и техните подчинени и ще изработват споменатите разрешителни директно с агенцията на Купувача.
2. Достъп. Разчетите на правителството на САЩ и/или негов посредник, свързани с разходите и доставките, предвиждат, че персоналът на САЩ в страната ще бъде оторизиран, без да заплаща, със съответния достъп до всички необходими данни, планове, доклади или друга информация и всички съществуващи и предложени офиси, сайтове в рамките на страната, които са ангажирани в този процес.
3. Експорт на данни. От персонала на правителството на САЩ и/или на негов посредник няма да се изисква или очаква да достави на Купувача, нито на физическо или юридическо лице, което не е гражданин на САЩ, каквито и да било технически данни, произведени или използвани в рамките на настоящото LOA, докато Купувачът не бъде снабден с ясни доказателства, че такова предаване на данни е (1) одобрено от Държавния департамент на САЩ съгласно Регламента за международния трафик на оръжие, или (2) не се изисква одобрение.
4. Данъци, мита и такси за извършване на бизнес. Договорите на правителството на САЩ и/или на негов посредник, които изпълняват това споразумение, ще включват клаузата, озаглавена „Данъци – договори с фиксирани цени за чужбина (юни 2003 г.)“, изложена в подраздел 52.229-6 на Федералния регламент за придобиване (FAR) и/или клаузата, озаглавена „Договори с възстановяване на данъчни разходи (март 1990 г.)“, изложена в подраздел 52.229-8 на FAR, в зависимост от плановете за придобиване; следователно прогнозите за цените и доставките в рамките на това ПОП предвиждат следното:
а. Собственост, материали, оборудване, домакински мебели, уреди и консумативи, внесени в страната от правителството на САЩ и/или негов посредник изключително за използване в полза на правителството на САЩ и/или негов посредник със съответния персонал и изпратени и маркирани като необходими или одобрени от правителството на САЩ, ще бъдат освободени от вносни и износни мита, данъци, лицензи, акцизи, налози и други държавни такси. Правителството на САЩ и/или негов посредник ще поддържа система за контрол и отчетност на инвентара, достатъчна да отразява използването и разпореждането на цялото декларирано имущество, което е влязло в страната безмитно в рамките на това ПОП.
б. Купувачът, неговите агенции и политически формации няма да налагат никакви данъци или такси (включително данъци върху индивидуални или корпоративни доходи или собственост, митнически и вносни такси или други данъци върху личните домакински уреди, доставки и вещи на служителите, внесени в страната за лично ползване) на служителите на правителството на САЩ и/или негов посредник и техните подчинени.
в. Ако някакви такси по 4а или 4б са наложени от Купувача, разходите, направени от правителството на САЩ и/или негов посредник, ще бъдат възстановени на потърпевшите на цена, включваща приложимите режийни, общи и административни разходи, без печалба, в национална валута, от Купувача по настоящото ПОП.
5. Сигурност. Прогнозите за цените и доставките на правителството на САЩ и/или негов посредник предвиждат, че Купувачът ще осигури адекватна сигурност, за да защити персонала и имуществото, свързани с настоящото LOA, и ще бъдат разположени във военни бази, съоръжения или други определени работни места, военни бази, инсталации или други определени работни места на Купувача.
Бележка 13. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАТУТA НА СИЛИТЕ (SOFA)
Военният и гражданският личен състав на правителството на САЩ, присъстващ на територията на България, за целите на прилагането на настоящото LOA, ще има всички права, привилегии и имунитети, предоставени в Съглашението между страните – членки на НАТО, по отношение на статута на техните сили, датиращ от 19 юни 1951 г., и всички свързани с него сключени споразумения.
Бележка 14. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ DTS
1. Правителството на САЩ се съгласява да предостави транспортни услуги за определените случаи в настоящото LOA до точката на доставка. Транспортният риск е за сметка на Купувача.
2. Купувачът приема списъците с доставките от правителството на САЩ като основа за таксуване и доказателство за превоза.
3. Купувачът поема отговорността за освобождаване на доставката от своите митници в точката на разтоварване и за преместване на доставката от точката на разтоварване до крайното местоназначение в страната.
4. Купувачът ще назначи надлежно упълномощен служител, който да приеме и да се подпише за доставката в точката на разтоварване, и да представи съобщение и доклад за изпълнението.
5. Купувачът ще поеме материалните загуби, които правителството на САЩ не възстановява от независим превозвач или спедитор, включително там, където правителството на САЩ е самоосигуряващо се.
6. Купувачът сам ще застрахова такива пратки или ще получи търговска застраховка без никакво право на суброгация на всеки иск срещу САЩ.
7. Правителството на САЩ ще помогне на Купувача да обработи всички искове, които могат да възникнат за загубени или повредени пратки, по същия начин, по който обработва искове за притежаваната собствена материална част. Събирането на приходите, ако има такива, произтичащи от одобрени претенции, ще бъдат преведени по сметката на Купувача.
8. Ако Купувачът предложи да поеме доставката и съхранението на класифицираното оборудване на територията на САЩ и да използва собствените си съоръжения и транспорт за по-нататъшно транспортиране до своята територия, се изисква план за транспорт. Планът за транспорт се разработва от отдела на Департамента на отбраната (ДО), който подготвя ПОП, в координация с правителството на Купувача, както е посочено в Ръководство за управление на подпомагането на сигурността, глава 3. Купувачът може да получи помощ в разработване на транспортен план с одобрения спедитор. Впоследствие Купувачът уведомява Изпълнителната агенция за всякакви промени, които възникнат в Плана за транспорт. Изпълнителната агенция, която инициира трансакцията FMS, ще назначи служители по сигурността, които са оправомощени да оценят плана за транспортиране, да определят дали планът осигурява адекватна защита на най-високото ниво за класифицираните включени материални средства. Купувачът ще бъде уведомен за одобрението или отхвърлянето на плана и всякакви промени. Ако не бъде одобрен, купувачът ще бъде уведомен за причината за това неодобрение и когато е възможно, за промените, които биха били приемливи за правителството на САЩ. Като алтернатива американското правителство ще достави класифицираните материали с DTS.
Бележка 15. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (ACCP)
Разчетната дата за приключване на сделката е 24 месеца след датата на предвидената последна доставка или изпълнение на услуга.
Бележка 16. СРОКОВЕ НА ДОКЛАДА ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОСТАВКАТА (SDR)
Съгласно параграф 5.4 от Стандартните условия по отношение на SDR Купувачът се съгласява да докладва погрешно насочени или непоръчани пратки. Освен това Купувачът се съгласява да докладва за такива пратки, съдържащи артикули, които са идентифицирани като класифицирани/чувствителни материали, и/или оръжия, части от оръжия или експлозиви, в рамките на 24 часа от откриването независимо от цената им, за да получи инструкции от правителството на САЩ. Купувачът се съгласява да изпрати такива класифицирани/чувствителни материали и/или оръжие, части от оръжие или взривни вещества в рамките на 30 дни на правителството на САЩ, необходими за това връщане. Всички останали несъвместими артикули Купувачът се съгласява да достави в рамките на 180 дни от получаването на насоки от правителството на САЩ за такова връщане. Когато е уместно, правителството на САЩ може да нареди ускорено връщане на някой от несъответстващите артикули преди издаването на по-нататъшни насоки.
Бележка 17. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА УСЛУГИ ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРА (CAS)
За всяка позиция по настоящото LOA с източник на доставка на „Х“ или „Р“ се прилага процентна такса за административни услуги по договора (CAS): за администриране на договор, 0,50%; за осигуряване и контрол на качеството, 0,50%; и за одит на договора – 0,20%. CAS е приложено само към „X“ – кодирани договорени позиции, които се очаква да дойдат от обществени поръчки.
Бележка 18. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
За приложимите части от договорени редове 001 и 002 е начислена транспортна такса.
Бележка 19. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Административна такса в размер на 3,2% е начислена към позиции 001 – 004.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА (LOA) – СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ
Раздели
1. Условия – Задължения на правителството на САЩ (USG)
2. Условия – Общи договори с Купувач
3. Обезщетения и поемане на рискове
4. Финансови условия
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
6. Гаранции
7. Уреждане на спорове
1. Условия – Задължения на правителството на САЩ (USG)
1.1. Освен ако не е посочено друго, изделията ще бъдат тези, които са стандартни за Департамента по отбраната (DoD) на САЩ независимо от марката или модела.
1.2. Правителството на САЩ ще предостави изделията от своите запаси и ресурси или ще ги осигури съгласно условия, съвместими с нормативните актове и процедури на DoD. Когато осигурява доставки за Купувача, DoD ще използва основно същите договорни клаузи, същата система за управление на договорите и същите процедури за осигуряване на качество и проверки, които би използвало при осигуряване на доставки за себе си, освен ако не е заявено друго от Купувача и прието от DoD, както е посочено в настоящото LOA. Освен ако Купувачът не е поискал писмено да бъде определен единствен изпълнител и настоящото LOA отразява приемане на това определяне от страна на DoD, Купувачът съзнава, че изборът на изпълнител, който да отговаря на изискванията, е отговорност на правителството на САЩ, което ще избере изпълнителя на същото основание, което прилага за избиране на изпълнители, отговарящи на неговите изисквания. Купувачът освен това се съгласява, че DoD на САЩ носи цялата отговорност за договарянето на реда и условията на договорите, които са необходими за изпълнение на изискванията в настоящото LOA.
1.3. Правителството на САЩ може да включи защита срещу компрометиране (АТ) на оръжейните системи и компоненти, които съдържат критична информация (CPI), свързана с техническите характеристики на дадена способност. Защитата срещу компрометиране няма да засяга експлоатацията, поддръжката или логистиката, при условие че са спазени всички условия, описани в техническата документация на системите.
1.4. Правителството на САЩ ще положи всички възможни усилия да осигури изделията на посочените цени в щатски долари и в рамките на посочената наличност.
1.5. При извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати или преустанови прилагането изцяло или частично настоящото LOA във всеки един момент преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана. Правителството на САЩ носи отговорност за разходите по преустановяване на своите доставки, произтичащо от прекратяване или преустановяване на прилагането съгласно настоящия раздел. Прекратяването от страна на правителството на САЩ на договорите с неговите доставчици, други действия във връзка с тези договори или преустановяването на доставките или изпълнението на услуги по отбраната не се считат за прекратяване или преустановяване на прилагането на самото LOA съгласно този раздел.
1.6. Американският личен състав, който извършва услуги по отбраната съгласно това LOA, няма да изпълнява задължения от боен характер, включително задължения, свързани с обучение и предоставянето на консултации, които биха могли да доведат до участие на американски личен състав в бойни действия извън САЩ, във връзка с изпълнението на тези услуги по отбраната.
1.7. При назначаването или наемането на американски личен състав за изпълнението на настоящото LOA от правителството на САЩ няма да се взимат предвид раса, религия, националност или пол.
1.8. Освен ако не е посочено друго, настоящото LOA може да се предоставя за публична проверка, ако е съвместимо с националната сигурност на САЩ.
2. Условия – Общи договори с Купувач
2.1. Купувачът може да отмени настоящото LOA или да заличи отделни точки във всеки момент преди доставката на отбранителни изделия или извършването на услуги по отбраната. Купувачът носи отговорността за всички разходи вследствие на отмяна по настоящия раздел.
2.2. Купувачът съзнава задълженията си, произтичащи от Международното хуманитарно право и Декларацията за правата на човека. Купувачът се съгласява, освен ако взаимно не бъде договорено друго в писмен вид от Купувача и правителството на САЩ, да използва отбранителните изделия, продадени по силата на настоящото LOA, единствено за целите на:
2.2.1. вътрешната сигурност;
2.2.2. законна самоотбрана;
2.2.3. предотвратяване или възпрепятстване на разпространението на оръжия за масово унищожаване и на средствата за доставка на такива оръжия;
2.2.4. възможността Купувачът да участва в регионални или колективни ангажименти или мерки, съвместими с Хартата на Обединените нации, или с други думи, да позволи на Купувача да участва в колективни мерки, поискани от ООН с цел поддържане или възстановяване на международния мир и сигурност; или
2.2.5. предоставяне на възможност на чуждестранни военни сили в по-слабо развити държави да изграждат обществени съоръжения и да извършват други дейности, които са полезни за социалното и икономическото развитие;
2.2.6. за целите, посочени в която и да е взаимна Договореност за оказване на взаимопомощ в областта на отбраната между правителството на САЩ и Купувача; или
2.2.7. за целите, посочени в което и да е двустранно или регионално споразумение в областта на отбраната, по което и правителството на САЩ, и Купувачът са страни.
2.3. Купувачът се съгласява, че правителството на САЩ си запазва правото да проверява информация, че изделия и услуги за отбрана са били използвани за непозволени цели или по начин, за който не е получено съгласието на правителството на САЩ.
2.4. Купувачът няма право да прехвърля правото на собственост или владението на отбранителните изделия и компоненти за отбрана, както и на свързаните съпътстващи материали, свързаното обучение или други услуги по отбраната (включително планове, спецификации или информация), или технологии, предоставени по силата на настоящото LOA, на лица, които не са длъжностни лица, служители или представители на Купувача (с изключение на транспортни посредници) или на правителството на САЩ, и няма право да ги използва или да допуска тяхното използване за цели, различни от позволените, освен ако не е получил предварителното писмено съгласие на правителството на САЩ. Купувачът е длъжен да осигури чрез всички средства, с които разполага, спазване на правото на собственост върху всички изделия, както и върху всички предоставени планове, спецификации или информация, независимо дали са патентовани, или не. Купувачът също така се съгласява, че оферираните артикули за отбрана няма да бъдат прехвърлени в Кипър или изобщо да се използват за подпомагане на разделянето или отделянето на Кипър, и потвърждава, че Конгресът на САЩ трябва да бъде уведомен за всякакви сериозни доказателства, че отбранителните изделия, продавани съгласно настоящото LOA, са били използвани по начин, несъответстващ на настоящата разпоредба.
2.5. Купувачът се съгласява да не отклонява артикули и услуги, получени по силата на настоящото LOA, за цели или употреба, различни от тези, за които те са предоставени, включително, но не само всякакво използване, което би могло да доведе до придобиването, проектирането, разработването или производството на „ракета“ съгласно определението в чл. 74 от Закона за контрол на износа на оръжия (ЗКИО) (22 U.S.C. 2797c). Изделията ще се използват единствено за посочените цели и това използване няма да се променя, нито изделията ще се променят или възпроизвеждат без предварителното съгласие на правителството на САЩ; нито изделията, нито техни имитации или производни могат да се преотстъпват без съгласието на правителството на САЩ. Правителството на САЩ има право да предприеме действия съгласно чл. 73(a) от ЗКИО (22 U.S.C. 2797b(a) в случай на износ или прехвърляне на оборудване или технологии по Режима за контрол на ракетните технологии (РКРТ), които допринасят за придобиването, проектирането, разработването или производството на ракети в държави, които не спазват РКРТ.
2.6. Купувачът ще поддържа ниво на сигурност по отношение на изделията и услугите и ще осигурява принципно същото ниво на сигурност и защита, което се поддържа за такива изделия или услуги от правителството на САЩ. Доколкото изделията, включително планове, проекти, спецификации, технически данни или информация, предоставени във връзка с настоящото LOA, могат да бъдат класифицирани от правителството на САЩ за целите на сигурността, Купувачът удостоверява, че ще поддържа подобно ниво на класификация и ще прилага мерките, необходими за запазване на сигурността, еквивалентни на прилаганите от правителството на САЩ и съответстващи на споразуменията за сигурност между правителството на САЩ и Купувача. При липсата на такива споразумения за сигурност Купувачът удостоверява, че класифицираните изделия ще се предоставят само на лица, които имат необходимото ниво на достъп по отношение на сигурността и необходимост да бъдат информирани за изпълнение на служебните си задължения за изпълнение на програмата по настоящото LOA, и че ще информира своевременно и изчерпателно правителството на САЩ за всяко компрометиране или евентуално компрометиране на секретни материали или информация на САЩ, предоставени по силата на настоящото LOA. Купувачът освен това удостоверява, че ако подлежащо на класификация изделие на САЩ следва да се предостави на негов контрагент по силата на настоящото LOA: (a) материалът ще се обменя чрез официални правителствени канали, (б) на посочения контрагент ще бъде предоставен достъп до секретни обекти от Купувача на ниво поне равно на нивото на съответната класифицирана информация на САЩ, (в) на целия персонал на контрагента, на който е необходим такъв достъп, ще бъде предоставено съответното ниво на достъп от Купувача и (г) Купувачът отговаря също така и за прилагането на съответните мерки за сигурност, докато изделието е във владение на контрагента. В случай че за доставката се използва търговски транспортен посредник, Купувачът удостоверява, че на този посредник е предоставено съответното ниво на достъп за работа с класифицирана информация. Тези мерки ще се поддържат през целия срок, за който правителството на САЩ поддържа съответното ниво на класификация. Правителството на САЩ ще полага всички усилия, за да уведомява Купувача при промени в нивото на класификация.
2.7. Съгласно чл. 505 от Закона за чуждестранна помощ от 1961 г., с последващите изменения (ЗЧП) (22 U.S.C. 2314), и чл. 40A от ЗКИО (22 U.S.C. 2785) на правителството на САЩ ще бъде позволено, при поискване, да извърши разширен мониторинг на крайната употреба по отношение на използването, прехвърлянето и сигурността на всички отбранителни изделия и услуги за отбрана, предоставени съгласно настоящото LOA. Купувачът се съгласява да разреши планирани проверки или физически инвентаризации при поискване от правителството на САЩ, освен когато взаимно са договорени други начини за мониторинг на крайната употреба. При поискване водените от Купувача инвентарни списъци и други документи за отчетност ще се предоставят на личния състав от САЩ, извършващ разширен мониторинг на крайната употреба.
2.8. Всякакъв вид компенсаторни споразумения се сключват единствено между Купувача и изпълнителя на отбранителната поръчка, работещ за правителството на САЩ. Правителството на САЩ не може да бъде страна по никакви компенсаторни споразумения, които могат да се изискват от Купувача във връзка с продажбите, извършвани съгласно настоящото LOA. Правителството на САЩ не поема никакви задължения да прилага или да удовлетворява каквито и да е изисквания за компенсаторни споразумения или да поема каквито и да е свързани с тях разходи. Ако клиентът по програмата за FMS желае да получи информация във връзка с офсетни разходи, то той трябва да поиска такава информация директно от американския изпълнител. Разходите за индиректен офсет могат да бъдат приети за разумни без по-нататъшен анализ съгласно Допълнението към Федералния правилник за придобиване на отбранителни продукти. Въпреки че компенсаторните споразумения, така както са дефинирани в Допълнението към Федералния правилник за придобиване на отбранителни продукти, не влизат в обхвата на сключените с Департамента по отбрана договори за удовлетворяване на изискванията на настоящото LOA, разходите за компенсиране могат да се включат в цената на договорите, сключвани съгласно настоящото LOA.
3. Обезщетения и поемане на рискове
3.1. Купувачът потвърждава, че правителството на САЩ ще набави и достави изделията, посочени в настоящото LOA, без печалба за себе си, в полза на Купувача. По тази причина Купувачът се задължава да освободи от отговорност за вреди правителството на САЩ, неговите агенти, служители и работници за всякакъв вид загуби или задължения (както при закононарушение, така и по договор), които могат да възникнат във връзка с настоящото LOA поради:
3.1.1. Нараняване или смърт на персонал на Купувача или трети лица.
3.1.2. Повреждане или унищожаване на (а) имущество на Департамента на отбраната, доставено на Купувача или доставчици за целите на изпълнение на настоящото LOA; (б) имущество на Купувача (включително изделията, поръчани от Купувача по силата на настоящото LOA, преди или след прехвърляне на собствеността върху Купувача), или (в) собственост на трети лица,
или
3.1.3. Посегателство или други нарушения на правата на интелектуална собственост или права върху технически данни.
3.2. При изрични специални договорни гаранции, получени за Купувача, Купувачът се съгласява да освободи изпълнители и под­изпълнители на правителството на САЩ от отговорност за, и да поеме риска от, загуба или повреда на:
3.2.1. Имуществото на Купувача (включително изделията, закупени от Купувача по силата на настоящото LOA, преди или след прехвърляне на собствеността върху Купувача), и
3.2.2. Имущество на Департамента на отбраната, предоставено на доставчици в изпълнение на настоящото LOA, в същата степен, в каквато правителството на САЩ поема за свое имущество, ако придобиваше за себе си изделията, които са предмет на доставката.
4. Финансови условия
4.1. Цените на изделията, предмет на доставката, ще бъдат фактурирани за общата им стойност на правителството на САЩ. Освен ако не е указано друго, стойността на изделията, които ще бъдат доставени, определянето на наличностите, графикът на плащанията, както и прогнозният график на доставките се изчисляват на базата на най-добрите налични данни. Правителството на САЩ ще положи максимални усилия, за да уведоми Купувача или неговите упълномощени представители относно:
4.1.1. Подлежащи на обосноваване увеличения на цената, които могат да доведат до общо увеличение на предвидените цени с над десет процента от общата стойност по настоящото LOA;
4.1.2. Промени в графика за плащане; и
4.1.3. Забавяния, които могат значително да повлияят на очакваните дати за доставка. При пропуск на правителството на САЩ да информира относно горното задължението на Купувача по силата на всички подточки на точка 4.4 няма да се промени.
4.2. Правителството на САЩ ще възстанови всички плащания, получени по настоящото LOA, които се окажат по-високи от крайната обща цена за доставка и изпълнение и които не се изискват за погасяване на дължими суми по други договори на Купувача.
4.3. Пропускът на Купувача да извърши навременни плащания на дължимите суми може да доведе до забавяне на изпълнението на договора от изпълнители на Департамента на отбраната, искове от изпълнители за увеличени разходи, искове от изпълнители за отговорност поради прекратяване поради нарушение на договора, искове от правителството на САЩ или изпълнители на Департамента на отбраната за разходите за съхранение, или прекратяване на договори от правителството на САЩ по това или други отворени договори на Купувача за сметка на Купувача.
4.4. Купувачът се съгласява на следното:
4.4.1. Да заплати на правителството на САЩ общата стойност на изделията, дори ако цената надхвърля прогнозните суми по настоящото LOA.
4.4.2. Да извърши плащане(ия) с чек или банков превод, платими в американски долари, на Министерството на финансите на Съединените щати.
4.4.3. Ако условията на продажбата определят „Заплащане при приемане на офертата“, да изпрати с настоящото LOA чек или банков превод в пълния размер, посочен като обща прогнозна цена, и се съгласява да извърши допълнително(и) плащане(ия) след уведомяване за увеличаване на цената(ите) и искане(ия) за внасяне на средства за покриване на такова увеличение(я).
4.4.4. Ако условията на продажбата определят „Заплащане преди доставката“, да заплати на правителството на САЩ такива суми по такова време, каквито могат да бъдат определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да се удовлетворят изискванията за плащания за изделия, осигурявани от ресурсите на Департамента по отбраната. Исканията на правителството на САЩ за финансиране могат да се основават на прогнозните разходи за покриване на планираните доставки на изделия. Плащанията се изискват 90 дни преди срока, в който Департаментът на отбраната планира такива доставки или прави тези разходи от името на Купувача.
4.4.5. Ако условията на продажбата определят „Разсрочено плащане“, да заплати на правителството на САЩ такива суми по такова време, каквито могат да бъдат определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да посрещне плащанията, изисквани от договори, съгласно които се доставят изделията, както и всички щети и разходи, които могат да се натрупат поради прекратяване на договори от страна на правителството на САЩ, вследствие на прекратяване от страна на Купувача на настоящото LOA. Исканията на правителството на САЩ за финансиране могат да произтичат от прогнозни изисквания за авансови и междинни плащания на доставчици, определената отговорност при прекратяване, планирани доставки или доказателства за доставка с презумпция за получаване, в зависимост от случая. Плащанията се изискват 90 дни преди срока, в който Департаментът на отбраната извършва плащания от името на Купувача.
4.4.6. Ако условията на продажба определят Чуждестранно военно финансиране (FMF), Купувачът ще плати на правителството на САЩ такива цени, които могат да надвишават размера на одобреното чуждестранно военно финансиране.
4.4.7. Ако условията на продажба определят „Плащане при доставка“, датата на фактуриране може да бъде датата(ите) на доставка на изделията или прогнозната дата/и за доставка.
4.4.8. Исканията за финансиране или фактуриране са дължими и изискуеми изцяло при представянето им или, ако датата на плащане е посочена в искането за финансови средства или фактура, на така посочената дата на плащане, дори ако тази дата на плащане не съответства на планирания график на плащане, ако същият е посочен в настоящото LOA. Без да се засяга задължението на Купувача да извърши такова/такива плащане/плащания, когато са дължими, документацията относно авансовите и междинните плащания, очакваната отговорност за прекратяване или доказателство за доставка с презумпция за получаване, или доставка в отговор на искания за финансиране или фактуриране ще бъде предоставена на Купувача от Департамента по отбрана при поискване. Когато е уместно, Купувачът може да поиска коригиране на всички оспорвани фактурирани изделия чрез последващо подаване на доклад за несъответствие.
4.4.9. Да заплати лихва върху всяка нетна сума, с която той е в забава за плащане, определена при сумарно разглеждане на всички отворени договори на Купувача с Департамента по отбраната. Лихвата ще се начислява на дневна база. Основният размер на задълженост ще бъде изчислен като превишение на кумулативни финансови искания на купувача над общите кумулативни плащания след крайните дати за тримесечни плащания по сметки. Лихвеният процент, който ще бъде платен, ще бъде в размер не по-малко от лихвения процент, определен от Министъра на финансите на САЩ, като се вземе предвид текущата средна доходност на емисиите в обращение на краткосрочни облигации на правителството на САЩ от последния ден на месеца, предхождащ нетната задълженост, и се изчислява от датата на нетната задълженост.
4.4.10. Да определи Придобиващата структура (получателя) и Отговорната структура за разплащане и нейния адрес, на който правителството на САЩ ще представя искания за средства и плащания по сметки по настоящото LOA.
4.4.11. Всички изделия, оборудване, материали, артикули или други стоки, закупени със средства за подпомагане на правителството на САЩ, отпуснати и разпределени в съответствие с чуждестранни операции, експортно финансиране, както и свързаните с тях програми за отпускане на средства в подкрепа на настоящото LOA, независимо дали са предоставени директно от правителството на САЩ, или чрез договори за доставка, или по друг начин в подкрепа на настоящото LOA, се освобождават от всякакви данъци върху добавената стойност и мита, наложени от държавата получател, или пълния размер на данъка или митото трябва да бъдат възстановени от Купувача. Това освобождаване е в допълнение към всеки друг вид данъчно освобождаване, предоставено от Купувача чрез отделни споразумения или с други средства.
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
5.1. Правителството на САЩ се съгласява да достави и да прехвърли собствеността на Купувача в началния пункт за доставка, освен ако не е посочено друго в този договор. По отношение на изделия, придобивани за продажба на Купувача, това обикновено е съоръжението за товарене на производителя; по отношение на изделия, доставени от наличности на правителството на САЩ, това обикновено е в депо на САЩ. Изделията ще бъдат опаковани, палетирани или обработени по друг начин за транспортиране преди времето на прехвърляне на собствеността. Ако е посочен „Пункт на доставка“, различен от началния пункт на доставка, американският Департамент или Агенцията, извършваща доставката, ще организира придвижване на изделията към оторизирания пункт за доставка като възстановима услуга, но прехвърлянето на собствеността ще се извърши в началния пункт за доставка. Правителството на САЩ не носи отговорност за щети или загуба на изделия, случили се след прехвърляне на собствеността, независимо от това дали транспортирането е извършено от общ превозвач, или чрез Транспортната система на отбраната.
5.2. Купувачът се съгласява да предостави инструкции за експедиране на товари, които включват „маркирай за“ и „товарни спедиторски кодове“ въз основа на „представения код за освобождаване“.
5.3. Купувачът е отговорен за издаване на застрахователна полица и митнически разрешения. С изключение на стоки, изнасяни от правителството на САЩ, Купувачът е отговорен за осигуряване лицензите за износ да са получени преди износа на американски отбранителни изделия. Правителството на САЩ не носи никаква отговорност, ако лицензите за износ не са издадени или бъдат отнети, преди изделията да бъдат експортирани.
5.4. Купувачът е съгласен да приеме като документ за доставка формуляр DD 645 или други документи за доставка като доказателство, че собствеността е прехвърлена и изделията са били доставени. Собствеността върху изделия за отбраната, транспортиране с колетна пратка по пощата, преминава върху Купувача в момента на изпращане на колетната пратка. Стандартен формуляр 364 (Доклад за несъответствие на доставка (SDR) се използва за предявяване на искове до правителството на САЩ за добавени изделия, недостиг, увреждане, двойно фактуриране, липса на изделия, неправилна идентификация, неадекватна документация или неизпращане на изделия за отбраната и неизпълнение на услуги за отбраната. Стандартният формуляр 364 се изпраща незабавно от Купувача. Правителството на САЩ ще отхвърли всякакви искове, включително и иск за недостиг или неизпълнение, получени повече от 1 година след доставката или повече от 1 година след прехвърляне на собствеността върху отбранителното изделие, което от събитията настъпи първо, или са получени повече от 1 година след края на планирания период за извършване на услуги за отбраната, освен ако правителството на САЩ реши, че необичайни и непреодолими обстоятелства, включващи скрити дефекти, оправдават разглеждане на иска. Претенции за неизпращане или неполучаване на цяла партида ще бъдат отхвърлени от правителството на САЩ, ако подобни искове са получени повече от 1 година след планираната дата на доставка или първоначалното фактуриране, което от двете събития настъпи по-късно. Купувачът се съгласява да върне несъответстващите изделия в разпореждане на правителството на САЩ незабавно, в съответствие с всяко указание, дадено от правителството на САЩ. Купувачът може да предостави доклади за несъответствие на доставка (SDRs) за целите на документацията независимо от доларовата стойност, но само доклади за несъответствие на доставка (SDRs) на стойност 200 щатски долара или повече ще бъдат разглеждани за възможна компенсация, независимо от вида несъответствие. Тази минимална стойност включва стойността на изделието плюс транспортни разходи и разходи за обработка.
6. Гаранции
6.1. Правителството на САЩ не обезпечава и не предоставя гаранция за което и да е от изделията, продадени по силата на настоящото LOA, освен предвиденото в подточка 6.1.1. Договорите на Департамента по отбраната включват клаузи за гаранция само на базата на изключение. При поискване от страна на Купувача правителството на САЩ по отношение на изделията, които се доставят, и при своевременно уведомление ще направи опит за получаване на договорни разпоредби, предоставящи исканите гаранции. Правителството на САЩ допълнително се съгласява да упражнява, по искане на Купувача, права (включително и тези, произтичащи от каквито и да било гаранции), каквито правителството на САЩ може да има по договори, свързани с доставянето на тези изделия. Допълнителните разходи, произтичащи от предоставяне на специални договорни разпоредби или гаранции или упражняването на права по силата на тези разпоредби или гаранции, ще бъдат за сметка на Купувача.
6.1.1. Правителството на САЩ гарантира правото на собственост върху изделията, продадени на Купувача по силата на настоящото, но не дава никакви гаранции, различни от тук посочените. В частност правителството на САЩ отхвърля отговорност, произтичаща от посегателства или друг вид нарушаване на права на интелектуална собственост, или права върху технически данни, породени от употреба или производство извън територията на САЩ, от или за Купувача на изделията, доставени съобразно настоящото.
6.1.2. Правителството на САЩ се съгласява да упражни правото по гаранции от името на Купувача, за да се осигури, до степента, предвидена от гаранцията, замяна или поправка на такива изделия, които са се оказали дефектни, когато такива са били доставени за Купувача.
6.2. Освен ако състоянието на изделията за отбрана е идентифицирано като различно от годно за експлоатация (например „такова, каквото е“), Департаментът по отбраната ще ремонтира или замени без допълнително заплащане изделията за отбраната, доставени от наличностите на Департамента на отбраната, които са повредени или е установено, че са дефектни по отношение на материала или неправилна изработка, когато се установи, че тези неизправности са съществували преди прехвърляне на собствеността, или е бил установен дефект в конструкцията им до такава степен, че не могат да се използват по предназначение. Компетентни представители на правителството на САЩ и на Купувача ще се споразумеят относно отговорността съобразно настоящото и корективните мерки, които да бъдат предприети.
7. Уреждане на спорове
7.1. Това LOA се подчинява на законодателството и нормативната уредба на САЩ, включително законодателството в областта на обществените поръчки на САЩ.
7.2. Правителството на САЩ и Купувачът се съгласяват да уреждат всяко разногласие, възникнало във връзка с настоящото LOA, чрез консултации между правителството на САЩ и Купувача и не могат да отнасят за уреждане такива спорове до международен трибунал или трета страна.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА – ИНФОРМАЦИЯ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ предоставя основна информация, отнасяща се до LOA за използване от САЩ и Купувача. Допълнителна информация може да бъде получена от Ръководство за управление на сигурността, DSCA 5105.38-M, Организацията за сътрудничество в областта на сигурността в страната (SCO), DSCA Директора на програмата за страната по DSCA или Изпълнителната агенция (IA).
2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ (USG)
a. Условията за продажба и отговорностите на Купувача съгласно тези условия са описани в LOA. Списък на всички условия на продажба с обяснения за всяко от тях е посочен в документ DоD 5105.38-M.
б. Описание/Състояние. Описанието на изделието се състои от кодиране за използване в американското управление на LOA (започвайки с Generic/MASL и кодове, заредени автоматично въз основа на MASL, които определят дали договорената покупка е Значимо военно оборудване (SME)/Основно оборудване за отбрана (MDE), контролирани по Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR), подлежащи на специален мониторинг за крайното използване (EUM) и контролирани съгласно определена категория на Правилника за международния трафик на оръжие (ITAR) US. Списък на боеприпасите (USML). Кодовете са изброени по-долу:
SME/MDE
Значително военно оборудване/Основно оборудване за отбрана

Y
MDE/Основно оборудване за отбрана
S
SME that is not MDE/Значимо военно оборудване (SME), което не е Основно оборудване за отбрана (MDE)
N
Не е SME/Не е Значимо военно оборудване (SME)

 
Режим за контрол на ракетните технологии (MTCR)

M
Contains MTCR-controlled components
Съдържа MTCR-контролирани компоненти
N
Contains no MTCR-controlled components
Не съдържа компоненти, контролирани от MTCR

 
Мониторинг на крайната употреба (EUM)

R
Routine/Рутинен
E
Enhanced/Засилен (Разширен)

 
Категория по Списъка на амуниции на САЩ (USML) от Международната наредба за трафика на оръжия (ITAR) на САЩ

I
Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns
Огнестрелни оръжия, оръжия за близък бой и бойни пушки
II
Guns and Armament
Оръжия и въоръжение
III
Ammunition/Ordnance
Боеприпаси/Снаряди
IV
Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and Mines
Средства за изстрелване, Управляеми ракети, Балистични ракети, Ракети, Торпеда, Бомби и Мини
V
Explosives and Energetic Materials, Propellants, Incendiary Agents and Their Constituents
Експлозиви и Енергийни Материали, Пропеленти, Запалителни Агенти и Техните Съставки
VI
Vessels of War and Special Naval Equipment
Военни Съдове и Специално Морско Оборудване
VII
Tanks and Military Vehicles
Танкове и Военни Превозни Средства
VIII
Aircraft and Associated Equipment
Въздухоплавателни средства и Свързано с тях Оборудване
IX
Military Training Equipment and Training
Оборудване за военно обучение и Обучение
X
Protective Personnel Equipment and Shelters
Оборудване за защита на личен състав и Укрития
XI
Military Electronics
Военна електроника
XII
Fire Control, Range Finder, Optical and Guidance and Control Equipment
Оборудване за управление на огъня, Далекомерно оборудване, Оптично и Направляващо оборудване и Оборудване за управление
XIII
Auxiliary Military Equipment
Спомагателно военно оборудване
XIV
Toxicological Agents, Including Chemical Agents, Biological Agents, and Associated Equipment
Токсикологични агенти, включително Химически агенти, Биологични агенти и Свързано оборудване
XV
Spacecraft Systems and Associated Equipment
Системи за космически апарати и Свързано оборудване
XVI
Nuclear Weapons, Design and Testing Related Items
Ядрени оръжия и Оборудване за проектиране и тестване на подобно оръжие
XVII
Classified Articles, Technical Data and Defense Services Not Otherwise Enumerated
Класифицирани продукти, Технически данни и Отбранителни услуги, които не са каталогизирани по друг начин
XVIII
Directed Energy Weapons
Оръжия с насочена енергия
XIX
Gas Turbine Engines and Associated Equipment
Газови турбинни двигатели и Свързано оборудване
XX
Submersible Vessels, Oceanographic and Associated Equipment
Потопяеми (подводни) съдове, Океанографски и асоциирани съоръжения
XXI
Miscellaneous Articles Not a USML Item
Разни артикули, невключени в USML

 
Това е последвано от кратко описание на имуществото, което трябва да бъде предоставено. Освен ако не е посочено друго в LOA, всички изброени изделия са в състояние, описано с код A, Годно за експлоатация/Предавано без допълнително окачествяване, или В, Годно за експлоатация с допълнително окачествяване, и са нови, използвани, ремонтирани или възстановени, годни за експлоатация по предназначение. В някои случаи позоваването на бележка в Общите условия може да допълни или замени тези кодове.
в. Единицата на предоставяне обикновено е „EA“ (със съответното количество; например 40 ЕА) или „ХХ“ (не е приложима единица за предоставяне, например услуги или няколко по-малко значими позиции, консолидирани под един номер на позиция на LOA), или празно поле. Когато е XX или празно, не се посочва количество или единична цена.
г. За Код за Източника на доставка (SC) за отбранителни продукти или услуги, които трябва да бъдат предоставени, се ползва един или повече от следните символи:

S
Изпращани от складове (наличности) на DoD или изпълнявани от личен състав на DoD
P
From new procurement
От новопридобито имущество
R
From rebuild, repair, or modification by the USG
От повторно сглобяване, ремонт или модификация от USG
X
Mixed source, such as stock and procurement, or undetermined
Смесен източник, като например запаси и поръчки, или неопределен
E
Excess items, as is
Излишни продукти в текущото им състояние (така, както е)
F
Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items
Продукти, придобити със средства от Специалния отбранителен фонд (SDAF)

 
д. Посоченото необходимо време за доставка е прогнозният брой на месеците (MOS), изчислен за доставка на отбранителни продукти или изпълнение на отбранителни услуги. Времето за доставка започва от момента на приемане за изпълнение на тази оферта, като включва сключването на съответните финансови споразумения, и завършва, когато продуктите се предоставят за транспортиране.
е. Видовете кодове за означаване на степента на подпомагане (TA) могат да бъдат намерени и в документ DoD 4000.25-1-M:

3
Код за Източник на доставка S, R или E; Продажба от Склад/Налични запаси след Авансово заплащане съгласно Закона за контрол на износа на оръжие (AECA) Раздел 21(b).
4
Код за Източник на доставка X; Източникът е неопределен с Авансово плащане, AECA раздели 21(b), 22(a), 29.
5
Код за Източник на доставка P; Продажба след изпълнение на нов договор за обществена поръчка с Авансово заплащане, раздел AECA Раздел 22(a).
6
Код за Източник на доставка S, R или E, Заплащане при доставка; AECA Раздел 21(d).
7
Код за Източник на доставка P, Заплащане по договорена финансова схема с внасяне на дължимата сума до 120 дни след доставка; AECA Раздел 22(b).
8
Код за Източник на доставка S, R или E, Продажба от Склад/Налични запаси с плащане до 120 дни след доставка; AECA Раздел 21(d).
A
Излишно военно оборудване по смисъла на Закона за чуждестранната помощ (FAA) – безвъзмездно, предоставено съгласно правомощията на Раздел 516 от FAA от 1961 г. с последващите изменения.
M
Обединяване на средства, предоставяни по Програмата за военно подпомагане и от средства от правителството на САЩ; FAA Раздел 503(a)(3).
N
Безвъзмезден Кредит по Програмата за чуждестранни военни продажби FMS; AECA Раздели 23 или 24.
U
Код за Източник на доставка P; Съвместни Споразумения за логистично осигуряване (CLSSA) Поръчки тип I за FMS продажби за попълване на общите запаси (FMSO I).
V
Код за Източник на доставка S; CLSSA, Поръчки тип II за FMS продажби за получаване на необходимите на купувача стоки (FMSO II), придобити съгласно FMSO I.
Z
Кредит по програмата за чуждестранни военни продажби; AECA Раздели 23 или 24.

 
ж. Бележки, отнасящи се до обучението: AP – Годишна програма за обучение; SP – Специално обучение, предназначено за поддръжка на покупки на американско оборудване; NC – Тази оферта не представлява ангажимент за обучение от САЩ; SC – Обучение от САЩ е уредено едновременно в отделно LOA; NR – Не се изисква обучение от САЩ в подкрепа на тази покупка.
з. Кодове за предаване на стоките по офертата (Ofr Rel Cde) и кодове за мястото на доставка (Del Trm Cde) по-долу могат да бъдат намерени в документ DoD 4500.9-R. Следните кодове за предаване на стоките по офертата също се отнасят до издаването на артикули за изпращане обратно на Купувача при ремонт по отделните LOA:

A
Товарни и пощенски пратки ще бъдат транспортирани от Изпращача след тяхната подготовка без предварително уведомяване за получателя за готовност за спедиция.
Y
Необходимо е предварително уведомяване преди изпращането на товара, но същият може да бъде транспортиран веднага след готовност, ако инструкциите на купувача за освобождаване не постъпят в рамките на 15 календарни дни. Пощенските пратки ще бъдат транспортирани веднага след подготовката им.
Z
Необходимо е предварително уведомяване преди изпращането на пратката. Дейностите по изпращането ще бъдат предприети след получаване на инструкции от Купувача. Пощенските пратки ще бъдат транспортирани веднага след подготовката им.
X
Изпълнителната агенция (IA) и представителят на страната се споразумяват, че:
• IA ще спонсорира превоза до адрес в страната (на Купувача). Съгласно това споразумение Кодът на спедитора трябва да бъде „X“, а Кодът на клиента в страната (CC) трябва да бъде въведен в полето „Маркирай За“ на първа страница на LOA. Адресната директория за FMS доставки/MAPAD трябва да съдържа Кода на клиента (СС) и адресите за всеки вид пратка (пощенски пратки или товарни).
• Доставките трябва да се извършват до място за консолидиране или до зона за временно съхранение, както е посочено в конкретните инструкции за специфичните доставки. Съгласно това споразумение Кодът на спедитора трябва да бъде „W“. В полето „Маркирай За“ на първа страница на LOA може да бъде въведен Кодът на клиента и адресът в MAPAD трябва да бъде използван за доставка на пратката до мястото за консолидиране или до зоната за временно съхранение.

 
и. За следните Кодове за доставка DoD доставя:

2
До вътрешна точка на континенталната територия на САЩ (без островите – CONUS) (или до отвъдморска точка, когато източникът и местоназначението са в една и съща географска област)
4
Не се прилага (Купувачът носи пълната отговорност от мястото на произход. Често се изпраща до спедитора на страната.)
5
До място за натоварване в CONUS на средство на вътрешния превозвач
7
До вътрешна точка на отвъдморска територия на борда на оборудване на вътрешен превозвач
8
До място за натоварване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
9
До отвъдморски пункт за доставка (POD) на борда на кораб или въздухоплавателно средство

 
Кодове за местата на доставка, показващи отговорността на DoD за транспорт при LOA за ремонт са показани по-долу. LOA ще предостави адрес на територията на CONUS за всеки артикул, идентифициран за ремонт. Купувачът трябва да се увери, че този адрес е изписан на всички контейнери и документация, когато материалът се връща.

A
От задграничен пункт за изпращане/POE чрез дестинация през CONUS до задграничен пункт за получаване/POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство
B
От задграничен пункт за изпращане /POE чрез дестинация в CONUS до пункт за получаване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
C
От пункт за получаване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателното средство през дестинация в CONUS до пункт за получаване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
D
От пункт за получаване в CONUS/POD на борда на кораб или въздухоплавателното средство през дестинация в CONUS до отвъдморски POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство
E
Не е приложимо (купувачът носи пълна отговорност)
F
От отвъдморски пункт от вътрешността на територията на Купувача през дестинация в CONUS до вътрешно местоназначение в чужбина
G
От задгранично POE през дестинация в CONUS до задгранично POD заедно с кораб или въздухоплавателно средство
H
(За класифицирани артикули) От точка във вътрешността на CONUS до CONUS POE заедно с кораба или въздухоплавателно средство
J
(За класифицирани криптографски артикули) От вътрешността на CONUS до местоназначение в чужбина

 
3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ КУПУВАЧА
Маркерите за товарни кодове на превозвача се съдържат в Military Assistance Program Address Directory (MAPAD), DLM 4000.25-8-M. Агенцията-получател на Купувача трябва да посочи кода за сухопътните сили, военноморските сили, военновъздушните сили или друга агенция, която закупува изделието. Също така се изисква името и адресът на службата на Купувача, извършваща плащането.
а. Поле за код. Този код трябва да бъде въведен за използване при идентифицирането на адреса на организацията в държавата на Купувача, която ще получи изделията. Това включва връщането на продуктите, ремонтирани под LOA.
(1) Този адрес ще бъде добавен от DoD на САЩ към доставка до адреса на всички товарни контейнери. Той ще се отбелязва и на пратки, изпратени от фирма за доставка на малки колетни пратки, включително пощенски пратки. Адресът трябва да включва името на пристанището за разтоварване, името и обозначението за начин на транспортиране (вода или въздух); име на държава, служба на страната, улица, град, държава или област и, ако е приложимо, пощенски код в страната или друг подобен адресен код.
(2) Спедиторите не са упълномощени да прилагат обозначения на пратката. Ако кодовете и адресите не са публикувани, контейнерите ще бъдат получени от спедитора или американски военен представител в страната, без да са маркирани за последваща доставка, което води до загуби, закъснения и допълнителни разходи. USG ще спонсорира изпращането на този материал до мястото на произход на FOB в САЩ.
б. Код на спедитора. Когато се прилага код за освобождаване на офертата X, трябва да бъдат въведени кодове X или W, разгледани в Код за освобождаване на оферти X по-горе.
в. Кодове на Агенцията-получател на Купувача:

B
Сухопътни сили
D
ВВС
K
Морска пехота
P
Военноморски сили
T
Други

 
4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
а. Методът на финансиране е посочен в разделите за Изменение или Модификация на LOA. Началният депозит, изискван с подписването на LOA от Купувача, е неразделна част от приемането.
б. Графиците за плащане по LOA са прогнози за целите на планирането. DFAS-JAX/IN ще изисква плащане в съответствие с графика за плащане, освен ако разходите на DoD, включително 90-дневните прогнозни изисквания, надвишават сумите, изисквани от графика на плащанията. Когато това се случи, САЩ ще положат максимални усилия, за да осигурят нов график чрез модификация на LOA най-малко 45 дни преди следващата дата на плащане. Купувачът трябва да извърши плащания в съответствие с тримесечните DD формуляри 645, издадени от DFAS-JAX/IN, независимо от съществуващия график на плащанията.
в. Формулярът DD 645 служи като фактура и извлечение по сметка. Документ за доставка по FMS, който идентифицира физически доставените или доставените с презумпция продукти и услуги, извършени през периода на фактуриране, ще бъде приложен към формуляр DD 645. DFAS-JAX/IN и препраща тези формуляри на Купувача в рамките на 45 дни, преди плащанията да бъдат дължими, като Купувачите трябва да превеждат плащанията в американски долари на USG навреме, за да отговорят на предписаните дати. Разходите, надвишаващи сумите, финансирани от споразуменията за FMF, трябва да бъдат заплатени от Купувача. Въпросите, отнасящи се до съдържанието на формулярите DD 645 и исканията за корекции на фактурирането, трябва да бъдат подадени до службите за финансово и счетоводно обслужване на отбраната ATTN: Disbursing Operations – FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, In 46249.
г. Предпочитаният метод за изпращане на парични плащания е чрез банков превод по сметката на Министерството на финансите в банката на Федералния резерв на Ню Йорк, като се използва стандартен формат за трансфер към федералните фондове на резерва. Банковите преводи ще бъдат приемани от системата на федералния резерв (FRS) само от банки, които са членове на FRS; поради това банки извън САЩ трябва да използват американска кореспондентска банка – членка на FRS. Следната информация е приложима за паричните плащания:

Wire Transfer/Банков превод:
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Payment from (country or international organization) for Letter of Offer and Acceptance (Identifier at the top of the first page of the LOA)
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Плащане от (държава или международна организация) за Писмо за предлагане и приемане на оферта (идентификатор в горната част на първата страница на LOA)
Check mailing address/Адрес за изпращане на разписка (чек):
Defense Finance and Accounting Services
ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D
8899 E. 56th Street
Indianapolis, In 46249

 
д. За да оторизира плащания от средства, които са на разположение по договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (FMF loan) или безвъзмездни средства, от Купувача може да се изиска да се изпрати писмо за искане до службите за финансово и счетоводно обслужване на отбраната (Defense Finance and Accounting Services) ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, In 46249. Купувачите трябва да се консултират с приложими споразумения за FMF за изрични указания. Въпросите, свързани със състоянието на финансирането и балансите на FMF, следва да бъдат насочени към DSCA/CFM.
е. Плащания, които не са получени от DFAS-JAX/IN до падежа, могат да подлежат на начисление на лихви, както е посочено в параграф 4.4.8 от Стандартните общи условия на LOA.
ж. Стойностите на LOA са прогнозни. Окончателният размер ще бъде равен на разходите, направени от USG. Когато доставките са извършени и разходите, които са известни, са фактурирани и заплатени, DFAS-JAX/IN ще предостави „окончателен отчет за сметката“, който ще обобщи окончателните разходи. Средствата, които ги надвишават, ще бъдат на разположение за изплащане на неплатени фактури по други извлечения или ще бъдат разпределени, както е договорено между Купувача и заместник-мениджъра на DSCA за финансово управление на програмата за страната.
з. Купувачът може да прекрати това LOA чрез заявление до IA. Ако това LOA е прекратено след изпълнение, може да се прецени, че е необходимо начисляването на допълнителна административна такса по FMS, равняваща се на половината от размера на приложимата допълнителна административна такса по FMS, умножена по прогнозната стойност LOA, или приложимата допълнителна административна такса по FMS, умножена по действителната стойност на LOA при приключване, която от двете стойности е по-висока.
5. ИЗМЕНЕНИЯ В LOA
Измененията могат да бъдат инициирани от USG или по искане на Купувача. След приемането на основното LOA тези промени ще бъдат под формата на изменения или модификации.
а. Измененията обхващат изменения в обхвата като тези, които засягат вида или броя на важните изделия, които трябва да бъдат доставени. Измененията изискват приемане от страна на USG и Купувача по същия начин като приемане на оригиналното LOA.
б. Модификациите включват промени, които не представляват промяна в обхвата, като например увеличаване или намаляване на очакваните разходи или промени в графика на доставките. Модификациите изискват подпис само за да се потвърди получаването от Купувача.
в. Когато са подписани и освен ако не са предоставени алтернативни инструкции, копията от измененията и модификациите трябва да получат същия разчет за разпределение в САЩ като основното LOA.
г. Исканията за промени, изисквани преди приемане от Купувача, трябва да бъдат внесени в IA за разглеждане. Всяка промяна, извършена от Купувача и неупълномощена от IA, се счита за контраоферта. Справка: документ DSCA 5105.38-M за повече информация.
6. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Въпросите или коментарите във връзка с това LOA трябва да идентифицират препратката към заявката на Купувача и идентификацията, определена от IA в Департамента по отбраната.
1301