Министерски съвет
брой: 11, от дата 7.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 16 от 31 януари 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. до 27 039 570 лв. за:
1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната система на гр. Перник, както и необходимата съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за градски резервоар „Могиличе“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 4. По бюджета на Министерския съвет за 2020 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, да се създаде администриран разходен параграф „Реконструкция и изграждане на ВиК обекти и съоръжения“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1287