Президент на Републиката
брой: 11, от дата 7.2.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.11


Указ № 16 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор

 

УКАЗ № 16
На основание чл.98, т. 6 от Конституциятана Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1265