Президент на Републиката
брой: 10, от дата 4.2.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 15 за освобождаване на флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба, считано от 6 февруари 2020 г.

 

УКАЗ № 15
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба, считано от 6 февруари 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 31 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1264