Министерство на отбраната
брой: 11, от дата 7.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР
(LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & TacticalSimulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. – ДВ, бр. 99 от 2019 г. В сила от 17 декември 2019 г.)
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-B-UCA
Въз основа на писмо от Република България от Постоянния секретар на отбраната с peг. № 30-17-171 от 8 април 2019 г.
Съгласно Закона за контрол на износа на оръжие правителството на САЩ предлага да продаде на правителството на България чрез Американското посолство, Офиса на аташето по отбрана на САЩ в София, чрез Държавния департамент (военна пощенска служба), Вашингтон, окръг Колумбия 20520, отбранителни изделия или услуги за отбраната (които могат да включват услуги за проектиране и строителство за отбраната), наричани общо „изделия“, посочени тук, съгласно разпоредбите, сроковете и условията в настоящото Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA).
Настоящото LOA се отнася за системата за конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET).

Прогнозна цена:
$ 416 396
Начален депозит:
$ 416 396
Условия за продажба:
 
Плащане при приемане на офертата: $ 416 396

 
Настоящото предложение е в сила до 30 септември 2019 г. На тази дата изтича неговият срок на валидност, освен ако Купувачът не подаде молба за удължаване на този срок и правителството на САЩ разреши такова удължаване.
Настоящото LOA се състои от страници от 1 до 16.
Долуподписаните са упълномощени представители на своите правителства и с настоящото официално предлагат и съответно приемат това Писмо за предлагане и приемане на оферта.

18 юни 2019 г.
28 октомври 2019 г.
(Подпис на (Дата)
Представителя
на САЩ)
(Подпис на (Дата)
Купувача)
 
Никол М. Хъмфрис,
директор, EUCOM/AFRICOM, Регионални операции
Красимир
Каракачанов,
министър на отбраната
Отпечатано Име и Длъжност
Отпечатано Име и Длъжност
Командване за подпомагане в областта на сигурността на Сухопътните сили на САЩ, Редстоун Арсенал, AL 35898
Министерство на отбраната на Република България
______________________
______________________
Изпълнителна
агенция
            Агенция
Разгледано/Одобрено от DSCA
DSCA (Агенция за сътрудничество в отбраната и сигурно­стта)
25 юни 2019 г.
(дата)

 
Информация, която следва да се предостави от Купувача:
Код на маркировка: _ Код на спедитор: _ Код на агенцията-получател на Купувача: _ Название и адрес на службата на Купувача, извършваща плащането:
Това LOA влиза в сила за Република България от деня на уведомяване на Съединените американски щати за изпълнение на българските процедури по влизането му в сила.
Продължение на основанието: отбраната с peг. № 30-17-171 от 8 април 2019 г.
Продължение на описанието на договора: симулация (JCATS1) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET2).

 

 
1 JCATS – Joint Confliсt And Tactical Simulation.
2 NET – New Equipment Training.
Изделия, които следва да бъдат доставени
(цените и месеците за доставка са приблизителни):

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Изде-
лие
Описание/състояние
Кол-вo,
ед.
мярка
 
Цена
SC/MOS/
ТА
Код
на
офер-
та
Код за
дос-
тав-
ка
(a)
Единична
(б)
Общо
001
J
 
 
 
 
 
6S
 
 
3
N9A 000CL0GSPTRDV
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНАЖОРИ И ЦЕЛИ (STRICOM)
Софтуер за системата за конструктивна симулация JCATS
Техническа поддръжка
(5 години)
(Бележка/и 1)
(N)(N)(R) (ІХ)
 
XX
 
$227 700
Р(-)
TA5
 
 
януари
2020 г.
 
 
 
 
декември
2025 г.
 
 
002
J
6S
 
 
3
N0O 000000FMSTRNG ОБУЧЕНИЕ
Обучение за усвояване на ново оборудване (NET) за
JCATS
(Бележка/и 2)
(N)(N)(R) (IX)
XX
 
$131 965
Р(-)
ТА5
януари 2020 г.
януари 2020 г.
 
 
003
J
6S
3
R4A074000S1TSRVY
ОГЛЕД НА МЯСТО
Оглед на място на JCATS
(Бележка/и 3)
(N)(N)(R) (XXI)
XX
 
$21 758
Р(-)
ТА5
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
 
 
004
J
6S
 
 
Q
 
N9A 000000S1MULAT
ТРЕНАЖОРИ (STRICOM)
Лицензи за операционната система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux
(RHEL)
(Бележка/и 4, 6)
(N)(N)(R) (IX)
63 EA
$151.80
$9 564
 
Р(6-6)
ТА5
 
 
005
J
6S
 
3
 
M1S 0201000TRDVTA
СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНАЖОРИ, ЦЕЛИ – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
(STRICOM)
РЕО STRI3 Техническа поддръжка
(Бележка/и 5)
(N)(N)(R) (XXI)
XX
 
$12 498
Х(-)
ТА5
септември 2019 г.
февруари 2016 г.
 
 

 
Справка за предвидената цена:

(8) Предвидена цена нето
$ 403 485
(9) Пакетиране, палетиране и обработка
0
(10) Административни разходи
12 911
(11) Транспорт
0
(12) Други
0
(13) Предвидена цена, общо
$ 416 396

 

 

3 Program Executive Officer for Simulation, Training and Instrumentation – https://www.peostri.army.mil.
За подпомагане на финансовото планиране правителството на САЩ предоставя следните прогнозни разходи по това LOA:
ПРОГНОЗНА СХЕМА НА ПЛАЩАНИЯТА

Дата на плащане
Всяко тримесечие
С натрупване
Начален депозит
$ 416 396
$ 416 396

 
Обяснение за съкращения и кодове, както и финансова информация могат да бъдат намерени в раздела с Информация за Писмото с оферта и приемане на офертата (LOA).
Разчет за изпращане на подписаните екземпляри:
1. След приемане Купувачът трябва да изпрати едно подписано копие на това Писмо за предлагане и приемане на офертата (LOA) на Военната служба за счетоводство и финанси – Индианаполис, на вниманието на: Отдел „Счетоводство – подпомагане в областта на сигурността“, DFAS-JAX/IN 8899 Е. 56-а улица, Индианаполис, IN 46249-0230. Едновременно с това следва да се направи банков превод на началния депозит или сумата, платима при подписването на това Писмо (ако се изисква) по сметка ABA # 021030004, U.S.Treasury NYC, Код на агенцията: 00003801, в полза на DFAS-JAX/IN, с основание за превода „BU-B-UCA, плащане от България“ или да се изпрати чек за началния депозит, платим на Министерството на финансите на САЩ, изпратен по пощата до Военната служба за счетоводство и финанси, като същият бъде изпратен до Разплащателна операция – сделка FMS Col 135D, 8899 Е. 56-а улица, Индианаполис, IN 46249, основание: „BU-B-UCA, плащане от България“. Банковият превод е предпочитаният начин за плащане.
2. Един подписан екземпляр трябва да бъде изпратен до Департамента на Сухопътните сили, Командване по подпомагане в областта на сигурността на Сухопътните сили на САЩ, на вниманието на: AMSAC-REA, 4402 Martin Road, Redstone Arsenal, AL 35898-5000.
Бележка 1. ЛИНИЯ 001 – ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРА НА JCATS (за период от 5 години)
ЛИНИЯ 001 предвижда период от 5 (пет) години на дистанционна техническа поддръжка на JCATS от датата на успешното инсталиране на текущата версия на JCATS в определения за целта Симулационен център на българските Въоръжени сили, където JCATS се инсталира в хода на NET. Техническата поддръжка обхваща следното: поддръжка за решаване на проблеми в системата или данните по телефона или по имейл, преодоляване на проблеми и отстраняване на грешки в системата; преглед на данните в сценария за решаване на проблеми; възможност за въвеждане на отчети за несъответствие в софтуера и на заявки за изменения в софтуера в Борда за контрол на конфигурацията (ССВ4) на J7 на Обединения щаб на САЩ, обработка и актуализация на предоставената версия на JCATS, данните и документацията. Цялата комуникация по осигуряване на JCATS (устна или в писмен вид) се извършва на английски език.
Бележка 2. ЛИНИЯ 002 – JCATS NET
ЛИНИЯ 002 предвижда 2 (две) седмици обучение за усвояване на новото оборудване (NET) за JCATS и инсталиране на софтуера на JCATS за българските Въоръжени сили. Това се осъществява от екипа по JCATS от Национални лаборатории „Лорънс Ливърмор“ (LLNL5) от името на J7 на Обединения щаб на САЩ, възложител на JCATS. Обучението по инсталиране и системно администриране на JCATS се провежда на едно място, използва една платформа и включва от 2 (двама) до 4 (четирима) обучаеми, които са опитни мрежови системни администратори. Обучението на потребителите/оператора на JCATS се провежда на едно място и броят на обучаемите обикновено не надхвърля 20 (двадесет) души личен състав, които притежават известен опит в моделирането на структурни симулации. Обучението обхваща период от 2 (две) седмици в застъпващи се сесии. Задачите в хода на обучението включват: осъществяване на първоначална инсталация на JCATS модел на сървър и група работни станции в едно местоположение; разработване на пакет за обучение на системни администратори и използване на модел на ниво „структура“; обучение на място за инсталиране и системно администриране на JCATS и обучение на място на потребители/оператор на JCATS с редактори на JCATS и JCATS дистрибуции за интерактивна симулация. По време на NET не се разработват картни подложки или бази данни. JCATS включва инструмент за обединяване на съвместими с JCATS картни файлове.
Бележка 3. ЛИНИЯ 003 – ОГЛЕД НА МЯСТО НА JCATS
ЛИНИЯ 003 отразява положения труд и командировки на американския Изпълнител за посещение в България за извършване на оглед на място. Огледът се извършва от член на екипа на Национални лаборатории „Лорънс Ливърмор“ (LLNL), като неговата цел е да се извърши проверка и да се верифицират всички съоръжения, инсталирано оборудване и мрежи за готовност за провеждането на JCATS NET. Времето за оглед не трябва да надхвърля четири (4) дни в България, като времето за пътуване не се включва в периода.

 

 
4 ССВ – Configuration Control Board.
5 LLNL – Lawrence Livermore National Laboratories.
Бележка 4. ЛИНИЯ 004 – ЛИЦЕНЗИ ЗА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА RHEL
ЛИНИЯ 004 отразява придобиването на шестдесет и три (63) лиценза RHEL за операционните системи RHEL. Лицензите за RHEL трябва да бъдат съвместими с въведените версии на JCATS, инсталирани от екипа на LLNL JCATS.
Бележка 5. ЛИНИЯ 005 – ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ОТ РЕО STRI
ЛИНИЯ 005 се отнася до техническата поддръжка от РЕО STRI за заплащане на труда и командировките за разработване на техническа и договорна документация, необходими за придобиването на дейности/усилия съгласно това LOA за включване на участие на правителството на САЩ в логистичната поддръжка, предоставяна от Изпълнителя, необходима за осъществяването на дейностите и поддръжката в страната, отнасящи се до този проект. Поддръжката, която се предоставя по тази линия, се счита за необходима поради специфичната заявка на Клиента, посочена в писмо-запитване (LOR) и от правителството на САЩ въз основа на анализ на изискванията за успешната доставка на изделия и/или услуги, заявени от клиента по FMS.
Бележка 6. ЗАКУПУВАНЕ ПРИ ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОТКРИТА, НЕОГРАНИЧЕНА СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
В писмо от 8 април 2019 г. Купувачът е поискал компания Red hat, INC. USA да бъде определена за основен изпълнител за изделията по линия 004 на настоящото Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA). Настоящата бележка е доказателство, че Департаментът по отбраната на САЩ е приел такова искане от Купувача и че такова определяне на основни изпълнители се изисква по писмено указание на Купувача.
Бележка 7. ЕДНОКРАТНИ РАЗХОДИ НЕ СА ПРИЛОЖИМИ – FMS
Еднократни разходи не се прилагат.
Бележка 8. ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ
1. Паспорти, визи, лицензи и разрешения
а. Прогнозните цени и прогнозите за доставките на правителството на САЩ и/или на изпълнителите на правителството на САЩ, посочени тук, са в съответствие с изразената воля на Купувача, в рамките на законодателството на неговата страна, за да се гарантира своевременното издаване на работни визи, входни и изходни визи; разрешителни за работа, разрешителни за водач на превозно средство, документи за пребиваване или пътуване в страната; както и всякакви други необходими лицензи или разрешителни, които личният състав и техните семейства се изисква да притежават, за да се изпълни целта, посочена в настоящия документ.
б. Правителството на САЩ и/или изпълнител, работещи за него, ще бъдат отговорни за навременното и пълно подаване на необходимата информация и формуляри директно до съответната агенция на Купувача за издаване необходимите паспорти, визи, лицензи или разрешителни. Правителството на САЩ и/или изпълнителите, работещи за него, ще отговарят за спонсорирането на техните служители и членовете на техните семейства и ще представят споменатите разрешителни директно на съответната агенция на Купувача.
2. Достъп. В разчетите и графиците на правителството на САЩ и/или негови изпълнители, свързани с разходите и доставките, се предвижда, че персоналът на САЩ в страната ще има правото, без заплащане, да получи разумно обоснован достъп до всички данни, планове, доклади или друга информация и всички съществуващи и предложени офиси, обекти и зони в рамките на страната според необходимото за изпълнение на дейностите по настоящия договор.
3. Експорт на данни. Персоналът на правителството на САЩ и/или персоналът на изпълнителите на правителството на САЩ няма да бъдат задължени или от тях да се очаква да предадат на Купувача, нито на физическо или юридическо лице, което не е гражданин на САЩ, каквито и да било технически данни, създадени или използвани по силата на настоящото Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA), докато на Купувача не бъдат предоставени ясни доказателства, че такова предаване на данни е (1) одобрено от Държавния департамент на САЩ съгласно Регламента за международния трафик на оръжие, или (2) за него не се изисква одобрение.
4. Данъци, мита и такси за извършване на бизнес дейност. Договорите на правителството на САЩ и/или на негови изпълнители, които изпълняват настоящото LOA, ще включват клаузата, озаглавена „Данъци – договори с фиксирани цени за чужди държави (юни 2003 г.)“, изложена в подраздел 52.229-6 на Федералния регламент за придобиване (FAR6)/или клауза, озаглавена „Договори с възстановяване на данъчни разходи (март 1990 г.)“, изложена в подраздел 52.229-8 на FAR, в зависимост от плановете за придобиване; следователно прогнозите за цените и доставките в рамките на това предложение предвиждат следното:

 

 
6 Federal Acquisition Regulation – https://www.acquisition.gov/browse/index/far.
а. Имущество, материали, оборудване, мебели за домакинството, уреди и консумативи, внесени в страната от правителството на САЩ и/или изпълнителите на правителството на САЩ изключително за използване за съдействие на правителството на САЩ и/или изпълнителите на правителството на САЩ и техния персонал и изпратени и маркирани, както се изисква и във вид, одобрен от правителството на САЩ, се освобождават от вносни и износни мита, данъци, лицензи, акцизи, налози и други определими такси. Правителството на САЩ и/или неговите изпълнители поддържат система за контрол и отчетност на инвентара, отразяваща адекватно ползването и разпореждането с цялото имущество на правителството на САЩ и/или неговите изпълнители, което е влязло в страната безмитно по настоящото Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA).
б. Купувачът, неговите агенции и политически подразделения не налагат никакви данъци или такси (включително данъци върху индивидуални или корпоративни доходи или имущество, митнически такси и вносни мита или други данъци върху личните стоки, доставки и лични вещи на служителите, внесени в страната за лично ползване) на служителите на правителството на САЩ и/или неговите изпълнители и членовете на техните семейства.
в. Ако по точки 4.а. или 4.б. са налагани такси от Купувача, разходите, направени от правителството на САЩ и/или негов изпълнител, се възстановяват на правителството на САЩ и/или неговия изпълнител по тяхната себестойност, включително приложимите режийни, общи и административни разходи, без реализиране на печалба, с национални средства от Купувача по силата на настоящото Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA).
5. Сигурност. Прогнозите на правителството на САЩ и/или негов изпълнител относно цените и доставките предвиждат, че Купувачът ще осигури необходимото ниво на сигурност за защита на персонала и имуществото му, свързани с настоящото LOA и разположени във военни бази, съоръжения или други определени работни места на Купувача.
Бележка 9. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАТУТА НА СИЛИТЕ (SOFA7)
Военният и цивилният персонал на правителството на САЩ, пребиваващ на територията на България за целите на изпълнението на настоящото Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA), има всички права, привилегии и имунитети, предвидени в Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно Статута на техните въоръжени сили от 19 юни 1951 г., както и всички свързани с него споразумения за прилагането му.

 

 
7 SOFA – Status of Forces Agreement.
Бележка 10. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА (АССР8)
Прогнозната дата за приключване на договора е 24 месеца след датата на осъществяване на планираната последна доставка или последното изпълнение на услуга.
Бележка 11. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОСТАВКА (SDR)
Съгласно параграф 5.4 от Стандартните условия по отношение на докладите за несъответствие на доставките (SDR9) Купувачът се съгласява да докладва за неправилно насочени или непоръчани пратки. Купувачът също така се съгласява да докладва такива пратки, които съдържат изделия, идентифицирани като класифицирани/чувствителни материални средства и/или оръжия, части от оръжия или експлозиви, в рамките на 24 часа от установяването на този факт, независимо от стойността им в щатски долари, за да получи инструкции за разпореждане от правителството на САЩ. Купувачът се съгласява да изпрати на правителството на САЩ тези класифицирани/чувствителни материали и/или оръжия, части от оръжия или експлозиви в рамките на 30 дни след получаването на инструкциите, необходими за осъществяване на връщането. Купувачът се съгласява да достави всички други изделия с установено несъответствие на доставките в рамките на 180 дни от получаването на инструкции от правителството на САЩ, необходими за осъществяване на връщането. Когато е уместно, правителството на САЩ може да нареди ускорено връщане на дадено изделие с установено несъответствие преди издаването на инструкции за по-нататъшни действия.
Бележка 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРА (CAS10)
За всяка позиция по настоящото LOA с източник на доставка „X“ или „Р“ се начисляват допълнителни такси за услуги по администриране на договора (CAS): за администриране на договора, 0,50%; за осигуряване и контрол на качеството, 0,50%; и за одит на договора, 0,20%. Допълнителни такси за услуги по администриране на договора (CAS) са приложени само към частта позиции, кодирани с „X“, които се очаква да бъдат набавени чрез закупуване.

 

 
8 АССР – Accelerated Case Closure Procedures – httрs://www.samm.dsca.mil/chapter/chapter-16#C16.4.
9 SDR – Supply Discrepancy Record.
10 CAS – Contract Administration Services.
Бележка 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Допълнителна административна такса в размер 3,2% е начислена на линии 001 – 005.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА (LOA) – СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ
Раздели
1. Условия – Задължения на правителството на САЩ (USG)
2. Условия – Общи договори с Купувач
3. Обезщетения и поемане на рискове
4. Финансови условия
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
6. Гаранции
7. Уреждане на спорове
1. Условия – Задължения на правителството на САЩ (USG)
1.1. Освен ако не е посочено друго, изделията ще бъдат тези, които са стандартни за Департамента по отбраната (DoD) на САЩ независимо от марката или модела.
1.2. Правителството на САЩ ще предостави изделията от своите запаси и ресурси или ще ги осигури съгласно условия, съвместими с нормативните актове и процедури на DoD. Когато осигурява доставки за Купувача, DoD ще използва основно същите договорни клаузи, същата система за управление на договорите и същите процедури за осигуряване на качество и проверки, които би използвало при осигуряване на доставки за себе си, освен ако не е заявено друго от Купувача и прието от DoD, както е посочено в настоящото LOA. Освен ако Купувачът не е поискал писмено да бъде определен единствен изпълнител и настоящото LOA отразява приемане на това определяне от страна на DoD, Купувачът съзнава, че изборът на изпълнител, който да отговаря на изискванията, е отговорност на правителството на САЩ, което ще избере изпълнителя на същото основание, което прилага за избиране на изпълнители, отговарящи на неговите изисквания. Купувачът освен това се съгласява, че DoD на САЩ носи цялата отговорност за договарянето на реда и условията на договорите, които са необходими за изпълнение на изискванията в настоящото LOA.
1.3. Правителството на САЩ може да включи защита срещу компрометиране (АТ) на оръжейните системи и компоненти, които съдържат критична информация (CPI), свързана с техническите характеристики на дадена способност. Защитата срещу компрометиране няма да засяга експлоатацията, поддръжката или логистиката, при условие че са спазени всички условия, описани в техническата документация на системите.
1.4. Правителството на САЩ ще положи всички възможни усилия да осигури изделията на посочените цени в щатски долари и в рамките на посочената наличност.
1.5. При извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати или преустанови прилагането изцяло или частично на настоящото LOA във всеки един момент преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана. Правителството на САЩ носи отговорност за разходите по преустановяване на своите доставки, произтичащо от прекратяване или преустановяване на прилагането съгласно настоящия раздел. Прекратяването от страна на правителството на САЩ на договорите с неговите доставчици, други действия във връзка с тези договори или преустановяването на доставките или изпълнението на услуги по отбраната не се считат за прекратяване или преустановяване на прилагането на самото LOA съгласно този раздел.
1.6. Американският личен състав, който извършва услуги по отбраната съгласно това LOA, няма да изпълнява задължения от боен характер, включително задължения, свързани с обучение и предоставянето на консултации, които биха могли да доведат до участие на американски личен състав в бойни действия извън САЩ, във връзка с изпълнението на тези услуги по отбраната.
1.7. При назначаването или наемането на американски личен състав за изпълнението на настоящото LOA от правителството на САЩ няма да се вземат предвид раса, религия, националност или пол.
1.8. Освен ако не е посочено друго, настоящото LOA може да се предоставя за публична проверка, ако е съвместимо с националната сигурност на САЩ.
2. Условия – Общи договори с Купувач
2.1. Купувачът може да отмени настоящото LOA или да заличи отделни точки във всеки момент преди доставката на отбранителни изделия или извършването на услуги по отбраната. Купувачът носи отговорността за всички разходи вследствие на отмяна по настоящия раздел.
2.2. Купувачът съзнава задълженията си, произтичащи от Международното хуманитарно право и Декларацията за правата на човека. Купувачът се съгласява, освен ако взаимно не бъде договорено друго в писмен вид от Купувача и правителството на САЩ, да използва отбранителните изделия, продадени по силата на настоящото LOA единствено за целите на:
2.2.1. вътрешната сигурност;
2.2.2. законна самоотбрана;
2.2.3. предотвратяване или възпрепятстване на разпространението на оръжия за масово унищожаване и на средствата за доставка на такива оръжия;
2.2.4. възможността Купувачът да участва в регионални или колективни ангажименти или мерки, съвместими с Хартата на Обединените нации, или с други думи, да позволи на Купувача да участва в колективни мерки, поискани от ООН с цел поддържане или възстановяване на международния мир и сигурност; или
2.2.5. предоставяне на възможност на чуждестранни военни сили в по-слабо развити държави да изграждат обществени съоръжения и да извършват други дейности, които са полезни за социалното и икономическото развитие;
2.2.6. за целите, посочени в която и да е взаимна Договореност за оказване на взаимопомощ в областта на отбраната между правителството на САЩ и Купувача; или
2.2.7. за целите, посочени в което и да е двустранно или регионално споразумение в областта на отбраната, по което и правителството на САЩ, и Купувачът са страни.
2.3. Купувачът се съгласява, че правителството на САЩ си запазва правото да проверява информация, че изделия и услуги за отбрана са били използвани за непозволени цели или по начин, за който не е получено съгласието на правителството на САЩ.
2.4. Купувачът няма право да прехвърля правото на собственост или владението на отбранителните изделия и компоненти за отбрана, както и на свързаните съпътстващи материали, свързаното обучение или други услуги по отбраната (включително планове, спецификации или информация) или технологии, предоставени по силата на настоящото LOA, на лица, които не са длъжностни лица, служители или представители на Купувача (с изключение на транспортни посредници) или на правителството на САЩ, и няма право да ги използва или да допуска тяхното използване за цели, различни от позволените, освен ако не е получил предварителното писмено съгласие на правителството на САЩ. Купувачът е длъжен да осигури чрез всички средства, с които разполага, спазване на правото на собственост върху всички изделия, както и върху всички предоставени планове, спецификации или информация независимо дали са патентовани, или не. Купувачът също така се съгласява, че оферираните артикули за отбрана няма да бъдат прехвърлени в Кипър или изобщо да се използват за подпомагане на разделянето или отделянето на Кипър, и потвърждава, че Конгресът на САЩ трябва да бъде уведомен за всякакви сериозни доказателства, че отбранителните изделия, продавани съгласно настоящото LOA, са били използвани по начин, несъответстващ на настоящата разпоредба.
2.5. Купувачът се съгласява да не отклонява артикули и услуги, получени по силата на настоящото LOA, за цели или употреба, различни от тези, за които те са предоставени, включително, но не само всякакво използване, което би могло да доведе до придобиването, проектирането, разработването или производството на „ракета“ съгласно определението в чл. 74 от Закона за контрол на износа на оръжия (ЗКИО) (22 U.S.C. 2797с). Изделията ще се използват единствено за посочените цели и това използване няма да се променя, нито изделията ще се променят или възпроизвеждат без предварителното съгласие на правителството на САЩ; нито изделията, нито техни имитации или производни могат да се преотстъпват без съгласието на правителството на САЩ. Правителството на САЩ има право да предприеме действия съгласно чл. 73(a) от ЗКИО (22 U.S.C. 2797b(а) в случай на износ или прехвърляне на оборудване или технологии по Режима за контрол на ракетните технологии (РКРТ), които допринасят за придобиването, проектирането, разработването или производството на ракети в държави, които не спазват РКРТ.
2.6. Купувачът ще поддържа ниво на сигурност по отношение на изделията и услугите и ще осигурява принципно същото ниво на сигурност и защита, което се поддържа за такива изделия или услуги от правителството на САЩ. Доколкото изделията, включително планове, проекти, спецификации, технически данни или информация, предоставени във връзка с настоящото LOA, могат да бъдат класифицирани от правителството на САЩ за целите на сигурността, Купувачът удостоверява, че ще поддържа подобно ниво на класификация и ще прилага мерките, необходими за запазване на сигурността, еквивалентни на прилаганите от правителството на САЩ и съответстващи на споразуменията за сигурност между правителството на САЩ и Купувача. При липсата на такива споразумения за сигурност Купувачът удостоверява, че класифицираните изделия ще се предоставят само на лица, които имат необходимото ниво на достъп по отношение на сигурността и необходимост да бъдат информирани за изпълнение на служебните си задължения за изпълнение на програмата по настоящото LOA, и че ще информира своевременно и изчерпателно правителството на САЩ за всяко компрометиране или евентуално компрометиране на секретни материали или информация на САЩ, предоставени по силата на настоящото LOA. Купувачът освен това удостоверява, че ако подлежащо на класификация изделие на САЩ следва да се предостави на негов контрагент по силата на настоящото LOA: (а) материалът ще се обменя чрез официални правителствени канали, (б) на посочения контрагент ще бъде предоставен достъп до секретни обекти от Купувача на ниво поне равно на нивото на съответната класифицирана информация на САЩ, (в) на целия персонал на контрагента, на който е необходим такъв достъп, ще бъде предоставено съответното ниво на достъп от Купувача, и (г) Купувачът отговаря също така и за прилагането на съответните мерки за сигурност, докато изделието е във владение на контрагента. В случай че за доставката се използва търговски транспортен посредник, Купувачът удостоверява, че на този посредник е предоставено съответното ниво на достъп за работа с класифицирана информация. Тези мерки ще се поддържат през целия срок, за който правителството на САЩ поддържа съответното ниво на класификация. Правителството на САЩ ще полага всички усилия, за да уведомява Купувача при промени в нивото на класификация.
2.7. Съгласно чл. 505 от Закона за чуждестранна помощ от 1961 г. с последващите изменения (ЗЧП) (22 U.S.C. 2314) и чл. 40А от ЗКИО (22 U.S.C. 2785) на правителството на САЩ ще бъде позволено при поискване да извърши разширен мониторинг на крайната употреба по отношение на използването, прехвърлянето и сигурността на всички отбранителни изделия и услуги за отбрана, предоставени съгласно настоящото LOA. Купувачът се съгласява да разреши планирани проверки или физически инвентаризации при поискване от правителството на САЩ, освен когато взаимно са договорени други начини за мониторинг на крайната употреба. При поискване водените от Купувача инвентарни списъци и други документи за отчетност ще се предоставят на личния състав от САЩ, извършващ разширен мониторинг на крайната употреба.
2.8. Всякакъв вид компенсаторни споразумения се сключват единствено между Купувача и изпълнителя на отбранителната поръчка, работещ за правителството на САЩ. Правителството на САЩ не може да бъде страна по никакви компенсаторни споразумения, които могат да се изискват от Купувача във връзка с продажбите, извършвани съгласно настоящото LOA. Правителството на САЩ не поема никакви задължения да прилага или да удовлетворява каквито и да е изисквания за компенсаторни споразумения или да поема каквито и да е свързани с тях разходи. Ако клиентът по програмата за FMS желае да получи информация във връзка с офсетни разходи, то той трябва да поиска такава информация директно от американския изпълнител. Разходите за индиректен офсет могат да бъдат приети за разумни без по-нататъшен анализ съгласно Допълнението към Федералния правилник за придобиване на отбранителни продукти. Въпреки че компенсаторните споразумения, така както са дефинирани в Допълнението към Федералния правилник за придобиване на отбранителни продукти, не влизат в обхвата на сключените с Департамента по отбрана договори за удовлетворяване на изискванията на настоящото LOA, разходите за компенсиране могат да се включат в цената на договорите, сключвани съгласно настоящото LOA.
3. Обезщетения и поемане на рискове
3.1. Купувачът потвърждава, че правителството на САЩ ще набави и достави изделията, посочени в настоящото LOA, без печалба за себе си, в полза на Купувача. По тази причина Купувачът се задължава да освободи от отговорност за вреди правителството на САЩ, неговите агенти, служители и работници за всякакъв вид загуби или задължения (както при закононарушение, така и по договор), които могат да възникнат във връзка с настоящото LOA поради:
3.1.1. Нараняване или смърт на персонал на Купувача или трети лица.
3.1.2. Повреждане или унищожаване на (а) имущество на Департамента по отбраната, доставено на Купувача или доставчици за целите на изпълнение на настоящото LOA; б) имущество на Купувача (включително изделията, поръчани от Купувача по силата на настоящото LOA, преди или след прехвърляне на собствеността върху Купувача), или (в) собственост на трети лица,
или
3.1.3. Посегателство или други нарушения на правата на интелектуална собственост или права върху технически данни.
3.2. При изрични, специални договорни гаранции, получени за Купувача, Купувачът се съгласява да освободи изпълнители и под­изпълнители на правителството на САЩ от отговорност за, и да поеме риска от, загуба или повреда на:
3.2.1. Имуществото на Купувача (включително изделията, закупени от Купувача по силата на настоящото LOA, преди или след прехвърляне на собствеността върху Купувача), и
3.2.2. Имущество на Департамента по отбраната, предоставено на доставчици в изпълнение на настоящото LOA, в същата степен, в каквато правителството на САЩ поема за свое имущество, ако придобиваше за себе си изделията, които са предмет на доставката.
4. Финансови условия
4.1. Цените на изделията, предмет на доставката, ще бъдат фактурирани за общата им стойност на правителството на САЩ. Освен ако не е указано друго, стойността на изделията, които ще бъдат доставени, определянето на наличностите, графикът на плащанията, както и прогнозният график на доставките се изчисляват на базата на най-добрите налични данни. Правителството на САЩ ще положи максимални усилия, за да уведоми Купувача или неговите упълномощени представители относно:
4.1.1. Подлежащи на обосноваване увеличения на цената, които могат да доведат до общо увеличение на предвидените цени с над десет процента от общата стойност по настоящото LOA.
4.1.2. Промени в графика за плащане; и
4.1.3. Забавяния, които могат значително да повлияят на очакваните дати за доставка. При пропуск на правителството на САЩ да информира относно горното задължението на Купувача по силата на всички подточки на точка 4.4 няма да се промени.
4.2. Правителството на САЩ ще възстанови всички плащания, получени по настоящото LOA, които се окажат по-високи от крайната обща цена за доставка и изпълнение и които не се изискват за погасяване на дължими суми по други договори на Купувача.
4.3. Пропускът на Купувача да извърши навременни плащания на дължимите суми може да доведе до забавяне на изпълнението на договора от изпълнители на Департамента по отбраната, искове от изпълнители за увеличени разходи, искове от изпълнители за отговорност поради прекратяване поради нарушение на договора, искове от правителството на САЩ или изпълнители на Департамента по отбраната за разходите за съхранение или прекратяване на договори от правителството на САЩ по това или други отворени договори на Купувача за сметка на Купувача.
4.4. Купувачът се съгласява на следното:
4.4.1. Да заплати на правителството на САЩ общата стойност на изделията, дори ако цената надхвърля прогнозните суми по настоящото LOA.
4.4.2. Да извърши плащане(ия) с чек или банков превод, платими в американски долари, на Министерството на финансите на Съединените щати.
4.4.3. Ако условията на продажбата определят „Заплащане при приемане на офертата“, да изпрати с настоящото LOA чек или банков превод в пълния размер, посочен като обща прогнозна цена, и се съгласява да извърши допълнително(и) плащане(ия) след уведомяване за увеличаване на цената(ите) и искане(ия) за внасяне на средства за покриване на такова увеличение(я).
4.4.4. Ако условията на продажбата определят „Заплащане преди доставката“, да заплати на правителството на САЩ такива суми по такова време, каквито могат да бъдат определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да се удовлетворят изискванията за плащания за изделия, осигурявани от ресурсите на Департамента по отбраната. Исканията на правителството на САЩ за финансиране могат да се основават на прогнозните разходи за покриване на планираните доставки на изделия. Плащанията се изискват 90 дни преди срока, в който Департаментът по отбраната планира такива доставки или прави тези разходи от името на Купувача.
4.4.5. Ако условията на продажбата определят „Разсрочено плащане“, да заплати на правителството на САЩ такива суми по такова време, каквито могат да бъдат определени от правителството на САЩ (включително начален депозит), за да посрещне плащанията, изисквани от договори, съгласно които се доставят изделията, както и всички щети и разходи, които могат да се натрупат поради прекратяване на договори от страна на правителството на САЩ, вследствие на прекратяване от страна на Купувача на настоящото LOA. Исканията на правителството на САЩ за финансиране могат да произтичат от прогнозни изисквания за авансови и междинни плащания на доставчици, определената отговорност при прекратяване, планирани доставки или доказателства за доставка с презумпция за получаване, в зависимост от случая. Плащанията се изискват 90 дни преди срока, в който Департаментът по отбраната извършва плащания от името на Купувача.
4.4.6. Ако условията на продажба определят Чуждестранно военно финансиране (FMF), Купувачът ще плати на правителството на САЩ такива цени, които могат да надвишават размера на одобреното чуждестранно военно финансиране.
4.4.7. Ако условията на продажба определят „Плащане при доставка“, датата на фактуриране може да бъде датата(ите) на доставка на изделията или прогнозната дата/и за доставка.
4.4.8. Исканията за финансиране или фактуриране са дължими и изискуеми изцяло при представянето им или, ако датата на плащане е посочена в искането за финансови средства или фактура, на така посочената дата на плащане, дори ако тази дата на плащане не съответства на планирания график на плащане, ако същият е посочен в настоящото LOA. Без да се засяга задължението на Купувача да извърши такова/такива плащане/плащания, когато са дължими, документацията относно авансовите и междинните плащания, очакваната отговорност за прекратяване или доказателство за доставка с презумпция за получаване, или доставка в отговор на искания за финансиране или фактуриране ще бъде предоставена на Купувача от Департамента по отбрана при поискване. Кoгато е уместно, Купувачът може да поиска коригиране на всички оспорвани фактурирани изделия чрез последващо подаване на доклад за несъответствие.
4.4.9. Да заплати лихва върху всяка нетна сума, с която той е в забава за плащане, определена при сумарно разглеждане на всички отворени договори на Купувача с Департамента по отбраната. Лихвата ще се начислява на дневна база. Основният размер на задълженост ще бъде изчислен като превишението на кумулативни финансови искания на Купувача над общите кумулативни плащания след крайните дати за тримесечни плащания по сметки. Лихвеният процент, който ще бъде платен, ще бъде в размер не по-малко от лихвения процент, определен от Министъра на финансите на САЩ, като се вземе предвид текущата средна доходност на емисиите в обращение на краткосрочни облигации на правителството на САЩ от последния ден на месеца, предхождащ нетната задълженост, и се изчислява от датата на нетната задълженост.
4.4.10. Да определи Придобиващата структура (получателя) и отговорната структура за разплащане и нейния адрес, на който правителството на САЩ ще представя искания за средства и плащания по сметки по настоящото LOA.
4.4.11. Всички изделия, оборудване, материали, артикули или други стоки, закупени със средства за подпомагане на правителството на САЩ, отпуснати и разпределени в съответствие с чуждестранни операции, експортно финансиране, както и свързаните с тях програми за отпускане на средства в подкрепа на настоящото LOA, независимо дали са предоставени директно от правителството на САЩ или чрез договори за доставка, или по друг начин в подкрепа на настоящото LOA, се освобождават от всякакви данъци върху добавената стойност и мита, наложени от държавата получател, или пълният размер на данъка или митото трябва да бъдат възстановени от Купувача. Това освобождаване е в допълнение към всеки друг вид данъчно освобождаване, предоставено от Купувача чрез отделни споразумения или с други средства.
5. Разпоредби за транспортиране и несъответствие
5.1. Правителството на САЩ се съгласява да достави и да прехвърли собствеността на Купувача в началния пункт за доставка, освен ако не е посочено друго в този договор. По отношение на изделия, придобивани за продажба на Купувача, това обикновено е съоръжението за товарене на производителя: по отношение на изделия, доставени от наличности на правителството на САЩ, това обикновено е в депо на САЩ. Изделията ще бъдат опаковани, палетирани или обработени по друг начин за транспортиране преди времето на прехвърляне на собствеността. Ако е посочен „Пункт на доставка“, различен от началния пункт на доставка, американският Департамент или Агенцията, извършваща доставката, ще организира придвижване на изделията към оторизирания пункт за доставка като възстановима услуга, но прехвърлянето на собствеността ще се извърши в началния пункт за доставка. Правителството на САЩ не носи отговорност за щети или загуба на изделия, случили се след прехвърляне на собствеността, независимо от това дали транспортирането е извършено от общ превозвач, или чрез Транспортната система на отбраната.
5.2. Купувачът се съгласява да предостави инструкции за експедиране на товари, които включват „маркирай за“ и „товарни спедиторски кодове“ въз основа на „представения код за освобождаване“.
5.3. Купувачът е отговорен за издаване на застрахователна полица и митнически разрешения. С изключение на стоки, изнасяни от правителството на САЩ, купувачът е отговорен за осигуряване лицензите за износ да са получени преди износа на американски отбранителни изделия. Правителството на САЩ не носи никаква отговорност, ако лицензите за износ не са издадени или бъдат отнети, преди изделията да бъдат експортирани.
5.4. Купувачът е съгласен да приеме като документ за доставка формуляр DD 645 или други документи за доставка като доказателство, че собствеността е прехвърлена и изделията са били доставени. Собствеността върху изделия за отбраната, транспортирани с колетна пратка по пощата, преминава върху Купувача в момента на изпращане на колетната пратка. Стандартен формуляр 364 (Доклад за несъответствие на доставка (SDR) се използва за предявяване на искове до правителството на САЩ за добавени изделия, недостиг, увреждане, двойно фактуриране, липса на изделия, неправилна идентификация, неадекватна документация или неизпращане на изделия за отбраната и неизпълнение на услуги за отбраната. Стандартният формуляр 364 се изпраща незабавно от Купувача. Правителството на САЩ ще отхвърли всякакви искове, включително и иск за недостиг или неизпълнение, получени повече от 1 година след доставката или повече от 1 година след прехвърляне на собствеността върху отбранителното изделие, което от събитията настъпи първо, или са получени повече от 1 година след края на планирания период за извършване на услуги за отбраната, освен ако правителството на САЩ реши, че необичайни и непреодолими обстоятелства, включващи скрити дефекти, оправдават разглеждане на иска. Претенции за неизпращане или неполучаване на цяла партида ще бъдат отхвърлени от правителството на САЩ, ако подобни искове са получени повече от 1 година след планираната дата на доставка или първоначалното фактуриране, което от двете събития настъпи по-късно. Купувачът се съгласява да върне несъответстващите изделия в разпореждане на правителството на САЩ незабавно в съответствие с всяко указание, дадено от правителството на САЩ. Купувачът може да предостави доклади за несъответствие на доставка (SDRs) за целите на документацията, независимо от доларовата стойност, но само доклади за несъответствие на доставка (SDRs) на стойност 200 щатски долара или повече ще бъдат разглеждани за възможна компенсация, независимо от вида несъответствие.Тази минимална стойност включва стойността на изделието плюс транспортни разходи и разходи за обработка.
6. Гаранции
6.1. Правителството на САЩ не обезпечава и не предоставя гаранция за което и да е от изделията, продадени по силата на настоящото LOA, освен предвиденото в подточка 6.1.1. Договорите на Департамента по отбраната включват клаузи за гаранция само на базата на изключение. При поискване от страна на Купувача, правителството на САЩ по отношение на изделията, които се доставят, и при своевременно уведомление ще направи опит за получаване на договорни разпоредби, предоставящи исканите гаранции. Правителството на САЩ допълнително се съгласява да упражнява, по искане на Купувача, права (включително и тези, произтичащи от каквито и да било гаранции), каквито правителството на САЩ може да има по договори, свързани с доставянето на тези изделия. Допълнителните разходи, произтичащи от предоставяне на специални договорни разпоредби или гаранции, или упражняването на права по силата на тези разпоредби или гаранции ще бъдат за сметка на Купувача.
6.1.2. Правителството на САЩ гарантира правото на собственост върху изделията, продадени на Купувача по силата на настоящото, но не дава никакви гаранции, различни от тук посочените. В частност правителството на САЩ отхвърля отговорност, произтичаща от посегателства или друг вид нарушаване на права на интелектуална собственост, или права върху технически данни, породени от употреба или производство извън територията на САЩ, от или за Купувача на изделията, доставени съобразно настоящото.
6.1.3. Правителството на САЩ се съгласява да упражни правото по гаранции от името на Купувача, за да се осигури, до степента, предвидена от гаранцията, замяна или поправка на такива изделия, които са се оказали дефектни, когато такива са били доставени за Купувача.
6.2. Освен ако състоянието на изделията за отбрана е идентифицирано като различно от годно за експлоатация (например „такова, каквото е“), Департаментът по отбраната ще ремонтира или замени без допълнително заплащане изделията за отбраната, доставени от наличностите на Департамента по отбраната, които са повредени или е установено, че са дефектни по отношение на материала или неправилна изработка, когато се установи, че тези неизправности са съществували преди прехвърляне на собствеността, или е бил установен дефект в конструкцията им до такава степен, че не могат да се използват по предназначение. Компетентни представители на правителството на САЩ и на Купувача ще се споразумеят относно отговорността съобразно настоящото и корективните мерки, които да бъдат предприети.
7. Уреждане на спорове
7.1. Това LOA се подчинява на законодателството и нормативната уредба на САЩ, включително законодателството в областта на обществените поръчки на САЩ.
7.2. Правителството на САЩ и Купувачът се съгласяват да уреждат всяко разногласие, възникнало във връзка с настоящото LOA, чрез консултации между правителството на САЩ и Купувача и не могат да отнасят за уреждане такива спорове до международен трибунал или трета страна.
ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА – ИНФОРМАЦИЯ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ предоставя основна информация, отнасяща се до LOA, за изпол­зване от САЩ и Купувача. Допълнителна информация може да бъде получена от Ръководство за управление на сигурността, DSCA 5105.38-М, Организацията за сътрудничество в областта на сигурността в страната (SCO), DSCA Директора на програмата за страната по DSCA или Изпълнителната агенция (ІА).
2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ (USG)
а. Условията за продажба и отговорностите на Купувача съгласно тези условия са описани в LOA. Списък на всички условия на продажба с обяснения за всяко от тях е посочен в документ DoD 5105.38-М.
б. Описание/Състояние. Описанието на изделието се състои от кодиране за използване в американското управление на LOA (започвайки с Gеneric/MASL и кодове, заредени автоматично въз основа на MASL, които определят дали договорената покупка е Значимо военно оборудване (SME)/Основно оборудване за отбрана (MDE), контролирани по Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR), подлежащи на специален мониторинг за крайното използване (EUM) и контролирани съгласно определена категория на Правилника за международния трафик на оръжие (ITAR) US, Списък на боеприпасите (USML). Кодовете са изброени по-долу:
SME/MDE
Значително военно оборудване/Основно оборудване за отбрана

Y
MDE/Основно оборудване за отбрана
S
SME that is not MDE/Значимо военно оборудване (SME), което не е Oсновно оборудване за отбрана (MDЕ)
N
Нe е SME/Не е Значимо военно оборудване (SME)

 
Режим за контрол на ракетните технологии (MTCR)

М
Contains MTCR-controlled components
Съдържа MTCR-контролирани компоненти
N
Contains nо MTCR-controlled components
He съдържа компоненти, контролирани от MTCR

 
Мониторинг на крайната употреба (EUM)

R
Routine/Рутинен
Е
Enhanced/Засилен (Разширен)

 
Категория по Списъка на амуниции на САЩ (USML) от Международната наредба за трафика на оръжия (IТAR) на САЩ

І
Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns
Огнестрелни оръжия, оръжия за близък бой и бойни пушки
ІІ
Guns and Armament
Оръжия и въоръжение
ІІІ
Ammunition/Ordnance
Боеприпаси/Снаряди
ІV
Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and Mines
Средства за изстрелване, Управляеми ракети, Балистични ракети, Ракети, Торпеда, Бомби и Мини
V
Explosives and Energetic Materials, Propellants, Incendiary Agents and Their Constituents
Експлозиви и Енергийни Материали, Пропеленти, Запалителни Агенти и Техните Съставки
Vessels of War and Special Naval Equipment
Военни Съдове и Специално Морско Оборудване
VІІ
Tanks and Military Vehicles
Танкове и Военни Превозни Средства
VІІІ
Aircraft and Associated Equipment
Въздухоплавателни средства и Свързано с тях Оборудване
ІХ
Military Training Equipment and Training
Оборудване за военно обучение и Обучение
Х
Protective Personnel Equipment and Shelters
Оборудване за защита на личен състав и Укрития
ХІ
Military Electronics
Военна електроника
ХІІ
Fire Control, Range Finder, Optical and Guidance and Control Equipment
Оборудване за управление на огъня, Далекомерно оборудване, Оптично и Направляващо оборудване и Оборудване за управление
ХІІІ
Auxiliary Military Equipment
Спомагателно военно оборудване
ХІV
Тoxicological Agents, Including Chemical Agents, Biological Agents, and Associated Equipment
Токсикологични агенти, включително Химически агенти, Биологични агенти и Свързано оборудване
ХV
Spacecraft Systems and Associated Equipment
Системи за космически апарати и Свързано оборудване
ХVІ
Nuclear Weapons, Design and Testing Related Items
Ядрени оръжия и Оборудване за проектиране и тестване на подобно оръжие
ХVІІ
Classified Articles, Technical Data and Defense Services Not Otherwise Enumerated
Класифицирани продукти, Технически данни и Отбранителни услуги, които не са каталогизирани по друг начин
ХVІІІ
Directed Energy Weapons
Оръжия с насочена енергия
ХІХ
Gas Turbine Engines and Associated Equipment
Газови турбинни двигатели и Свързано оборудване
ХХ
Submersible Vessels, Oceanographic and Associated Equipment
Потопяеми (подводни) съдове, Океанографски и асоциирани съоръжения
ХХІ
Miscellaneous Articles Not a USML Item
Разни артикули, невключени в USML

 
Това е последвано от кратко описание на имуществото, което трябва да бъде предоставено. Освен ако не е посочено друго в LOA, всички изброени изделия са в състояние, описано с код А, Годно за експлоатация/Предавано без допълнително окачествяване, или В, Годно за експлоатация с допълнително окачествяване, и са нови, използвани, ремонтирани или възстановени, годни за експлоатация по предназначение. В някои случаи позоваването на бележка в Общите условия може да допълни или замени тези кодове.
в. Единицата на предоставяне обикновено е „ЕА“ (със съответното количество: например 40 ЕА) или „XX“ (не е приложима единица за предоставяне, например услуги или няколко по-малко значими позиции, консолидирани под един номер на позиция на LOA), или празно поле. Когато е XX или празно, не се посочва количество или единична цена.
г. За Код за Източника на доставка (SC) за отбранителни продукти или услуги, които трябва да бъдат предоставени, се ползва един или повече от следните символи:

S
Изпращани от складове (наличности) на DoD или изпълнявани от личен състав на DoD
Р
From new procurement
От новопридобито имущество
R
From rebuild, repair, or modification by the USG
Oт повторно сглобяване, ремонт или модификация от USG
Х
Mixed source, such as stock and procurement, or undetermined
Смесен източник, като например запаси и поръчки, или неопределен
Е
Еxcеss items, as is
Излишни продукти в текущото им състояние (така, както е)
F
Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items
Продукти, придобити със средства от Специалния отбранителен фонд (SDAF)

 
д. Посоченото необходимо време за доставка е прогнозният брой на месеците (МOS), изчислен за доставка на отбранителни продукти или изпълнение на отбранителни услуги. Времето за доставка започва от момента на приемане за изпълнение на тази оферта, като включва сключването на съответните финансови споразумения и завършва, когато продуктите се предоставят за транспортиране.
е. Видовете кодове за означаване на степента на подпомагане (ТА) могат да бъдат намерени и в документ DoD 4000.25-1-М:

3
Код за Източник на доставка S, R или Е;
Продажба от Склад/Налични запаси след Авансово заплащане съгласно Закона за контрол на износа на оръжие (АЕСА) Раздел 21 (b).
4
Код за Източник на доставка X; Източникът е неопределен с Авансово плащане, АЕСА раздели 21(b), 22(a), 29.
5
Код за Източник на доставка Р: Продажба след изпълнение на нов договор за обществена поръчка с Авансово заплащане, раздел АЕСА Раздел 22(a).
6
Код за Източник на доставка S, R или Е, Заплащане при доставка: АЕСА Раздел 21(d).
7
Код за Източник на доставка Р, Заплащане по договорена финансова схема с внасяне на дължимата сума до 120 дни след доставка: АЕСА Раздел 22 (b).
8
Код за Източник на доставка S, R или Е, Продажба от Склад/Налични запаси с плащане до 120 дни след доставка; АЕСА Рааздел 21 (d).
А
Излишно военно оборудване по смисъла на Закона за чуждестранната помощ (FAА) – безвъзмездно, предоставени съгласно правомощията на Раздел 516 от FАА от 1961 г. с последващите изменения.
М
Обединяване на средства, предоставяни по Програмата за военно подпомагане и от средства от правителството на САЩ; FAA Раздел 503(a)(3).
N
Безвъзмезден кредит по Програмата за чуждестранни военни продажби FMS; AЕСА Раздели 23 или 24.
U
Код за Източник на доставка Р; Съвместни Споразумения за логистично осигуряване (CLSSA) Поръчки тип І за FMS продажби за попълване на общите запаси (FMSO I).
V
Код за Източник на доставка S; CLSSA. Поръчки тип II за FMS продажби за получаване на необходимите на купувача стоки (FMSO II), придобити съгласно FMSO I.
Z
Кредит по програмата за чуждестранни военни продажби; АЕСА Раздел s 23 или 24.

 
ж. Бележки, отнасящи се до обучението: АР – Годишна програма за обучение; SP – Специално обучение, предназначено за поддръжка на покупки на американско оборудване; NC – Тази оферта не представлява ангажимент за обучение от САЩ; SC – Обучение от САЩ е уредено едновременно в отделно LOA; NR – Не се изисква обучение от САЩ в подкрепа на тази покупка.
з. Кодове за предаване на стоките по офертата (Ofr Rel Cde) и кодове за мястото на доставка (Del Trm Cde) по-долу могат да бъдат намерени в документ DoD 4500.9-R. Следните кодове за предаване на стоките по офертата също се отнасят до издаването на артикули за изпращане обратно на Купувача при ремонт по отделните LOA:

А
Товарни и пощенски пратки ще бъдат транспортирани от Изпращача след тяхната подготовка без предварително уведомяване за получателя за готовност за спедиция.
Y
Необходимо е предварително уведомяване преди изпращането на товара, но същият може да бъде транспортиран веднага след готовност, ако инструкциите на купувача за освобождаване не постъпят в рамките на 15 календарни дни. Пощенските пратки ще бъдат транспортирани веднага след подготовката им.
Z
Необходимо е предварително уведомяване преди изпращането на пратката. Дейности­те по изпращането ще бъдат предприети след получаване на инструкции от купувача. Пощенските пратки ще бъдат транспортирани веднага след подготовката им.
Х
Изпълнителната агенция (ІА) и представителят на страната се споразумяват, че:
·  ІА ще спонсорира превоза до адрес в страната (на купувача). Съгласно това споразумение Кодът на спедитора трябва да бъде „Х“, а Кодът на клиента в страната (СС) трябва да бъде въведен в полето „Маркирай За“ на първа страница на LOA. Адресната директория за FMS доставки/MAPAD трябва да съдържа Кода на клиента (СС) и адресите за всеки вид пратка (пощенски пратки или товарни).
 
·  Доставките трябва да се извършват до място за консолидиране или до зона за временно съхранение, както е посочено в конкретните инструкции за специфичните доставки. Съгласно това споразумение Кодът на спедитора трябва да бъде „W“. В полето „Маркирай За“ на първа страница на LOA може да бъде въведен Кодът на клиента и адресът в МAPAD трябва да бъде използван за доставка за доставка на пратката до мястото за консолидиране или до зоната за временно съхранение.

 
и. За следните Кодове за доставка DoD доставя:

2
До вътрешна точка на континенталната територия на САЩ (без oстровите – CONUS) (или до отвъдморска точка, когато източникът и местоназначението са в една и съща географска област)
4
Не се прилага (купувачът носи пълната отговорност от мястото на произход; често се изпраща до спедитора на страната)
5
До място за натоварване в СONUS на средство на вътрешния превозвач
7
До вътрешна точка на отвъдморска територия на борда на оборудване на вътрешен превозвач
8
До място за натоварване в СОNUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
9
До отвъдморски пункт за доставка (POD) на борда на кораб или въздухоплавателно средство

 
Кодове за местата на доставка, показващи отговорността на DoD за транспорт при LOA за ремонт, са показани по-долу. LOA ще предостави адрес на територията на СONUS за всеки артикул, идентифициран за ремонт. Купувачът трябва да се увери, че този адрес е изписан на всички контейнери и документация, когато материалът се връща.

А
От задграничен пункт за изпращане/РОЕ чрез дестинация през CONUS дo задграничен пункт за получаване/POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство
В
От задграничен пункт за изпращане/РОЕ чрез дестинация в CONUS до пункт за получаване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
С
От пункт за получаване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство през дестинация в CONUS до пункт за получаване в CONUS на борда на кораб или въздухоплавателно средство
D
От пункт за получаване в CONUS/POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство през дестинация в СONUS до отвъдморски POD на борда на кораб или въздухоплавателно средство
Е
Не е приложимо (купувачът носи пълна отговорност)
F
От отвъдморски пункт от вътрешността на територията на купувача през дестинация в CONUS до вътрешно местоназначение в чужбина
G
От задгранично РОЕ през дестииация в CONUS до задгранично POD заедно с кораб или въздухоплавателно средство
Н
(За класифицирани артикули) От точка във вътрешността на CONUS до CONUS РОЕ заедно с кораба или въздухоплавателното средство
J
(За класифицирани криптографски артикули) От вътрешността на CONUS до местоназначение в чужбина

 
3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ КУПУВАЧА
Маркерите на товарни кодове на превозвача се съдържат в Military Assistance Program Address Directory (MAPAD), DLM 4000.25-8-M. Агенцията-получател на Купувача трябва да посочи кода на сухопътните сили, военноморските сили, военновъздушните сили или друга агенция, която закупува изделието. Също така се изискват името и адресът на службата на Купувача, извършваща плащането.
а) Поле за код. Този код трябва да бъде въведен за използване при идентифицирането на адреса на организацията в държавата на Купувача, която ще получи изделията. Това включва връщането на продуктите, ремонтирани под LOA.
(1) Този адрес ще бъде добавен от DoD на САЩ към доставка до адреса на всички товарни контейнери. Toй ще се отбелязва и на пратки, изпратени от фирма за доставка на малки колетни пратки, включително пощенски пратки. Адресът трябва да включва името на пристанището за разтоварване, името и обозначението за начин на транспортиране (вода или въздух); име на държава, служба на страната, улица, град, държава или област и, ако е приложимо, пощенски код в страната или друг подобен адресен код.
(2) Спедиторите не са упълномощени да прилагат обозначения на пратката. Ако кодоветe и адресите не са публикувани, контейнерите ще бъдат получени от спедитора или американски военен представител в страната, без да са маркирани за последваща доставка, което води до загуби, закъснения и допълнителни разходи. USG ще спонсорира изпращането на този материал до мястото на произход на FОВ в САЩ.
б) Код на спедитора. Когато се прилага код за освобождаване на офертата X, трябва да бъдат въведени кодове X или W, разгледани в Код за освобождаване на оферти X по-горе.
в) Кодове на Агенцията-получател на Купувача:

В
Сухопътни сили
D
ВВС
K
Морска пехота
Р
Военноморски сили
Т
Други

 
4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
а. Методът на финансиране е посочен в разделите за Изменение или Модификация на LOA. Началният депозит, изискван с подписването на LOA от Купувача, е неразделна част от приемането.
б. Графиците за плащане по LOA са прогнози за целите на планирането, DFAS-JAX/IN ще изисква плащане в съответствие с графика за плащане, освен ако разходите на DoD, включително 90-дневните прогнозни изисквания, надвишават сумите, изисквани от графика на плащанията. Когато това се случи, САЩ ще положат максимални усилия, за да осигурят нов график чрез модификация на LOA най-малко 45 дни преди следващата дата на плащане. Купувачът трябва да извърши плащания в съответствие с тримесечните DD формуляри 645, издадени от DFAS-JAX/IN, независимо от съществуващия график на плащанията.
в. Формулярът DD 645 служи като фактура и извлечение по сметка. Документ за доставка по FMS, който идентифицира физически доставените или доставените с презумпция продукти и услуги, извършени през периода на фактуриране, ще бъде приложен към формуляр DD 645, DFAS-JAX/IN и препраща тези формуляри на Купувача в рамките на 45 дни, преди плащанията да бъдат дължими, като Купувачите трябва да превеждат плащанията в американски долари на USG навреме, за да отговорят на предписаните дати. Разходите, надвишаващи сумите, финансирани от споразуменията за FM.F, трябва да бъдат заплатени от Купувача. Въпросите, отнасящи се до съдържанието на формулярите DD 645 и исканията за корекции на фактурирането, трябва да бъдат подадени до службите за финансово и счетоводно обслужване на отбраната ATTN: Disbursing Operations-ЕMS Processing Col 135D, 8899 Е. 56th Street, Indianapolis, In 46249.
г. Предпочитаният метод за изпращане на парични плащания е чрез банков превод по сметката на Министерството на финансите в банката на Федералния резерв на Ню Йорк, като се използва стандартен формат за трансфер към федералните фондове на резерва. Банковите преводи ще бъдат приемани от системата на федералния резерв (FRS) само от банки, които са членове на FRS; поради това банки извън САЩ трябва да използват американска кореспондентска банка – членка на FRS. Следната информация е приложима за паричните плащания:

Wire Transfer/Банков превод:
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JАХ/IN Agency
Payment from (country or international organization) for Letter of Offer and Acceptance (Identifier at the top of the first page of the LOA)
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Плащане от (държава или международна организация) за Писмо за предлагане и приемане на оферта (идентификатор в горната част на първата страница на LOA)
Check mailing address/Адрес за изпращане на разписка (чек):
Defense Finance and Accounting Services
АTTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D
8899 E. 56th Street
Indianapolis, In 46249

 
д. За да оторизира плащания от средства, които са на разположение по договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (FMF loan) или безвъзмездни средства, от Купувача може да се изиска да се изпрати писмо за искане до службите за финансово и счетоводно обслужване на отбраната (Defense Finance and Accounting Services) ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, In 46249. Купувачите трябва да се консултират с приложими споразумения за FMF за изрични указания. Въпросите, свързани със състоянието на финансирането и балансите на FMF, следва да бъдат насочени към DSCA/CFM.
е. Плащания, които не са получени от DFAS-JAX/IN до падежа, могат да подлежат на начисление на лихви, както е посочено в параграф 4.4.8 от Стандартните общи условия на LOA.
ж. Стойностите на LOA са прогнозни. Окончателният размер ще бъде равен на разходите, направени от USG. Когато доставките са извършени и разходите, които са известни, са фактурирани и заплатени, DFAS-JAX/IN ще предостави „окончателен отчет за сметката“, който ще обобщи окончателните разходи. Средствата, които ги надвишават, ще бъдат на разположение за изплащане на неплатени фактури по други извлечения или ще бъдат разпределени, както е договорено между Купувача и заместник-мениджъра на DSCA за финансово управление на програмата за страната.
з. Купувачът може да прекрати това LOA чрез заявление до IA. Ако това LOA е прекратено след изпълнение, може да се прецени, че е необходимо начисляването на допълнителна административна такса по FMS, равняваща сс на половината от размера на приложимата допълнителна административна такса по FMS, умножена по прогнозната стойност LOA, или приложимата допълнителна административна такса по FMS, умножена по действителната стойност на LOA при приключване, която от двете стойности е по-висока.
5. ИЗМЕНЕНИЯ В LOA
Измененията могат да бъдат инициирани от USG или по искане на Купувача. След приемането на основното LOA тези промени ще бъдат под формата на изменения или модификации.
а. Измененията обхващат изменения в обхвата, като тези, които засягат вида или броя на важните изделия, които трябва да бъдат доставени. Измененията изискват приемане от страна на USG и Купувача по същия начин като приемане на оригиналното LOA.
б. Модификациите включват промени, които не представляват промяна в обхвата, като например увеличаване или намаляване на очакваните разходи или промени в графика на доставките. Модификациите изискват подпис само за да се потвърди получаването от Купувача.
в. Когато са подписани и освен ако не са предоставени алтернативни инструкции, копията от измененията и модификациите трябва да получат същия разчет за разпределение в САЩ като основното LOA.
г. Исканията за промени, изисквани преди приемане от Купувача, трябва да бъдат внесени в IA за разглеждане. Всяка промяна, извършена от Купувача и неупълномощена от IA, се счита за контраоферта. Справка: документ DSCA 5105.38-M за повече информация.
6. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Въпросите или коментарите във връзка с това LOA трябва да идентифицират препратката към заявката на Купувача и идентификацията, определена от IA в Департамента по отбраната.
1258