Министерски съвет
брой: 10, от дата 4.2.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 15 от 30 януари 2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 30 ЯНУАРИ 2020 Г.
за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана (обн., ДВ, бр. 27 от 2016 г.; изм., бр. 13 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1 (поверително) се изменя съгласно приложението (поверително).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се прилага от 1 януари 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1223